Съобщение № 16/08.07.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 16 /08.07.2021г.  

 

До заинтересуваното лице

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.57а, ал.3 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед № 901 от 07.07.2021г. на Кмета на Община град Добрич за премахване на „Дървен павилион за търговия с плодове и зеленчуци, с размери по външни очертания по терена 2,85/2,90 м. и площ 8,26 кв.м., съоръжение от дървени палети с размери 1,20/1,80 м. и с височина 1,30 поставени в имот държавна собственост - УПИ V-1832 за „ОДО” кв. 1192 на ЖК „Север 1“, източно от сграда с идентификатор 72624.608.1832.1 по КК на град Добрич с административен адрес: град Добрич, бул. ”Добруджа” № 28 и дървен стелаж с размери по външни очертания по терена 2,40 м./1,10 м. и с височина 1,60 м поставен върху терен публична общинска собственост “тротоар по бул. ”Добруджа”, представляващ част от ПИ с идентификатор 72624.625.9502 – урбанизирана територия за „първостепенна улица“.  

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете и да я получите в сградата на Община град Добрич, дирекция УТСК, стая 309.

Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/ Рубрика „Обяви и съобщения“/ Съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 08.07.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

 

 

 

 

                                                                              С Ъ С Т А В И Л И:

                                               

                                                                  1. инж. К. Бобева    /……п…../

 

08.07.2021 г.                                                      2.техн. Н. Костова   /……п…../

гр. Добрич

                                                                             3. техн. Д. Димитров  /……п…./

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
7.98° C ясно небе
Нагоре