Обявление № 70-00-1869/24.11.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1869

град Добрич 24.11.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1784 от 23.11.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.301.23 – урбанизирана територия  в землището на гр. Добрич, за отреждането му „за ПСД и търговия“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 1784_23.11.2021г.

ПУП-ПЗ

обявлението е публикувано на 24.11.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре