Обявление № 94-00-679/16.11.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-679

град  Добрич 16.11.2021 г.

Община град Добрич на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1730 от 16.11.2021г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Работен устройствен план (РУП) за УПИ X-43,48,  IX-4354 и VIII-4355 в кв. 98 по плана на Централна градска част на град Добрич. 

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проект за РУП е публикуван в сайта на Община гр.Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 1730/16.11.2021г.

РУП

обявлението е публикувано на 17.11.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре