Заповед № 1199/30.08.2021 г. за определяне на контрагентите от търг № 8/27.08.2021 г.

З А П О В Е Д

№ 1199

град Добрич, 30.08.2021 година

   На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол от 27.08.2021 година на Комисия определена със Заповед 1190/27.08.2021 година на Кмета на Община град Добрич за провеждане на търг № 8/27.08.2021 година за отдаване под наем на имоти, части от имоти и места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост,

І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНАТА КЛАСАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА:

За обект 6. Част от I-ви етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.623.4435.2 на ул. „Независимост“  № 7б, за търговия

1. „Табако шоп БГ“ ЕООД                                                            500,00 лева без ДДС

За обект 7. Кабинет № 325 - на трети етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5, за стоматологичен кабинет

1. „АИППМПДМ д-р Д. Тошкова“ ЕООД                                 152,00 лева без ДДС

За обект 8. Част от ПИ 72624.621.201, на УПИ I, в кв. №1 по регулационен и паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги“ град Добрич (в района на детската площадка до комплекс „Изида“) за поставяне на увеселителни обекти – детски механизирани атракции

1. „Живко – Лунапарк“ ЕООД                                                   695,00 лева

2. „Тандем 15“ ЕООД                                                                   690,00 лева

За обект 9. Част от общински имот, публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност по одобрен модел, по ул. „Независимост” (до градинката пред ОП „Обреден Дом“)

1. „Табако шоп БГ“ ЕООД                                                           800,00 лева

2. „Нем Комерс“ ЕООД                                                               765,00 лева

3. Венцислава Георгиева Недева                                            640,00 лева

За обект 10. Част от имот, публична общинска собственост представляващ павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се на бул. „Трети март”, пред УПИ I, кв. 816 (до Летен театър), за търговска дейност

1. „Митева“ ЕООД                                                                      1295,50 лева без ДДС

2. „Елприм 2021“ ЕООД                                                            1001,99 лева без ДДС

3. „Георги Господинов Митев“ ЕООД                                      851,00 лева без ДДС

За обект 11. Част от общински имот №1 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

1. „ТЕО - 06“ ЕООД                                                                        166,66 лева

2. ЕТ „Волен 48 Светослав Александров“                                78,99 лева

За обект 12. Част от общински имот №2 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

1. „ТЕО – 06“ ЕООД                                                                     166,66 лева

2 ЕТ „Волен 48 Светослав Александров“                               78,99 лева

За обект 13. Част от общински имот №3 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

1. „ТЕО – 06“ ЕООД                                                                     166,66 лева

2. ЕТ „Волен 48 Светослав Александров“                              78,99 лева

За обект 14. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион по одобрен модел, готово заводско изделие за търговска дейност без приготвяне на храна западно от УПИ I, кв. 536 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Генерал Гурко“, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт)

1. „Митева“ ЕООД                                                                     1091,10 лева

2. „Георги Господинов Митев“ ЕООД                                     690,51 лева

3. „Дамяна 2003“ ЕООД                                                             649,67 лева         

За обект 15. Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, за социална, културна, консултантска и научно-изследователска дейност в областите на културата

1. Фондация „Добруджа – история, традиции, култура“      123,10 лева без ДДС

За обект 16. Поземлен имот с идентификатор 72624.11.3 по КККР на град Добрич с начин на трайно ползване – нива

1. ЗП „Катя Георгиева Иванова“                                             12200,00 лева

2. ЗКПУ „Успех 93“                                                                     12122,94 лева

3. ЗП „Васил Димитров Дончев“                                            11501,84 лева

ІI. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КОНТРАГЕНТ – УЧАСТНИКЪТ КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО:

За обект 6. Част от I-ви етаж от масивна триетажна сграда с идентификатор 72624.623.4435.2 на ул. „Независимост“  № 7б, за търговия

1. „Табако шоп БГ“ ЕООД                                                          500,00 лева без ДДС

За обект 7. Кабинет № 325 - на трети етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. Димитър Петков № 5, за стоматологичен кабинет

1. „АИППМПДМ д-р Д. Тошкова“ ЕООД                               152,00 лева без ДДС

За обект 8. Част от ПИ 72624.621.201, на УПИ I, в кв. №1 по регулационен и паркоустройствен план на Градски парк „Свети Георги“ град Добрич (в района на детската площадка до комплекс „Изида“) за поставяне на увеселителни обекти – детски механизирани атракции

1. „Живко – Лунапарк“ ЕООД                                                   695,00 лева

 За обект 9. Част от общински имот, публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – павилион за търговска дейност по одобрен модел, по ул. „Независимост” (до градинката пред ОП „Обреден Дом“)

1. „Табако шоп БГ“ ЕООД                                                         800,00 лева

За обект 10. Част от имот, публична общинска собственост представляващ павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се на бул. „Трети март”, пред УПИ I, кв. 816 (до Летен театър), за търговска дейност

1. „Митева“ ЕООД                                                                   1295,50 лева без ДДС

За обект 11. Част от общински имот №1 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

1. „ТЕО - 06“ ЕООД                                                                    166,66 лева

За обект 12. Част от общински имот №2 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

1. „ТЕО – 06“ ЕООД                                                                   166,66 лева

За обект 13. Част от общински имот №3 в УПИ IX – 5 кв. 3 на жк „Дружба“ 1, 2 и 4 – за поставяне на преместваем обект (готово заводско изделие по одобрен модел) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

1. „ТЕО – 06“ ЕООД                                                                   166,66 лева

За обект 14. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион по одобрен модел, готово заводско изделие за търговска дейност без приготвяне на храна западно от УПИ I, кв. 536 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 1“ по ул. „Генерал Гурко“, съгласно скица и виза от главния архитект на Община град Добрич, на основание чл. 56 от ЗУТ (до изграден заслон за градски транспорт)

1. „Митева“ ЕООД                                                                        1091,10 лева    

За обект 15. Помещение в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, за социална, културна, консултантска и научно-изследователска дейност в областите на културата

1. Фондация „Добруджа – история, традиции, култура“      123,10 лева без ДДС

За обект 16. Поземлен имот с идентификатор 72624.11.3 по КККР на град Добрич с начин на трайно ползване – нива

1. ЗП „Катя Георгиева Иванова“                                              12200,00 лева

Копие от заповедта, да се връчи срещу подпис на определения за контрагент участник в търга след влизането й в сила.

В 14 дневен срок от връчването на заповедта, контрагентът следва да сключи договор за отдаване под наем. При неизпълнение в срок на това задължение се счита, че участникът се отказва от сключването на договор за наем.

Внесеният от участника депозит се задържа в полза на Община град Добрич.

Настоящата заповед може да се обжалва в четиринадесет дневен срок пред Административен съд град Добрич по реда на АПК.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Добринка Стоилова – Заместник-Кмет „Финанси и общинска собственост”.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 30.08.2021 г.

 
  1,1

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
15.08° C предимно облачно
Нагоре