Съобщение № 21/21.10.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                      № 21/21.10.2021 г.

            До заинтересуваните лица

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: сграда с идентификатор 72624.615.18.2 по Кадастралната карта на гр.Добрич - ,,Гаражи 32 броя ЗП= 718,96 м2“ и ,,Надстройка с един етаж - 181 м2“, Общо – 899,96 м2, намиращ се в УПИ І, кв.547 по ПУП-ПРЗ  на ЖК ,,Русия 1“, разположен в поземлен имот с идентификатор 72624.615.18 по КК на гр.Добрич, между ул.,,Арда“ и ул.,,Дунав“ е съставен Констативен акт № 17 от 21.10.2021 г. на основание чл.178, ал.1 и ал. 4 от Закона за устройства на територията.

      

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 21.10.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

                                                                  

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

21.10.2021 г.                                    

гр. Добрич                                                                1................/П/................               

 

            2................/П/................

 

Съобщението е публикувано на 21.10.2021г.

                                   

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре