Заповед №873/01.07.2021г. за определяне на контрагентите от Търг №6/30.06.2021г.

З А П О В Е Д

873

град Добрич, 01.07.2021 година

   На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол от 30.06.2021 година на Комисия определена със Заповед 865/30.06.2021 година на Кмета на Община град Добрич за провеждане на търг № 6/30.06.2021 година за отдаване под наем на имоти, части от имоти и места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост,

 

І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНАТА КЛАСАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА:

 

За обект 6. ПИ с идентификатор 72624.619.586 по КККР на гр. Добрич, находящ се в жк „Балик“ (номер на предходен план - няма), за складиране на стоки

 1. „Ди Ес Хоум“ ООД                                                                 485,00 лева

 

За обект 7. Помещение на І-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за медико-диагностични изследвания

 1. СМДЛ „Стелт 2013“ ЕООД                                                  270,00 лева без ДДС

 

За обект 8. Павилион, находящ се по ул. „Независимост“, в северната част на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, за търговия

 1. „Табако Шоп БГ“ ЕООД                                                       300,00 лева без ДДС

 

За обект 9. Кабинет №315 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ №5 (бивша стоматологична поликлиника), за стоматологичен кабинет

 1. „ИППИБМПДМ д-р Симеон Тодоров“ ЕООД                  158,76 лева без ДДС

 

За обект 10. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по одобрен модел по ул. „Независимост” в улична регулация, пред УПИ Х – за „Обществено обслужване и трафопост” в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        170,00 лева

 

За обект 11. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания по одобрен модел в УПИ Х – за „Озеленяване и подлез” в кв. 14 на ЦГЧ град Добрич

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        120,00 лева

 

За обект 12. Павилион – част от спирка на градски транспорт „Тракийски“, по бул. „Добруджа“ до бивша сграда на СМК, за търговия (без производство на храна)

 1. „Лъчезар 10“ ЕООД                                                               310,00 лева без ДДС
 2. Грациела Иванова Иванова                                                 250,00 лева без ДДС
 3. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        100,00 лева без ДДС

 

За обект 13. Павилион – част от спирка на градски транспорт, по бул. „Добруджа“ до Съдебна палата, за търговия (без производство на храна)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        360,00 лева без ДДС

 

За обект 15. Помещение по ул. „Христо Ботев“, за производствени дейности и услуги

 1. „Бергон интернет“ ЕООД                                                     54,00 лева без ДДС

 

За обект 16. Част от фоайе на І-ви етаж в административна сграда по бул. Добруджа № 8-А, за поставяне на автомат за топли напитки

 1. ЕТ „Декстрем Диян Янков“                                                 126,95 лева без ДДС

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КОНТРАГЕНТ – УЧАСТНИКЪТ КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО:

 

За обект 6. ПИ с идентификатор 72624.619.586 по КККР на гр. Добрич, находящ се в жк „Балик“ (номер на предходен план - няма), за складиране на стоки

 1. „Ди Ес Хоум“ ООД                                                                 485,00 лева

 

За обект 7. Помещение на І-ви етаж в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5, за медико-диагностични изследвания

 1. СМДЛ „Стелт 2013“ ЕООД                                                  270,00 лева без ДДС

 

За обект 8. Павилион, находящ се по ул. „Независимост“, в северната част на УПИ IV, кв. 46 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, за търговия

 1. „Табако Шоп БГ“ ЕООД                                                       300,00 лева без ДДС

 

За обект 9. Кабинет №315 в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков“ №5 (бивша стоматологична поликлиника), за стоматологичен кабинет

 1. „ИППИБМПДМ д-р Симеон Тодоров“ ЕООД                  158,76 лева без ДДС

 

За обект 10. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект - павилион за вестници и списания по одобрен модел по ул. „Независимост” в улична регулация, пред УПИ Х – за „Обществено обслужване и трафопост” в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        170,00 лева

 

За обект 11. Част от общински имот за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания по одобрен модел в УПИ Х – за „Озеленяване и подлез” в кв. 14 на ЦГЧ град Добрич

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        120,00 лева

 

За обект 12. Павилион – част от спирка на градски транспорт „Тракийски“, по бул. „Добруджа“ до бивша сграда на СМК, за търговия (без производство на храна)

 1. „Лъчезар 10“ ЕООД                                                                310,00 лева без ДДС

 

За обект 13. Павилион – част от спирка на градски транспорт, по бул. „Добруджа“ до Съдебна палата, за търговия (без производство на храна)

 1. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                                        360,00 лева без ДДС

 

За обект 15. Помещение по ул. „Христо Ботев“, за производствени дейности и услуги

 1. „Бергон интернет“ ЕООД                                                     54,00 лева без ДДС

 

За обект 16. Част от фоайе на І-ви етаж в административна сграда по бул. Добруджа № 8-А, за поставяне на автомат за топли напитки

 1. ЕТ „Декстрем Диян Янков“                                                 126,95 лева без ДДС

 

Копие от заповедта, да се връчи срещу подпис на определения за контрагент участник в търга след влизането й в сила.

В 14 дневен срок от връчването на заповедта, контрагентът следва да сключи договор за отдаване под наем. При неизпълнение в срок на това задължение се счита, че участникът се отказва от сключването на договор за наем.

Внесеният от участника депозит се задържа в полза на Община град Добрич.

Настоящата заповед може да се обжалва в четиринадесет дневен срок пред Административен съд град Добрич по реда на АПК.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Добринка Стоилова – Заместник-Кмет „Финанси и общинска собственост”.

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Дата на публикуване: 01.07.2021г.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.54° C облачно
Нагоре