Обявление № 70-05-76/15.11.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-05-76

град  Добрич 15.11.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.128 ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.620.37 и ПИ 72624.447.60 в землището на град Добрич за обект: „Изграждане на кабелна линия НН от ТП „193“ до касета ШК-4 пред ПИ 72624.620.96 и въздушна мрежа НН от ШК-4 пред ПИ 72624.620.96, до ПИ 72624.447.41, град Добрич“.

Проектът е изложен в Център за услуги и информация при Община град Добрич, работно място № 8.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) до общинската администрация на Община град Добрич.

 

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обнародвано в бр.99 от 26.11.2021г. на Държавен вестник

26.11.2021г.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.24° C облачно
Нагоре