Общински съвет Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019 - 2023 г.

Общински съвет Добрич на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс,  предоставя  възможност на всички заинтересованите лица в 14  дневен срок от дата на публикуването на настоящия проект на интернет страницата на  Общински съвет - Добрич,  да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на  Общинския съвет или изпратени на електронния адрес: dobs.dobrichbg@gmail.com

Предоставеният срок  е  на основание чл. 26 ал. 4 изр. Второ от ЗНА с оглед необходимостта от отмяната на незаконосъобразните разпоредби.

 

Мотиви към проекта за

Правилник  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – гр. Добрич, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г.

                                          / съгл. Изискванията на чл. 28 ал. 2 от ЗНА/

I. Причините които налагат изменението и допълнение  на „Правилника“

На 04.11.2021 г. с изх. №552/2021 г. зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич изпраща  протест на основание чл. 186, ал. II във вр. с чл. 185 от АПК в Административен съд – Добрич. Установено е, че в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение на Общински съвет град Добрич №4-34 от 28.01.2020 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет град Добрич №16-19 от 18.12.2020 г. се съдържат разпоредби – чл. 15, чл. 16, т. 11, чл. 32, ал. 1, чл. 68б, ал. 3, т. 1 и чл. 76, ал. 2 от Правилника, с които се въвежда фигурата и са предвидени функции на т. нар. „Председателски съвет“, които са незаконосъобразни.

 

II. Мотиви за изменението и допълнението са:  отстраняването на незаконосъобразните разпоредби в Правилник за организацията и дейността на общински съвет – гр. Добрич, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.

III. Цели които си поставя: чрез промяна и отмяна на незаконосъобразните разпоредби в Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – гр. Добрич, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация да се осигури безпрепятствената работа на органа на местното самоуправление.

IV. Очаквани резултати от прилагането:  да се създадат условия за безпрепятствена работа на общински съвет, гарантиране законосъобразността на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

V. Финансови и други средства необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнение:  Приемането на измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – гр. Добрич, неговите комисии   и взаимодействието му с общинската администрация, не изисква допълнителни финансови средства. 

VI. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Проектът за изменение на „Правилника" съответства на правото на европейския съюз, тъй като същият е изготвен и предложен за приемане при спазване на основните принципи заложени в правото на ЕС, като откритост, публичност и прозрачност.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж. НИВЕЛИН РАДИЧКОВ

Председател на Общински съвет град Добрич

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 04.11.2021 г. с изх. №552/2021 г. зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич регистрира  протест по чл. 186, ал. II във вр. с чл. 185 от АПК в Административен съд – Добрич. Установено е, че в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение на Общински съвет град Добрич №4-34 от 28.01.2020 г., изменен и допълнен с Решение на Общински съвет град Добрич №16-19 от 18.12.2020 г. се съдържат разпоредби – чл. 15, чл. 16, т. 11, чл. 32, ал. 1, чл. 68б, ал. 3, т. 1 и чл. 76, ал. 2 от Правилника, с които се въвежда фигурата и са предвидени функции на т. нар. „Председателски съвет“, които са незаконосъобразни. С оглед на това, на основание чл. 126, пр. 2, чл. 186, ал. 2 във вр. с чл. 185 от АПК зам. окръжния прокурор отправя предложение да се отменят разпоредбите на чл. 15, чл. 16 в частта относно „... свиква Председателския съвет, съгласно чл. 15 ...“, чл. 32, ал 1, чл. 68б, ал. 3, т. 1 в частта относно „... чрез Председателския съвет ...“ и чл. 76, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, тъй като с тях се въвежда орган на местно самоуправление, снабден със собствена компетентност, който не е предвиден от законодателя.

Получено е разпореждане на Административен съд – Добрич от 05.11.2021 г., за насрочване на открито съдебно заседание по образувано адм. дело №541/2021 г. Всички изискани документи по делото са представени в срок.

Заседанието на Общински съвет град Добрич за месец януари 2022 г. ще се проведе на 25.01.22 г. Предвид това, че датите съвпадат възниква необходимостта изменението на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да се осъществи на предстоящото заседание през месец декември.

С оглед на гореизложеното предлагаме да приемем следното:

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 • Отменя се чл. 15.
 • Създава се нов чл. 15: „Проекто-дневният ред за предстоящото заседание на Общински съвет се обсъжда от Ръководството на Общински съвет, председатели на Постоянни комисии, председатели на партии, ако са общински съветници, представители на коалиции и партии – общински съветници и всеки общински съветник, който желае да се включи.“

 

 • В чл. 16:
 • Отменя се т. 11

Всички точки след отменената т. 11 изменят позициите си както следва:

 • т. 12 става т. 11
 • т. 13 става т. 12
 • т. 14 става т. 13
 • т. 15 става т. 14
 • В чл. 32, ал. 1 текстът се изменя по следния начин: „По предложение на Председателя на Общинския съвет, съгласувано с председателите на Постоянни комисии се приемат въпроси, които ще се обсъждат на заседания на самия съвет и в Постоянните комисии през годината.“
 • В чл. 68б, ал. 3 текстът на т. 1 се изменя по следния начин: „Осъществява организационно и технически подготовката на материалите и заседанията на Общинския съвет, във взаимовръзка с общинските звена; протоколира заседания; изготвя и предава по надлежния ред материалите за заседанията и решенията на Общински съвет.“
 • В чл. 76, ал. 2 текстът се изменя и допълва по следния начин: „Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет град Добрич в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават по предложение на Председателя на Общински съвет град Добрич.“

 

ВНОСИТЕЛ:

инж. Нивелин Радичков

Председател на Общински съвет град Добрич

 

Дата на публикация: 02.12.2021 г.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре