Обявление № 94Е-00-215/26.07.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94E-00-215

град  Добрич 26.07.2021г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.207.14 землището на гр. Добрич с промяна предназначението  от “Земеделска земя“ в  „ПСД - автосервиз“

 

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

публикувано на 28.07.2021г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.79° C облачно
Нагоре