Покана

ДО

МЕСТНОТО РЪКОВОДСТВО НА

 

ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПАРТИЯ ДПС

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

 

ГРАД ДОБРИЧ

 

Относно: Консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

      и на подвижна СИК (ПСИК)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изискванията на чл. 90, 91, 92, 95, 96, чл. 3, ал. 3 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) и Решение №14-ПВР/НС от 01.10.2021 г. Ви уведомявам за предстоящите консултации за съставите на секционните избирателни комисии в Община град Добрич за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание на Република България. Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

Консултациите ще се проведат на 07.10.2021 г. (четвъртък) в 09.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. „България“ № 12, Бизнес зала на 1-ви етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

 

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

Информацията по буква „а“ и по буква „г“ следва да се представи на хартиен и електронен носител (CD или по е-поща на адрес dobrich@dobrich.bg).

 

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК, са подробно изложени в Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, такава секция се образува, ако в срок до 30.10.2021г. включително (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления, съответстващи на изискванията на ИК. В т. 3 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК се дава възможност консултациите за състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) да се проведат едновременно с консултациите за съставите на СИК.

С оглед на по-добра организация и оперативност в съвместната ни работа, моля да представите Вашите предложения за състав/състави и на ПСИК по изискванията в горните букви „а“ и „г“ - за да бъдат изпълнени изискванията за образуване на такава секция/секции.

 

Приложения:

  • Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.  на ЦИК с Приложение - Методически указания на ЦИК за определяне съставите на СИК;
  • Решение №14-ПВР/НС от 01.10.2021 г. на РИК Добрич;
  • Таблица с разпределение на съставите на СИК по партии/коалиции съгласно Методическите указания;
  • Цветна схема на разпределението на членовете на СИК по партии/коалиции;
  • Таблица с примерно разпределение на състав/и на ПСИК;
  • Модел на таблица (на Excel) за попълване поименния състав на СИК/резервни членове/ПСИК.

 

С уважение,

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.41° C предимно облачно
Нагоре