Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План - сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.

Документът е публикуван на 19.11.2021 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година от 19.11.2021 г. до 20.12.2021 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, предлагам на Вашето внимание за одобряване План – сметката за 2022 година, включваща необходимите разходи по следните дейности:

 • Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други.
 • Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 • Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
 • Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

        Приходите от таксата за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно чл. 18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, като се вземат предвид приетите облекчения и намаления за някои категории лица и задължителните облекчения определени със Закона за местните данъци и такси. Прогнозният размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2022 г. е в размер на 5 800 000 лв., съгласно приетата с Решение №19-1/30.03.2021 г. на ОбС град Добрич. Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ.

 І. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им

 

Общият размер на планираните средства за дейностите за 2022 г. е 3 656 700,00 (три милиона и шестстотин петдесет и шест хиляди и седемстотин лева) с ДДС.

1.Услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” се извършва от „Уейст Солюшънс България” ЕООД, въз основа на сключен  договор ДОП – 181/27.09.2021 г. с обща максимална стойност 7 200 000,00 лв. с ДДС (седем милиона и двеста хиляди) лева с ДДС за целия период на действие 01.10.2021 г. – 01.10.2023 г.

1.1.      В план-сметката за 2022 г. следва да бъдат заложени 3 563 500,00 (три милиона петстотин шестдесет и три хиляди и петстотин) лева с ДДС за разходите извършвани от Община град Добрич. В цената е включено осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 1. Транспортиране на битовите отпадъци събрани от 4-кубикови контейнери от местността „Гаази баба“ на стойност 16 500,00 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева с ДДС, от базата на Общинско предприятие „Комуналстрой“ до Регионално депо за неопасни отпадъци с. Стожер.
 2. Товарене и транспортиране на отпадъци до Регионално депо с. Стожер от Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) лева с вкл. ДДС.
 1. Извозване на 4-кубикови контейнери от местността „Гаази баба“ на стойност 53 500,00 (петдесет и три хиляди и петстотин лева). В цената е включено осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до площадка на Общинско предприятие „Комуналстрой“.
 1. Към тази дейност се отнасят и разходите за организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци. Разходите, съгласно договор, който предстои да бъде сключен са в размер на 9 600 (Девет хиляди и шестстотин) лева с ДДС за три годишен период, като в тях са включени всички разходи необходими за изпълнение на договора. В план-сметката за 2022 г. следва да бъдат заложени 3 200,00 (три хиляди и двеста) лева с ДДС.

      Максималният размер на разходите за 2022 година, който следва да се заложи в план-сметката е 3 656 700,00 (три милиона шестстотин петдесет и шест хиляди и седемстотин) лева.

 

ІІ. Общият размер на планираните средства за „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъцитеза 2022 г. е 9 601 880,00 (девет милиона шестстотин и една хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС.

Съгласно сключен договор № ДОП-157/26.08.2019 година въз основа на проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Изпълнение на дейности по експлоатация на „Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци“, тази услуга се осъществява от „Уейст Солюшънс България“ ЕООД-правоприемник на „Еф Си Си България“ ЕООД. Дейностите, предвидени в договора включват:

1. Приемане на отпадъци;

2. Третиране на отпадъци; сепариране на неопасни отпадъци; рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване; депониране на инертни отпадъци; компостиране на фракции от биоотпадъци;

3. Временно съхранение на отпадъци и на опасни отпадъци; на компост и рециклирани суровини;

4. Извършване на мониторинг; водене на отчетност, документиране и докладване съгласно Комплексно разрешително №433/Н0/2012 г.

5. Поддържане на системи, машини и съоръжения на територията на обекта.

Настоящият договор е сключен за срок от 60 (шестдесет) месеца, които започват да текат от 02.09.2019 г. т.е. срокът на договора е до 02.09.2024 г. Максималната стойност на договора е в размер на 17 664 400,00 (седемнадесет милиона шестстотин шестдесет и четири хиляди и четиристотин) лева с ДДС за целия период на действие на договора. Прогнозния размер на разходите за 2022 година, който следва да се заложи в план-сметката е 3 532 880,00 (три милиона петстотин тридесет и две хиляди осемстотин и осемдесет) лева. Очакваният разход за Община град Добрич е в рамките на 2 348 400,00  (два милиона триста четиридесет и осем хиляди и четиристотин) лева (Средното количество на депонираните битови отпадъци (32 000 т.) умножено по цената, която заплащаме на оператора за един тон депониран отпадък, плюс средното количество битови отпадъци подложени на сепарация (29 000 т.) умножено по цената, която заплащаме на оператора за един тон отпадъци подложени на сепарация, плюс средното количество на отпадъци подложени на компостиране (14 000 т.) умножено по цената, която заплащаме на оператора за един тон отпадък подложен на компостиране, плюс средното количество рециклирани строителни отпадъци (4 000 т.) по цената, която заплащаме на оператора:

 1. 32 000 тона х 36,00 лв. = 1 152 000,00 лв. прогнозно за депониране;
 2. 29 000 тона х 30,00 лв. = 870 000,00 лв. прогнозно за сепарация;
 3. 14 000 тона х 21,60 лв. = 302 400,00 лв. прогнозно за компостиране;
 4. 4 000 тона х 6,00 лв. = 24 000,00 лв. прогнозно за рециклирани строителни отпадъци.

(1 152 000,00 лв. + 870 000,00 лв. + 302 400,00 лв. + 24 000,00 лв. = 2 348 400,00 лв.). Останалите разходи ще бъдат възстановявани на Община град Добрич от останалите общини, обслужвани от регионалното депо въз основа на реално приетите и третирани количества отпадъци.

Към тази дейност се отнасят и:

 1. Отчисленията по чл. 60, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в размер на 189 000,00 лв. (сто осемдесет и девет хиляди) лева, които са за цялото количество отпадъци, депонирани от територията на всички девет общини от регион Добрич (очаквано количество отпадъци 60 000 тона х 3,15 лева/ тон (за втора клетка). Очакванията ни са, че само за Община град Добрич разходите ще са в размер на 100 800,00 лв. (сто хиляди и осемстотин) лева (32 000 тона х 3,15 лева/ тон за втора клетка.

При изчисляване на отчисленията, по Приложение №1 към Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, регионалното депо за отпадъци при с. Стожер попада в т.1, т.е депата за отпадъци, които са изградени въз основа на инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО за изграждането и експлоатацията на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци. Размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък се изчислява, както следва:

Ро = Нрд,

 

където:

Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък;

Нр - размерът на средствата в левове, необходими за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото съобразно инвестиционния проект на депото, в т. ч. за:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена;

- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;

- контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

- управление на инфилтрата от депото за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

- управление на отделените от депото газове за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

- почистване на наличните охранителни канавки за ограничаване на достъпа на водите до тялото на депото;

- авторски и строителен надзор

Определеният размер на средствата (Нр) за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото не може да бъде по-малък от:

а) 22 лв. за квадратен метър от площта на депо за неопасни отпадъци;

б) 35 лв. за квадратен метър от площта на депо за опасни отпадъци;

Кд - капацитет на депото в тонове.

В конкретния случай:

Нр = 22 х 20 770 = 456 940 – площ на клетката 20 770 м2

Ро = Нр/Кд = 456 940/145 000, където 145 000 тона е капацитета на клетка 2, която предстои да бъде въведена в експлоатация, съгласно издаденото комплексно разрешително

Ро = 3,15 лв./тон отпадък (изчислени за депонираните количества във втора клетка).

 

 1. Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, чийто размер е определен в чл. 20, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. За 2015 г. тези отчисления са 28,00 лева/ тон, за 2016 г. – 36,00 лева/ тон,  за 2017 г. – 40,00 лева/ тон, за 2018 г. – 45,00 лева/ тон,  за 2019 г. – 57,00 лева/тон, за периода 01.01.2020 г.- 21.03.2020 г. – 95,00 лева/ тон, за периода 22.03.2020 г. – 31.12.2020 г. – 69,00 лева/ тон, за 2021 г. – 82,00 лева/ тон, а за 2022 – 95,00 лв. за депониран отпадък.

В този случай общо за очакваното количество депонирани отпадъци от деветте общини на регион Добрич (60 000 тона/ година), общата сума на дължимите отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО е 5 700 000,00 (пет милиона седемстотин хиляди) лева. Очакваният разход само за Община град Добрич е в рамките на 3 040 000,00 (три милиона и четиридесет хиляди) лева (32 000 тона х 95,00 лева/тон), останалите ще се възстановяват на Община град Добрич от останалите общини.

Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 към тази дейност следва да се отнесе и разхода за изпълнение на мониторинг на Депо за неопасни отпадъци на град Добрич при с. Богдан (старо депо), тъй като съгласно издаденото Комплексно разрешително за дейността на депото, Община град Добрич има задължение да осъществява грижи за следексплоатационния период, за срок не по-кратък от 30 години. За реализиране на тази дейност в план-сметката за 2022 г. следва да бъдат заложени 30 000,00 с ДДС (тридесет хиляди) лева.

Към това перо следва да се отнесат и разходите за експлоатацията на площадката за разделно събиране на отпадъци - хартия, пластмаси, метали, стъкло, биоотпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци от бита и др. рециклируеми отпадъци от домакинствата, включително разходи за доставка или наем на техника, машини и съоръжения за събирани и транспортиране на отпадъци от площадките. Съгласно предварителни разчети тези разходи възлизат на 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лева.

 

ІІІ. Общият размер на планираните средства за „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване“, както и за почистване на участъци от дерето на река Добричка за 2022 г. е 1 900 000,00 (един милион и деветстотин хиляди) лева с ДДС.

Услугата ще се изпълнява въз основа на сключен договор (към настоящия момент е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на услугата) с фирма изпълнител на услуга „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич” с прогнозна обща стойност 1 800 000,00 (един милион и осемстотин хиляди) лева. Срокът на действие на договора ще бъде 12 месеца, считано от датата на уведомяване за стартиране на договора. В план-сметката за 2022 г. следва да бъдат заложени 1 800 000,00 (един милион и осемстотин хиляди) лева с ДДС.

Предвидените дейности по почистване включват:

 1. Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади;
 2. Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;
 3. Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.;
 4. Почистване на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване;
 5. Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, тревни площи на общински пътища и други места за обществено ползване;
 6. Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
 7. Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
 8. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване;
 9. Оросяване на улици и площади;
 10. Почистване на хоризонталните линейни отоци;
 11. Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 12. Почистване на пътни принадлежности като пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др;

13. Почистване на рекламни, агитационни материали;

14. Почистване на графити;

15. Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата;

16. Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон;

17. Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.;

18. Почистване на нерегламентирани замърсявания и микросметища.

Към тази дейност се отнасят и разходите за почистване на участъци от дерето на р. Добричка. Средствата, необходими за подсигуряване на тази дейност, са в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева с ДДС. Исканата сума е формирана след като е отчетена необходимостта от ежегодно почистване на дерето на реката.

 

Пълният размер на планираните разходи по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Други източници на финансиране са другите общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗМДТ.

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното:

 

Проект

РЕШЕНИЕ

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, приема План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година в размер на 15 158 580,00 (петнадесет милиона сто петдесет и осем хиляди петстотин осемдесет лева), както следва:

ПЛАН - СМЕТКА  

за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 година

 

 

№ по ред

 

 

УСЛУГИ

 

 

 

Годишен размер на разходите по приета план - сметка за 2021 г. в лева  с ДДС

Годишен размер  на разходите за 2022 г. в лева с ДДС

 

 

 

І.

Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

3 430 000

 

 

3 656 700

 

 

 

II.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

12 052 316 в т.ч. за Община

град Добрич

*4 728 150

*4 213 536

*19 800

*18 600

9 601 880 в т.ч. за Община

град Добрич

5 669 200

 

III.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

1 780 000

1 900 000

 

 

 

Обща сума на планираните разходи.

 

17 262 316

в т.ч. за Община

град Добрич

9 938 150

*4 213 536

*19 800

*18 600

15 158 580

в т.ч. за Община

град Добрич

11 225 900

 

 

 

           

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре