Стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Общинската стратегия за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич (ОСПОЧУО) е създадена в отговор на обществената потребност от осъществяване на планова, открита и предсказуема политика в областта на околната среда и управление на отпадъците.

ОСПОЧУО разработена от екип на Община град Добрич, включващ експерти и инспектори от Дирекция ИОС и общински съветници. При изготвянето на Стратегията бяха използвани различни материали на експерти и консултанти от различни сектори, организации и институции, които дадоха своя неоценим принос за качеството на аналитичните и прогнозни материали, без които създаването на този стратегически документ би било невъзможно.

 

Принципи на екологичната политика

Конференцията на Обединените Нации за околна среда и развитие (UNCED) в Рио де Жанейро през 1992 г. даде израз на осъзнаването на нарастващите опасности в цял свят, предизвиквани от все по-острите екологични проблеми.

„Срещата на върха за Земята” в Рио формулира няколко фундаментални и дългосрочни решения, ангажиращи международната общност със следните ключови принципи на екологичната политика:

 • Принципът на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и околната среда.
 • Принципът “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се носят от отговорните за причиняването им.
 • Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях.
 • Принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиките в много други области, като транспорта, енергетиката, промишленост, селското стопанство и др.

Тези фундаментални принципи са намерили място и са в основата на настоящата стратегия по околна среда. ОСОС се явява и естествено продължение на провежданата от Община град Добрич политика в областта на околната среда. Ръководството на общината полага огромни усилия, както да постигне икономически и социален просперитет, така и да допринесе за предотвратяването на екологични рискове и кризи. Общината се старае да подобрява своята работа за околната среда, да бъде добър пример въпреки проблемите, които среща в своята работа.

Един от основните етапи в стратегическото планиране е „анализа на средата”. След приключването на този етап при изготвянето на Общинска стратегия по околна среда и изготвянето на всички писмени материали, представящи резултатите от анализите на отделните компоненти изводите от тези анализи са важна предпоставка за осъществяване на понататъшните стъпки в процеса на стратегическо планиране – SWOT анализ, целеполагането и изготвянето на план за действие. Изложени са в тази част по структуриран начин. Избран е подходът основните изводи да се групират в две основни части:

- Достижения и силни страни, проблеми и слаби страни и

- Възможности и заплахи.

 

1.Анализ на ситуацията

Община град Добрич има разработена Общинска програма за опазване на околната среда (ОПООС) за периода 2016-2020 г., приета с Решение №6-4 от 29.03.2016 г. на ОбС град Добрич, която е изготвена в съответствие с актуалните изисквания на Закона за опазване на околната среда на България. През 2021 г. предстои актуализацията на ОПООС. На основание чл. 79, ал. 5 от ЗООС Кметът на Общината ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата. Общинската програма за управление на отпадъците (ОПУО) 2015 - 2020 г. е приета с Решение №3-4 от 15.12.2015 г. на ОбС град Добрич. Във връзка с изготвянето на нов Национален план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г., след окончателното му одобряване, следва актуализация на ОПУО. На основание чл. 52, ал. 9 от ЗУО Кметът на Общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година. На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух Кметовете на общини ежегодно до 31 март внасят в общинските съвети отчет за изпълнението на програмите по ал. 1 за предходната календарна година. Актуализацията на Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014-2017 г, приета с Решение № 29-5 от 11.02.2014 г. на ОбС. Двете програми са неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

1.1 Водопроводна, канализационна мрежа и пречистване на отпадъчни води

Подобряването на състоянието на водопроводната и канализационна система е един от основните приоритети на Община град Добрич във връзка с опазване на околната среда.

Благодарение на сключения на 29.12.2016 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №ВСН6МЮР002-1.006-0003-С01 (№Д-34-58/30.12.2016г.) по Проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич - фаза 1“. Проектът е по процедура ВСИ6МЮР002-1.006 по „Изпълнение на ранни В и К проекти“ по Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“. състоянието на водопроводната и канализационна мрежа, както и на пречистването на отпадъчните води се подобри значително.

Проектът включва дейности за реконструкция на водопроводната мрежа, дейности по Инженеринг за реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Добрич и дейности по проектиране, строителство и авторски надзор на канализационната мрежа на град Добрич, както и съпътстващата водопроводна мрежа. Общата дължина на реконструирани и рехабилитирани канализационни колектори е 6,46 км. Реконструирани са 3 броя Канализационни помпени станции - „Свежест“, „Иглика“ и „Югоизток“.

Община град Добрич стартира изграждането на битова канализация в кв. Рилци.

1.2 Управление на битовите отпадъци

            Община град Добрич се стреми към постигане на все по-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината. На територията на общината се осъществяват следните дейности:

            Събиране твърди битови отпадъци - Цялата територия на Община град Добрич влиза в обхвата на предоставяните услуги, свързани със сметосъбиране и сметоивозване.

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране. На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Тези отпадъци се депонират на регионалното депото за отпадъци в с. Стожер въведено в експлоатация от 01.03.2015 г.

Регионалното депо за отпадъци на общините град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци е разположено на 2,5 километра югозападно от с. Стожер, община Добричка, област Добрич. Обектът е изграден по Оперативна програма ‘’Околна среда’’.

Регион Добрич се намира в Североизточна България и включва осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села.

Площадката на регионално депо за неопасни отпадъци с. Стожер е с обща площ 217,86. Там се извършват няколко основни дейности по третиране на отпадъците. Механично третиране (сепариране), компостиране, раздробяване на строителни отпадъци (Механичното третиране се извършва с мобилна инсталация за разтрошаване и пресяване на строителни отпадъци) и обезвреждане чрез депониране. Площта на клетката за депониране на отпадъците е 30 030 кв.м, а обемът й е 240 000 куб.м. При строителството предварително са оформени дъното и откосите на клетката. Долният изолационен екран на клетката е изграден от минерален запечатващ пласт/глина/ с дебелина 50 см. Върху минералния екран е положена геомембрана на ивици със застъпване. Целта им е да предпази земната основа от проникване на инфилтрат от отпадъчното тяло на депото. Върху мембраната е положен геотекстил, който я предпазва от нараняване. Изградена е дренажна система за отвеждане на инфилтрата. Тя се състои от дренажни тръби, а дъното и откосите на клетката са застлани с промита речна баластра.

 

Поради изчерпване капацитета на първата клетка за депониране на отпадъци е разработен проект, проведена е обществена поръчка за избор на изпълнител за строителството на втора клетка, на територията на Регионално депо Стожер, както и за осъществяване на Авторски и Строителен надзор. Изпълнението на строителството в едно с авторски и строителен надзор ще се изпълнява със средства от отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

            Разделно събиране и оползотворяване на био отпадъци - работата по оползотворяване на биоразградими отпадъци от зелените площи стартирала, като пилотен проект, съвместно с Асоциацията на еколозите от общините в България и Лесотехническия университет в момента се извършва на площадката за компостиране на биоотпадъци на РД Стожер.

           Разделно събиране на масово разпространени отпадъци

            Изградената Общинска система за разделно събиране на отпадъци функционира на база сключен договор. До 31.07.2020 г. разделното събиране на отпадъци от опаковки е организирано съвместно с „Екоколект” АД, а от 01.08.2020 г. тази система функционира, но с друга организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” Събраните количества за 2019 г. са: 17 710 кг. хартия, 5 570 кг. пластмаси и 34 220 кг. стъклени опаковки.

            Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се събира, транспортира и предава за оползотворяване от „Трансинс технорециклираща компания” АД. През 2019 г. са събрани 400 кг. ИУЕЕО.

            Негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА) се събират разделно на база сключен договор между Община град Добрич и „Трансинс батери” ООД за създаване на система за събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори, и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

            Събирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) се осъществява от „Българска рециклираща компания” АД и „Металцвет” ЕООД, посредством сключени договори с Община град Добрич за организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства на територията на общината.

            На територията на Община град Добрич функционира и система за разделно събиране на текстилни отпадъци и отпадъци от облекла, която е организирана съвместно с „Евротекс” ЕООД.

             Организиране и провеждане на кампании – организират се редовно, както по инициатива на общината, така и като част от национални кампании като „Да изчистим България заедно“. Ежегодно се почистват нерегламентирани замърсявания в междублокови пространства и в покрайнините на града.

             Дългосрочната цел на кампаниите е да се промени съзнанието и отношението на хората към местата, на които живеят, както и начина, по който се грижат за своите отпадъци. Стремежите са в посока обединяване усилията на всички, които искат България, Европа и светът да бъдат по-чисти.

             Непрекъснато се извършват проверки за нерегламентирани замърсявания, на местата с неустановен извършител, почистването е осъществявано от и за сметка на Община град Добрич. На замърсявания в частни имоти, до собствениците са изпращани предписания за почистването им.

 

1.3 Състояние на околната среда

             Община град  Добрич непрекъснато се стреми към обогатяване и доизграждане на зелената система на града. В районите с интензивен трафик на автомобилното движение и в междублоковите пространства се провеждат залесявания предимно с широколистни видове дървета. Преобладават червен американски дъб, бреза и китайски мехурник. Мероприятията по засаждане на растителността се извършват от ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ и от граждански организации с които Община град Добрич си партнира.

            Благоустрояването на кварталите и междублоковите пространства е една от целите, залегнали в програмата за управление. Един от основните инструменти за постигането й е „Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти - общинска собственост, с участието на местното население“. Програмата дава възможност за реализиране на съвместни инициативи на съсобствениците по отношение на благоустрояване на прилежащите и междублокови пространства, съответно и подобряване на жизнената им среда.

 

1.4 Води

През територията на град Добрич преминава първоначално в източна посока, а след това в северна посока дерето на река Добричка, която е приток на Суха река. Суха река е и приемник на отпадните води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. До град Добрич тя е ІІ категория водоприемник, а след него – ІІІ категория. Качеството на водата през последните години в мониторинговата точка след гр. Добрич съответства на проектната трета категория на реката по всички изследвани показатели. Главните източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността (има предприятия, които заустват непречистени или недостатъчно пречистени води в река Добричка), бита, транспорта (основно с масла и нефтопродукти), селскостопанската дейност (основно животновъдството).

С цел подобряване състоянието на река Добричка, ежегодно се почистват проблемни участъци от коритото на р. Добричка и се третират с хербициди за ограничаване на растителните формации. Периодично се прочиства и поддържа пълна водопропускливост на покритите участъци от коритото на р. Добричка.

 

1.5 Въздух

Постоянен е стремежът към намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух с цел достигане на установените норми за вредни вещества. Търсеният ефект е понижаване емисиите от въглероден оксид, азотни оксиди, серен диоксид и сажди, понижаване емисиите на прах в атмосферния въздух, постигане на по-висока енергийна ефективност.

Община град Добрич изпълнява мерки за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух (и по-специално снижаване концентрациите на фините прахови частици). В резултат на това тенденциите по отношение на дните е превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ бележат тенденции към трайно снижаване в сравнение с предходните години. През 2019 г. на пункта при ОУ “Хан Аспарух“ регистрираните дни с превишения в средно дневните концентрации на ФПЧ са 7 дни и не надвишават нормативно допустимите 35 дни. Дните с превишения на стойностите за ФПЧ са основно през първото тримесечие на годината в студените месеци, което отново свидетелства за влиянието на битовото отопление върху качеството на атмосферния въздух.

При изпълнение на Общинска програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община град Добрич се реализират мерки, насочени към ограничаване на емисиите от битовото отопление и транспорта, намаляване съдържанието на общ суспендиран прах и ФПЧ10 в атмосферния въздух. Тези мерки са постигнати чрез реализация на проекти за газифициране на жилищните сгради, ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на сяра, реализация на проекти за енергийна ефективност, извършване на ремонти на най-натоварените от транспортния поток централни пътни артерии, благоустрояване на междублоковите пространства, почистване на основните пътни артерии от натрупан прах с последващо измиване и поддържането им в добро техническо състояние. За поддържане на постигнатото и по - нататъшно подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Добрич е необходимо да продължат усилията по прилагане на досегашните мерки - подобряване на някои от тях и прилагане на нови още по-ефективни.

Съгласно регионален доклад на Регионалната инспекция по околната среда в Община град Добрич, постигнатото съответствие с нормите по показател ФПЧ10 се поддържа и бележи  тенденция на понижаване, като най-високи и най-голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи скорости на вятъра, които създават условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.

 

Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда.

Конкретните дейности са:

Реализация на проекти за газификация на сгради;

Ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на сяра — въглища (брикети) със сяра на работната маса над 2%;

Реализация на проекти за енергийна ефективност;

1.6 Почви

От извършения мониторинг на почви от РИОСВ - Варна е видно, че съдържанието на вредни вещества в почвата е под допустимия минимум. Възстановяването на нарушените терени се извършва с проекти за рекултивация изготвени съобразно изискванията на Наредба №26 за рекултивация на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, съгласувани според изискванията на Закон за опазване на земеделските земи. Прилагането на високотехнологично земеделие и изградените противоветрови пояси предотвратяват развитието

Вследствие на провеждания от инспекцията систематичен контрол на складовете с негодни и залежали пестициди и ББ кубовете, и предприетите мерки за отстраняване на допуснатите нередности при съхранението им, не са допуснати замърсявания на почвите с негодни и залежали препарати за растителна защита.

 

1.7 Шум

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. В границите на Община град Добрич се различават промишлен (производствен), транспортен, битов шум и шум от строителни дейности.

Ежегодно РЗИ - Добрич извършват измервания на нивото на уличния шум, представляващ хиперинтензивен фактор. На територията на Община град Добрич, Контролните пунктове (КП) са общо 15, определени съгласно утвърдената от МЗ методика, а именно: 40% от тях са разположени на натоварени с моторни превозни средства главни и събирателни улици, 30% - в близост до промишлени източници на шум, 30% - във вътрешни квартали и жилищни зони, подлежащи на защита от шумовото въздействие.

Измерването се осъществява, като се използва инструменталният метод на пробонабиране, осъвместен с определяне на интензивността на автомобилния поток. За целта е използвана калибрирана апаратура-шумомер, интегриращ и звуков калибратор
За град Добрич основният проблем са високите нива на шум от транспорта. За него е характерна флуктуалност, периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни артерии на града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват влиянието на този шум. С най-висока интензивност той се проявява отново в централната градска част, основно през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните транспортни потоци, улиците са по-тесни, сградите са с по-висока гъстота, залесяването е по-рехаво.
Изводите от извършения анализ на шумовите нива показват, че най-неблагоприятните (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни институции, учебни и здравни заведения и др.
В обособените промишлени зони не са измерени среднодневни еквивалентни шумови нива над ПДН, която е 70 dB/А. Констатираният акустичен комфорт в пунктовете, разположени в промишлените зони се дължи на средната интензивност на автомобилното движение и на промяната в характера на промишлеността в град Добрич. Основните производства са от леката промишленост и са представени от следните отрасли:

 • Шивашки;
 • Обувни;
 • Дървопреработващи;
 • Предприятия за финна механика и електроника;
 • Предприятия за хранително-вкусова промишленост.

С по-ниски нива на шум се характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, а  най-благоприятни са зоните за организиран отдих (градските паркове).

(източник: доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. Добрич през 2020 г. на „Регионална здравна инспекция – Добрич“ и страницата на Община гр. Добрич).

 

1.8 Защитени зони и НАТУРА 2020

На територията на Община град Добрич няма разположени защитени обекти. Най-близко разположените такива са в землището на Община Добричка. Това са защитените местности „Орлова могила” и „Сухата река”. Защитена местност „Суха река” се намира в Североизточна България, като част от нея попада и в Румъния, периодичен приток на р. Дунав, в източната част на Дунавската равнина и е суходолие от Добруджанското плато. Тя е обявена е със Заповед № РД-538/12.07.2007г., с цел опазване на територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания – местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни видове, предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен мониторинг и развитие на устойчив туризъм. Местността е с обща площ 23 079, 176 dka. Защитени зони. Най- близко разположените защитени зони /ЗЗ/ са: по Директивите за хабитатите и птиците - ЗЗ Суха река с код BG 0000107 на най-близко отстояние 4 км и ЗЗ Чаиря по Директивата за хабитатите – на около 18 км.

 

1.9 Изводи

В Община Добрич има добре функционираща система за събиране на битови и твърди отпадъци. Затова допринася и изграденото Регионално депо в с. Стожер. Наблюдават се и добри практики на разделно събиране на отпадъци и повишаване отговорността за гражданите.

В общината функционират системи за събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/ или обезвреждане излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, организирани са дейности по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изградена е система за разделно събиране, съхранение, сортиране и предаване за повторна употреба и/или оползотворяване на битови отпадъци от облекла и текстилни материали. Необходимо е да се потърсят възможности за изграждане на работеща система за разделно събиране и последващо предаване на едрогабаритни отпадъци, както и за други масово разпространени отпадъци.

Като проблем и приоритет за Община град Добрич следва да се изведе старото депо за твърди битови отпадъци при с. Богдан, което не се експлоатира с въвеждането в експлоатация на Регионално депо при с. Стожер, но все още не е рекултивирано.

Най-значим проблем е замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в резултат от емисиите от битовото отопление и интензивния автомобилен трафик.

Най-неблагоприятните (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни институции, учебни и здравни заведения и др. С по-ниски нива на шум се характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, а най-благоприятни са зоните за организиран отдих (градските паркове).

Липсват значителни замърсявания на почвите в общината от депониране на твърди битови отпадъци. Замърсяването на почвите от нерегламентирани локални замърсявания с ТБО е нищожно при висока самопречиствателна способност на почвата. В местата с високи подпочвени води, съществува тенденция /естествен процес/ за вкиселяване и засоляване на почвите.

 

 

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ (SWOT-анализ)

 

Силни страни

 

Възможности

 • Община град Добрич се намира в сравнително чист район;
 • Въведен и ефективно действащ стандарт ISO 14 0001;
 • Добре изградена зелена система в ЦГЧ, улично и булевардно озеленяване;
 • Проектна готовност за реконструкция на улици, булеварди, междублокови пространства, транспортна схема, включително и схема за велодвижение;
 • Наличие на обходен транспортен пръстен около града и растителен изолационен пояс;
 • Подменено улично осветление с енергоспестяващи и LED осветителни тела;
 • Изградена водопроводна и канализационна мрежа;
 • Изпълнен „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич”;
 • Наличие на добре подготвени технически кадри и ресурси;
 • Добра образователна система;
 • Добре подготвена общинска администрация – качествено обслужване на населението, подготовка и реализация на проекти за подобряване на градската среда;
 • Обновени и реконструирани културни и исторически обекти, възстановени спортни традиции и обекти;
 • Газификация на промишления сектор, общинските сгради, нарастваща битова газификация;
 • 100% обхваната територия на общината от системата за организирано събиране и извозване на отпадъците;
 • Действаща система за разделно събиране на отпадъци от опаковки;
 • Въведено в експлоатация регионално депо при село Стожер;
 • Наличие на работещи документи, свързани с управление на околната среда:
 • Актуализация Програма за намаляване на нивата замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014-2017 г. Постигнато КАВ с установените норми;
 • Общинска програма за опазване на околната среда 2016-2020 г. (предстояща актуализация);
 • Общинска енергийна програма 2020-2024 г.;
 • Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост, с участие на местното население;
 • Общинска програма „Синди”
 • Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г., предстояща актуализация;
 • Общински план за развитие на Община град Добрич за 2014-2020
 • Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 2014-2020, разработен План за интегрирано развитие на Община град Добрич 2021-2027 г.;
 • План „Добрич 2020”;
 • Приет Общ устройствен план на Община град Добрич;
 • Насоки за развитие на градския транспорт;
 • Общински план за развитие;

 

 • Използване на финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблемите, свързани с опазване на околната среда;
 • Благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства;
 • Реконструкция и основен ремонт на улици и булеварди;
 • Разширяване на мрежата от велосипедни алеи;
 • Ограничаване разпространението на атмосферните замърсители, чрез изолиране на строителните площадки;
 • Поетапно разширяване, доизграждане и основен ремонт на инженерната инфраструктура – подземна и надземна със собствени бюджетни средства и различни финансови инструменти;
 • Развитие на леката и хранително-вкусовата промишленост, неоказващи вредно въздействие върху състоянието на околната среда;
 • Създаване на условия за блокиране миграцията на тежки метали, отделяни от транспорта чрез използване на устойчиви растителни видове;
 • Създаване на шумо и прахоизолиращи прегради на места с по-силно замърсяване;
 • Доразвиване на санитарно-охраителните зелени площи;
 • Фитосанитарна оценка и паспортизиране на дървесната растителност.

 

Слаби страни

 

Заплахи

 • Лошо състояние на улиците и булевардите от градската транспортна схема, неефективен градски транспорт;
 • Разположение на града в подветрената страна по отношение източниците на замърсяване;
 • Непълно изградена канализационна мрежа в кв. “Рилци”, търсят се различни финансови инструменти и възможности за финансиране на доизграждането и ремонтиране на канализация в кв. „Рилци”;
 • Недостатъчна степен на благоустрояване и озеленяване на крайните квартали;
 • Остаряла и в лошо състояние дървесна растителност;
 • Липса на Зелен кадастър и паспортизация на дървесната растителност;
 • Проблемът с неспазването на изискванията за разделното събиране на строителни отпадъци от домакинствата не е решен, т.е. липсва разделяне по вид на мястото на образуване;
 • Проблемът с излезлите от употреба гуми не е решен;
 • Проблемът с отпадъците образувани от дейността на дестилериите за изваряване на етерично-маслени култури.

 

 • Рестартиране на спрени производства с висок потенциал на замърсяване на околната среда;
 • Неизпълнение или забавяне на инвестиционни инфраструктурни  проекти, важни за развитието на общината;
 • Въвеждане на режимно ползване на питейни води;
 • Запазване тенденцията за увеличаване на шумовото натоварване в общината;
 • Продължаваща тенденция за внос на стари автомобили;
 • Завишаване делът на транспорта като  замърсител на въздуха и почвите;
 • Липса на средства за поддържане и доизграждане на Зелената система;
 • Лошо фитосанитарно състояние на дървесната растителност в Централна градска част – по улици, булеварди и междублокови пространства;
 • Недостатъчен контрол по отношение отрицателните въздействия върху околната среда;
 • Забавяне решаването на проблема с управление на опасните отпадъци на национално ниво;
 • Увеличаване броя на продължително безработните лица;
 • Замърсяване на въздуха при неволно запалване на стърнища, производства и производствени материали и отпадъци.

 

 1. Цели на Стратегията
 • Нови подходи, създаване на стабилна система за управление на околната среда и отпадъците, и подобряване на екологичните условия в Община град Добрич.
 • Обединяване на усилията на общината, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на град Добрич за решаване на екологичните проблеми;
 • Действия и мерки, чрез които общината да реализира задълженията си в рамките на правомощията си, делегирани й от нормативните актове в областта на околната среда и управление на отпадъците.

Стратегията е документ, който може периодично да се допълва и актуализира в зависимост от настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателство и други фактори със стратегическо и местно значение.

 

 1. Дейности за постигане на целите и преодоляване на слабите страни, резултати от предприетите действия и перспективи

 

3.1 Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, образувани от домакинствата

            Жителите на град Добрич ще имат възможност да използват площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци, образувани в домакинствата.

На площадката ще се приемат широк диапазон отпадъци - обемисти домакински отпадъци (шкафове, гардероби, легла, дивани, фотьойли, матраци и други), строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата в малки количества, биоразградими зелени отпадъци, батерии, електрически уреди и т.н. Ще бъде възможно и приемането на опасни отпадъци от домакинствата (лекарства, препарати и др.), в малки количества.

Площадката е разположена на площ от около 4 дка, с твърда и непропусклива настилка, метална ограда с височина ≈ 2 - 2,5 м., изградена е административна сграда със санитарен възел, електронна везна, складово помещение, навес и открита площ за разполагане на контейнери за различни видове отпадъци. Около границите на площадката е предвидено подходящо озеленяване, в това число и с дървесни видове, за да се получи защитен ефект и приемлив естетически вид.

Изграждането на площадката се финансира със средства от отчисленията заплащани за депонирането на отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

С осигуряването й се очаква да се мотивират все повече хора да участват в системите за разделно събиране на отпадъци, както и да се повиши делът на разделно събрани рециклируеми отпадъци. Това от своя страна ще доведе до намаляване на количествата депонирани отпадъци на депото, съответно и разходите за отчисления и обезпечения.

 

3.2 Разделно събиране на масово разпространени отпадъци

 

3.2.1 Разделно събиране на отпадъци от опаковки

 

            На територията на Община град Добрич са разположени 160 броя точки за разделно събиране, състоящи се от 3 цветни контейнера, тип „иглу“– син за хартия, жълт за пластмаса и метал, зелен за стъклени опаковки.

 

            Събраните количества отпадъци от „Екоколект” АД и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД за 2021 г. са обективирани в Таблица №1

Таблица №1

 

Хартия, Пластмаса и метал Събрано количество (тона)

Хартия, Пластмаса и метал Рециклирано количество (тона)

Процент на рециклираните спрямо събраните

Стъкло Събрано количество (тона)

Стъкло Рециклирано  количество (тона)

Процент на рециклираните спрямо събраните

януари

10.6

2.52

23.77

4.62

4.14

89.61

февруари

8.58

1.82

21.21

2.64

2.36

89.39

март

8.84

2.14

24.21

4.64

4.16

89.66

април

10.66

2.02

18.95

6.72

6.06

90.18

май

9.3

2.32

24.95

6.28

5.66

90.13

юни

10.2

2.32

22.75

2.24

2.02

90.18

юли

16.38

3.86

23.57

8.32

8.32

100

август

5.9

4.12

69.83

 

 

 

септември

16.36

11.55

70.60

 

 

 

октомври

18.96

13.967

73.67

 

 

 

ноември

15.38

10.38

67.49

28.54

28.54

100

декември

14.08

9.8

69.60

 

 

 

 

*Забележка: Посочените количества от месец януари до месец юли са събрани от „Екоколект“ АД, а от месец август до месец декември от „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД

 

Основният извод, който може да се направи от така направените данни е, че ефективността на системата от разделно събиране на отпадъци от опаковки се е повишила повече от 3 пъти за последните 5 месеца на годината. Следователно нерециклируемите отпадъци попаднали в система и върнати на депо намаляват.

 

3.2.2 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

 

В края на 2020 г. Община град Добрич инициира акция за безвъзмездно събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, както и негодни батерии и акумулатори. В резултат от проведената кампания се събраха 2240 кг. ИУЕЕО.

През 2021 г. ще се организират още съвместни кампании с Трансинс технорециклираща компания” АД и „Трансинс батери” ООД, фирмите с които Община град Добрич има сключен договор за безвъзмездно предаване на ИУЕЕО и НУБА .

 

            3.2.3 Събиране на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и на отпадъци от моторни превозни средства (МПС)

           

            Общински съвет град Добрич е приел Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич в която са разписани задълженията (ангажиментите) на Община град Добрич при установяване на ИУМПС на терен държавна или общинска собственост, както следва:

 1. Кметът на Община град Добрич назначава комисия с представители на общинска администрация и РУ на МВР за установяване на ИУМПС и техните собственици.
 2. На установените ИУМПС се залепва стикер-предписание.
 3. Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на моторното превозно средство (МПС) в 3 екземпляра. При поискване, екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.
 4. С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да тече тримесечен срок за преместването му.
 5.  Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост не спира изпълнението на предписанието.
 6. В случай, че в посочения тримесечен срок собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал.2 кметът на общината издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС
 7. Заповедта се изпълнява от фирма, с която общината има сключен договор и притежава съответните документи по чл. 35 от закона за управление на отпадъците (ЗУО) за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на фирмата.
 8. Когато адресът на някои от собствениците на ИУМПС не е известен или той не е намерен на посочения от него адрес, Заповедта се поставя на таблото за обявления, в интернет страницата на Общината или се оповестява по друг обичаен начин.

ИУМПС се престоява на охраняем паркинг за временно съхранение на фирмата, след това се предава се за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на приемането на ИУМПС за временно съхранение.  Когато собственикът на ИУМПС в 14 дневния срок поиска  връщане е длъжен да заплати разходите на фирмата по принудителното преместване и временното съхранение.

            На територията на Община град Добрич за 2020 г. от инспектори „Опазване околна среда“ са установени 150 бр. ИУМПС на терен държавна и общинска собственост.

По смисъла на § 1 на Допълнителните разпоредби (ДР) на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (НИУМПС) на Министерство на околната среда и водите:

1. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗУО, в т.ч.:

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

2. „Изоставено регистрирано МПС“ по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП - ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

В действащата до 08.01.2021 г. НИУМПС срокът по § 1, т. 1, буква „б“ беше 2 години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност. С новите изменения в Наредбата, където срокът се намалява на 3 месеца се очаква да се увеличи броят на констатираните ИУМПС на терен държавна или общинска собственост.

 

3.2.4 Събирането на излезли от употреба гуми (ИУГ)

Община град Добрич извършва проучване относно възможността и условията, при които може да сключи договор с организация по оползотворяване на ИУГ за събиране, транспортиране и оползотворяване на ИУГ, в изпълнение на изискванията на нормативната уредба.

           

3.2.5 Събирането на текстилни отпадъци и отпадъци от облекла и обувки

Фирма „ЕВРОТЕКС” ЕООД е разположила четири контейнера за стари дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Контейнерите са поставени до сградата на Стоматологична поликлиника, до Младежки дом „Захари Стоянов”, в ЖК „Добротица“, и ЖК „Христо Ботев”, между бл. №4 и бл. №6 до тото пункт. Събраните количества за 2020 г. са 40 213 кг.

 

3.3 Строителни отпадъци

 

3.3.1 Строителни отпадъци формирани от ремонти дейности в домакинствата в рамките на 4 куб.м.

До въвеждането в експлоатация на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата Община Добрич предвижда въвеждането на нова безплатна услуга за жителите на града за разделно събиране на строителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и др.), образувани от вътрешни текущи ремонти на домовете. За целта на „зеления телефон“ на Община град Добрич 058 604573 гражданите всеки работен четвъртък на седмицата могат да заявят използването на услугата.

Строителните отпадъци ще бъдат извозвани от специализиран автомобил снабден с краново устройство до Регионално депо с. Стожер, в следващата работна седмица по предварително изготвен график, публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

Услугата ще се предоставя само за строителни отпадъци (тухли, бетон, фаянс и др. под.). Всякакъв друг вид отпадъци (битови, отпадъци от опаковки, едрогабаритни, електронно оборудване, стъкло и др.) няма да бъдат извозвани. От тази услуга всяко домакинство ще може да се възползва максимум два пъти в годината.

Стремежът ни е да се прекрати практиката с оставянето на строителни отпадъци до контейнерите за ТБО.

 

3.3.2 Строителни отпадъци формирани от дейността на строителни фирми

До строителните фирми, генериращи строителни отпадъци ще се изготвят писма с насоки и указания относно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани СО, Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

С писмата ще им бъде обърнато внимание за изискването на чл. 35 от ЗУО. Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци следва да притежават документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от ЗУО. В случай, че възложителят сам извършва дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци от строителни площадки и от премахване на строежи, то същият следва да притежава необходимият документ за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от ЗУО. В противен случай възложителят предава отпадъците на друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.

Възложителят на строителството/ премахването се явява първопричинител и собственик на отпадъците от строителните площадки и от премахването на строежи и носи цялата отговорност по управлението им в съответствие с принципа „отговорност на замърсителя“.

Отговорността за управление на отпадъците е на възложителя на строителството/премахването на строежите, като той извършва сам или възлага изпълнението на задълженията, свързани с управлението на отпадъците на изпълнителя, чрез писмен договор.

При строителство или премахване на строежи е необходимо да се извърши класификация на строителните отпадъци, образувани в резултат на дейностите, извършвани на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването, по реда на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

В съответствие с изискванията за класификация на отпадъците, регламентирани в Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.), причинителят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в резултат от дейността му. Отговорността за управление на отпадъците е на възложителя на строителството/премахването на строежите, като той извършва сам или възлага изпълнението на задълженията, свързани с управлението на отпадъците на изпълнителя, чрез писмен договор.

Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи, включително на пътища и на железопътни линии, осигуряват селективното разделяне и материалното оползотворяване на неопасните СО, образувани при тези дейности, в количествата и в сроковете по приложение №7.

Количествените цели за материално оползотворяване, определени в приложение №7 към Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани СО, се отнасят за всяка площадка, на която се извършва СМР и/или премахване на строеж, към годината на откриване на строителната площадка.

 

3.4 Нерагламентирани замърсявания и микросметища

През 2020 г. са почистени 16 нерагламентирани замърсявания и миркосметища установени на територията на град Добрич, образувани в резултат на недобросъвестното отношение на гражданите. Количеството извозени отпадъци е 743,560 тона.

Въпреки непрестанните усилия на Община град Добрич да се справи с проблема „нерегламентирани замърсявания“ делът на недобросъвестните граждани не е намалял.

 

3.5 Почистване и поддържане на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич

Почистването на улици тротоари и места за обществено ползване се извършва от фирма, с която Община град Добрич има сключен договор за изпълнение на услуга.

Територията на градски парк „Св. Георги“ изцяло се обслужва от ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ – почистване, събиране на отпадъците, поддържане на зелените площи и дървесната растителност както в парка, така и в града.

 

Община град Добрич предвижда разширяването на дейността на ОБП УДП, като към предприятието ще преминат и дейностите по улично почистване, включително и стопанисването на Площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.

Търсят се възможности за поетапно разработване на Зелен кадастър, паспортизация на дървесната растителност на територията на Община град Добрич и за благоустрояване и озеленяване на крайните квартали.

 

3.6 Провеждане на кампании с участието на граждани и институции

 

В традиция за Община град Добрич се превърна пролетно почистване на града. Инициативата се радва на голям интерес от страна на граждани и институции. Почистват се нерегламентирани замърсявания, формирали се както в покрайнините на града, така и в междублокови пространства. Отново по инициатива на Общинска администрация се почистват рекламни и агитационни материали, некролози и др., залепени на места извън регламентираните от Община град Добрич „афишарки“, освежават се предпазните решетъчно – тръбни пана, разположени в разделителната ивица на основните булеварди в града, боядисване на детските площадки.

В традиционен се превърна конкурса в последните три години  за най-добро междублоково пространство „Добри примери има“ на Община Добрич. В него се включват всички желаещи граждани, които се грижат за междублоковите си пространства и за градинка пред входа. 

 

Община град Добрич се включва ежегодно в кампанията на BTV Медиа Груп „Да изчистим България заедно“, най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. Емблематичната кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда в света. На база постигнатите резултати в хилядите акции по чистене, облагородяване и залесяване през 2019 г., инициативата получи  глобално признание за обединяването на най-голям брой доброволци на глава от населението в името на зелената идея – 6,2%, сред 180 държави, участващи в голямото почистване на планетата World Clean Up Day.

Продължаване доброто сътрудничество с фирма „Трансинс технорециклираща компания“ АД и организирането на съвместни кампании за събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване от домакинствата.

3.7 Ограничаване на вредните емисии от битово отопление

Основен проблем по отношение на качеството на атмосферния въздух на Община град Добрич е замърсяването с фини прахови частици. Една от причините е отоплението с твърди горива, от които също се отделят емисии от въглероден оксид, азотни оксиди, серен диоксид и сажди. С оглед понижаване на вредните емисии в атмосферния въздух и постигане на по-висока енергийна ефективност Община град Добрич ще предвиди финансово стимулиране за подмяна на отоплението с твърди горива на домакинства на територията на Община град Добрич с алтернативни източници на отопление, излъчващи ниски вредни емисии чрез създаване за целта на специален фонд от общинския бюджет.

 

3.8 Ограничаване на вредните емисии от транспорт

С оглед завишения дял на транспорта като замърсител на въздуха и почвите и продължаващата тенденция на внос на стари автомобили и понижаване емисиите от въглероден оксид, азотни оксиди, серен диоксид и сажди Община град Добрич ще предвиди финансово стимулиране чрез възстановяване на определени такси при регистрация на хибридни електрически автомобили от физически лица с адресна регистрация в град Добрич чрез създаване на специален фонд от общинския бюджет.

 

Дата на публикуване: 15.07.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C предимно ясно
Нагоре