Съобщение № 21/21.10.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                      № 21/21.10.2021 г.

            До заинтересуваните лица

 

Уведомяваме Ви, че за строеж: сграда с идентификатор 72624.615.18.2 по Кадастралната карта на гр.Добрич - ,,Гаражи 32 броя ЗП= 718,96 м2“ и ,,Надстройка с един етаж - 181 м2“, Общо – 899,96 м2, намиращ се в УПИ І, кв.547 по ПУП-ПРЗ  на ЖК ,,Русия 1“, разположен в поземлен имот с идентификатор 72624.615.18 по КК на гр.Добрич, между ул.,,Арда“ и ул.,,Дунав“ е съставен Констативен акт № 17 от 21.10.2021 г. на основание чл.178, ал.1 и ал. 4 от Закона за устройства на територията.

      

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 21.10.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

                                                                  

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

21.10.2021 г.                                    

гр. Добрич                                                                1................/П/................               

 

            2................/П/................

 

Съобщението е публикувано на 21.10.2021г.

                                   

 

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
8.28° C ясно небе
Нагоре