Заседание № 45 на 26.05.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение за прекратяване на договор № 84 от 06.07.2007 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Златарска работилница” от АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.903.23 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.904.440, във връзка с изграждане на канализация на ПИ 72624.904.525 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.436.1 за «Гробищен парк» и ПИ 72624.433.72 за «Гробищен парк» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за учредяване право на строеж върху имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на част от общински нежилищен имот по ул. Климент Охридски № 36А, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

7. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за организиране на охраняем паркинг по ул. Любен Станчев, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се по бул. «25-ти септември» и СК «Простор».

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно – информационен елемент по бул. «Трети март», град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – физкултурни салони и кабинети в училища.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на автомат за сладолед.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управители на „Диагностично – консултативен център – ІІ – Добрич” ЕООД и „Диагностично – консултативен център – І – Добрич” ООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич” АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за сформиране на Временна комисия за определяне критериите за подбор и избор на обществен посредник на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка

10.07.2020

З А П О В Е Д № 922 гр. Добрич, 10.07. 2020 г.     На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и...

Кметът на Добрич издаде заповед за преустановяване дейността на Центъра за базарна търговия като противоепидемична мярка
ВИЖ ДОБРИЧ
17° C ясно небе
Нагоре