Обявление № 94В-00-432/28.09.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94В-00-432

град  Добрич 28.09.2021г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.901.30 в местността „Гаази баба“, землище на град Добрич, за промяна предназначението  на земеделската земя за „Жилищно строителство“.

Планът е изложен в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

           

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

публикувано на 28.09.2021г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре