Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич. Общественото обсъждане се обявява за срок от 19.11.2021 г. до 20.12.2021 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

ПРОЕКТ!

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОИтносно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

      

Причини, които налагат приемане на наредбата са следните:

 

   Както е известно с Решение № 25-5 от заседание на Общински съвет гр. Добрич, което се проведе на 21 септември 2021г., бе прекратен Договорът за предоставяне на концесия на СК «Русалка» в гр. Добрич с концесионера «Би Ей Тур» ООД. На концесионерът бе дадена възможност в едномесечен срок от връчване на решението на Общински съвет, да заплати задълженията си по концесионния договор и неустойките по забавените концесионни плащания. В едномесечен срок от връчване на решението на Общински съвет, концесионерът не изпълни задълженията си и договорът за концесия от 11.11.2021г. е прекратен.

   На основание чл.153, ал.1 от Закона за концесиите, концесионерът е длъжен да предаде обекта на концесия, който е общинска собственост, както и приращенията и подобренията, които са извършени в имота. Според чл. 153, ал.5, т. 2 от Закона за концесиите, обектът – общинска собственост преминава в управление на Кмета на общината.

   За да не се прекъсва спортната дейност в комплекса е необходимо същият да продължи да функционира и гражданите на гр. Добрич, да могат да продължат да спортуват в него. Необходимо е Община гр. Добрич да организира стопанисването на комплекса и да продължи дейността му по нов начин за да предоставя услуги на гражданите до отдаването му под наем или на концесия на следващи наематели или концесионери.  По повод предоставените общински услуги, следва да се определят цени на услугите, които общината възнамерява да предоставя на гражданите във връзка с ползването на басейна в спортния комплекс «Русалка». Във връзка с това, следва да се промени Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич, като се предвидят цени на услуги във връзка с ползването на спортното съоръжение в комплекса.

 

     Съгласно чл. 6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, за всички услуги и права, включително по ал. 3, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1, Общинският съвет определя цена.

     В изпълнение на законовите разпоредби, Директорът на ОП „Спортни имоти“ при Община гр. Добрич изготви икономически анализ /финансова обосновка/ на предлаганите нови „цени на услуги“ при спазване на приетата Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, в сила от 01.01.2013г. с ПМС № 1 от 05.01.2012г.. Финансовата обосновка на размера на цената представяме в Приложение № 1 към настоящата докладна записка.

Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

 

  Постигане на непрекъсваемост на спортната дейност на гражданите и лицата, които ползват спортен комплекс „Русалка“ в гр. Добрич. Съответствие на общинската наредба с нормите на Закона за местните данъци и такси и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугата. Постигане на по – голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

 За прилагането на новите текстове от наредбата, са необходими допълнителни финансови средства на Община град Добрич, съгласно Приложение № 2 от настоящата докладна записка.

 

4.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

  Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

  Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на общината;

  Законосъобразност при определяне на размера на местните такси и цени на услуги;

  Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.

  Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

 

 

   

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

   Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Регламент ЕО № 1082/2006г. на Европейския парламент и Европейската харта за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя и предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

   На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

   На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg.

 

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                          проект!

РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

    

§1. Създава се нов чл. 59 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 със следните текстове:

Чл. 59.(1) Общински съвет определя следните цени на услуги за ползване на плувен басейн при СК „Русалка”:

        1. За ползване на басейна 1 час – 10 лева;

        2. За ползване на басейна от ученици, студенти и пенсионери 1 час – 6 лева;

        3. Месечна абонаментна карта за 12 посещения – 100.00 лева /без треньор/;

        4. Месечна абонаментна карта за картотекирани състезатели с неограничен достъп по график – 70.00 лева;

        5. Месечна абонаментна карта за 12 посещения за ученици, студенти и пенсионери – 70.00 лева;

       6. Месечна абонаментна карта за 12 посещения за начинаещи – 60 лева.

          (2) Цените за услуги по предходната алинея са с включен ДДС;

          (3) Приходите по ал. 1 се събират от служители на ОП „Спортни имоти“ и се внасят в приход на Общинския бюджет.

   §2. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

    §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение …………… на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от ………...

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.55° C облачно
Нагоре