Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община град Добрич. Общественото обсъждане се обявява за срок от 19.11.2021 г. до 20.12.2021 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

ПРОЕКТ!

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне  

                   размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

      Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община град Добрич.  

      

Причини, които налагат приемане на настоящата наредба, са следните:

 

      В Държавен вестник, брой 104 от 2020 г., са публикувани изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Промените касаят Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин.

      В разпоредбата на чл. 44, ал.4 от ЗМДТ е предвидено с Данък при придобиване, да не се облагат моторни превозни средства :

       1. които са придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;

       2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната;

        3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.

 

      В Държавен вестник, брой 60 от 07.07.2020 г. е публикувано и изменение в Закона за туризма /ЗТ/, коeто е в сила от 07.07.2020 г.. С изменението в ЗТ се въведе нов клас туристически обекти - клас „В - стаи за гости и апартаменти за гости“. За тези обекти, отпадна изискването за категоризация и се въведе само регистрационен режим. Съгласно чл.113, ал.2 от Закона за туризма, хотелиерство в стаи за гости и апартаменти за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи, стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредба, приета от Министерския съвет. Съгласно чл.61 с от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет определя размера на Туристическия данък в границите от 0.20 лв. до 3.00 лева за всяка нощувка, съобразно населените места в общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма. В сега действащите текстове на настоящата общинска наредба, липсва определен размер на Туристически данък за тези нови туристически обекти, поради което е необходимо да бъде определен от Общински съвет – гр. Добрич.

       В преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ за 2020 г., бе предвидено тези обекти да се облагат с Туристически данък като за места за настаняване, които са категоризирани с „една звезда“.    

       В изпълнение на законовите разпоредби, необходимо е Общински съвет гр. Добрич да определи размер на Туристическият данък за следващите години на новите туристически обекти. Предвид измененията в Закона за туризма относно вида на туристическите обекти, нужно е да се извърши промяна и се добави клас „А“ и клас „Б“ към досегашните категоризирани обекти, за да се постигне съответствие със закона за туризма. С предлаганите промени в наредбата, не се предвижда увеличение или намаление на Туристическият данък за местата за настаняване на територията на общината, а се променя единствено наименованието на туристически обекти. Предвидено е новият клас обекти да заплащат Туристически данък както досега, по 0.60 лева за нощувка. Изменението в наредбата няма да доведе до увеличение или намаление на приходите на общината от Туристически данък.

       На основание чл.13, ал.6, т.2, б.“а“ от Закона за туризма, в Община гр. Добрич на 15.02.2021 г. постъпи Становище от Консултативният съвет по туризъм към Община гр. Добрич. С него се предлага Общински съвет – гр. Добрич да приеме Туристически данък за новите туристически обекти в размер на 0.60 лв. на реализирана нощувка. През 2020г. на територията на Община гр. Добрич има 6 апартамента за гости, като част от тях към момента са категоризирани за срок от 5 години. След изтичане на срока, същите ще бъдат регистрирани по Закона за туризма като места за настаняване клас „В“ и поради това е необходимо да се определи размер на данък за тези обекти. През 2020 г. от апартаменти за гости в Община гр. Добрич е постъпил туристически данък в размер на 260.80 лева. През 2021г. на територията на Община гр. Добрич има регистрирани 8 апартамента за гости и до момента от тях е заплатен Туристически данък в размер на 461.40 лева. Към настоящата докладна записка прилагаме становището на Консултативният съвет по туризъм като Приложение № 1.

        Необходимо е да се измени и текстът на чл.5, ал.1 от наредбата, за да се постигне съответствие с чл.4, ал.1 от ЗМДТ относно подсъдността при обжалване на данъчни актове.

        С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите на закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на ЗМДТ и ЗТ.

 

Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

 

     Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси и Закона за туризма;

     Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и заплащане на местните данъци на територията на общината.

     Законосъобразност на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината.

       

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови или други средства на Община град Добрич.

 

 

 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България и избягване на противоречия;

      Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;

      Актуална нормативна база свързана с местните данъци;

      Отстраняване на нормативни и административни несъответствия и празноти.

      Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

     

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

   Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗТ и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

   На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на Интернет страницата на Община град Добрич.

   На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Поради усложнената епидемична обстановка на територията на цялата страна, общественото обсъждане и формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са чрез писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg.

 

   Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

    

     §1. Чл. 5, ал.1 се изменя по следния начин:

Чл. 5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на общината, в чийто район е възникнало задължението, по реда на ДОПК.

 

Стар текст:

Чл. 5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

 

     §2. Чл. 32, ал. 4 се изменя и се добавят т.1, т.2 и т.3 със следните текстове:

    (4)  Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства:

1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;

2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната;

3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.

 

   Стар текст:

  (4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които са придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.

 

        §3. Чл. 56, ал. 5 се изменя по следния начин:

       (5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

 

     Стар текст:

     (5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

 

        §4. Чл. 57, ал.1 се изменя по следния начин:

Размерът на дължимия туристически данък за местата за настаняване се определя, както следва:

За категоризирани места за настаняване – клас „А“ и клас „Б“:

а) категория 1 звезди – 0.60 лв. за нощувка;

б) категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка;

в) категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка;

г) категория 4 звезди – 1.20 лв. за нощувка;

д) категория 5 звезди – 1.40 лв. за нощувка;

2.     За регистрирани места за настаняване – клас „В“ – 0.60 лв. за нощувка.

 

     Стар текст:

     Чл. 57. (1) Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,20 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,40 лв. за нощувка.

 

        §5. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

     §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич е приета с Решение №……………….. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от 01.01.2022 година.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.55° C облачно
Нагоре