Съобщение № 15/01.07.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                                                                                          № 15/01.07.2021г.

 

               До заинтересованото лице

 

            Уведомяваме Ви, че за строежи: „Гараж с пристройка“; „Плътна ограда“; „Прозирна ограда“ в в УПИ X-3077, кв. 537 по ПУП - ПРЗ на ЖК „Русия 1“, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 72624.615.3077 по Кадастралната карта /КК/ на гр. Добрич, с административен адрес ул. „Струма“ №11 гр. Добрич е съставен Констативен акт № 8 от 18.05.2021г. на основание чл.225, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

            Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Община град Добрич, Дирекция УТСК, стая 318.

         Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 01.07.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

                          

 

 

                                                                                  С Ъ С Т А В И Л И:

01.07.2021.                                       

гр. Добрич                                                                1.........../п/.....................               

 

            2........../п/......................

                              

                                   3........../п/......................             

съобщението е публикувано на 01.07.2021г.  

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре