Обявление № 70-00-1363/01.10.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-00-1363

град  Добрич 01.10.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 1375 от 30.09.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XV-235 „за ПСД“ в кв. 741 на ЖК „Добротица“, град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. и публикуван в сайта на Община гр. Добрич, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЗК_1375/30.09.2021г.

Изменение на ПУП-ПРЗ

публикувано на 01.10.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.88° C облачно
Нагоре