Обявление № 94С-00-909/29.10.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

94С-00-909

град  Добрич 29.10.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед №1606 от 29.10.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация  (ПУП-ПР) за УПИ VІ-532 в  кв.1248 по плана на ЖК „Север 2 “ на град Добрич

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Проект за  ПУП- ПР е публикуван в сайта на Община гр.Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, съобщения  по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЗК_1606_2021г.

изменение на ПУП-ПР

обявлението е публикувано на 02.11.2021г.

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре