Обявление № 10-17-21/14.10.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

10-17-21

град  Добрич 14.10.2021 г.

Община град Добрич на основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXVII - "за озеленяване, спорт и детска площадка" в кв.572 по плана на ЖК "Русия 2" гр. Добрич, за промяна отреждането му "за обществено обслужване, паркинг, детска площадка и озеленяване".

Плановете са изложени в Община град Добрич  - Център за услуги и информация от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването по ал.3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева       /п/                                                                            

Главен архитект на Община град Добрич

обявлението е публикувано на 14.10.2021г.

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
7.98° C ясно небе
Нагоре