Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 25.06.2021 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич. Общественото обсъждане се обявява за срок от 25.06.2021 г. до 26.07.2021 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

     Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

     

 1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

   

  Центърът за защита на природата и животните /ЦЗПЖ/ в гр. Добрич е обществено средище за екологично възпитание, кът за запазена природа и желано място за малки и големи. Извършените ремонти, озеленяването, обогатяването на средата в клетките, направиха нашият зоопарк приятно място за разходка и отдих. Голям е интересът, който проявяват гостите и жителите на град Добрич, водени от желанието си да се докоснат до природата и общуването с питомци в новоизградената контактна зона, която допринася за увеличение на посещенията.

  В Община град Добрич постъпи Доклад с вх. № 93-20-12/23.04.2021 г. от директора на ОП „Център за защита на природата и животните“. В него се излага становище, че цените на услугите, които понастоящем общинското предприятие предлага на гражданите са ниски към днешните социално - икономически условия. Предлага осъвременяване на цените на предоставените услуги. Последни промени на цените на услугите по наредбата са направени през 2019 година с Решение № 47-1/ 26.03.2019 година на Общински съвет – гр. Добрич. За интервала от две години разходите за издръжка на зооцентъра са се увеличили значително, поради много фактори: увеличаване на видовото разнообразие и брои на животните; облагородяване на зооцентъра и подобряване на усливията за живот на животните и подобряване на парковата среда и инфраструктура. Бъдещите ни планове са изграждане на нови кътове за отдих и развлечения, като поставяне на нови пейки и беседки.; обособяване на нови ограждения и прилежащите им вътрешни части; увеличаване на средствата за работни заплати на персонала; инфлацията.

  Считам, че с оглед развитието на финансово - икономическите отношения и нарастващият темп на годишната инфлация в страната, цените на услугите, които се предлагат от ЦЗПЖ не покриват разходите, които общината прави за предоставяне на услугите. Към настоящия момент е налице неадекватност на цените към икономическата обстановка и пазара на сходен вид услуги на територията на страната. Във връзка с това се налага увеличение на цените на услугите, които предоставя ОП ЦЗПЖ на гражданите и гостите на град Добрич. Необходимо е да се постигне частична адекватност и съразмерност на стойностите на услугите, които да са съобразени с вложения ресурс и пазарните цени на сходни услуги на свободния пазар. Всички нови цени на услугите са разработени при съобразяване с разходваните средства за обезпечаване на предоставянето им, като се цели цените на услугите да покриват поне частично себестойността на услугата и разходите по извършването им.

     В разпоредбата на чл.4, ал.1, т.1 от Наредбата е предвидено, че размерът на местните цени на услуги се определя при спазване на принципа на възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. Според чл.5, ал.1 от Наредбата, пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на цената на услугата. Издръжката на зоопарка е изцяло от бюджета на Община гр. Добрич. Приходите, които се получават от цени на услуги на ЦЗПЖ, влизат като приход в бюджета и служат за покриване на макар и малка част от разходите за издръжка на предприятието. Ще припомня, че през последните години се увеличи броят на животните в зоопарка. Разширени и подобрени са местообитанията на някои птици и животни. За удобство на посетителите са създадени кътове за отдих и развлечение, възможности за пикник и празнуване на рожденни дни и др..

     С предложението за увеличение на цените на услугите, общината няма напълно да си покрива разходите, но това мисля, че е приемливо от гледна точка на социалните функции, които изпълнява зоопарка, с изменението ще намалим субсидирането на неговата дейност от страна на общината.

  Друго предложение, във връзка с предоставяните услуги, е премахване  на услугата „ разходка с еко кола“, тъй като тя е изключително нерентабилна. Наличните еко коли са амортизирани и не разполагаме със средства за закупуване на нови.

   

 2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

   

      Привеждане определения размер на услугите, които предоставя общината в съответствие с обществено – икономическите промени в страната. Възстановяване на по – голяма част от разходите, които прави общината при предоставянето на услугите. Постигане на по – голяма справедливост публичност и обективност при определянето и заплащането на цените на услугите, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните цени на услуги на територията на общината.

   

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

 • Актуализиране на текстовете от наредбата в частта относно раздела, регулиращ предоставянето на услуги от ЦЗПЖ;
 • Възстановяване на по – голяма част от разходите, които прави общината по предоставяне на услугите;
 • Законосъобразност при определяне на размера на местните цени на услуги;
 • Повишаване качеството на предоставяните услуги на населението.
 • Постигане на по – голяма справедливост при определяне и заплащане на цени на услуги на територията на общината. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

     На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич. Заинтересованите граждани и юридически лица могат да правят предложения и да изразяват становища по проекта на нормативен акт, както и да  провеждат обществени консултации в срок не по-кратък от 30 дни от публикуване на документа.

            Поради усложнената противоепидемична обстановка няма да се провеждат обществени консултации, а заинтересованите лица имат възможност да представят становища по проекта по електронен път!

 

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

 

§1. чл. 53 в частта ОП „Център за защита на природата и животните“ се изменя по следния начин:

 

ОП „Център за защита на природата и животните”

1. Семейна карта за 1 календарна година

38.33 лв./бр.

2. Групови посещения /над 10 човека/

  1.25 лв./бр.

3. Беседа / група до 20 човека/:

 • Български език
 • Английски език

 

16.67 лв.

25.00 лв.

   4.Ползване на пикник / Рожден ден/

   -        маса 8 места

   -        маса 16 места

 

13.33 лв.

26.67 лв.

5. Провеждане на образователни програми – лятно Зелено училище

 

29.17 лв./ за седмица

 

досегашен текст:

 

ОП „Център за защита на природата и животните”

1. Семейна карта за целогодишни посещения

34.00 лв./бр.

2. Групови посещения  над 10 човека

0.90 лв./бр.

3. Беседа / група до 20 човека/:

 • Български език
 • Английски език

 

10.00 лв.

15.00 лв.

 4. Ползване на пикник / Рожден ден/

24.00 лв.

5. Провеждане на образователни програми – лятно Зелено училище

25.00 лв./ за седмица

6. Разходка с „ Еко кола“

3.00 лв./час

 

§2. чл. 55, т.1 в частта за ОП „Център за защита на природата и животните“, „ Безплатен вход“ се изменя по следния начин:

 

Чл. 55.  Общински съвет определя следните цени на входни билети:

 

ОП „Център за защита на природата и животните”

1. Входни билети за индивидуални посещения:

 • възрастни

3.50 лв.

 • учащи, студенти и пенсионери

2.00 лв.

Безплатен вход:

 • деца под 5 години;
 • лица с увреждания – срещу представяне на съответен документ;
 • за доброволци в организирани доброволчески дни
 • на всички национални празници / 3-ти март, 6-ти септември и 22-ри септември/
 • на празника на град Добрич /25-ти септември/
 • на Деня на детето /1-ви юни/.

 

 

 

досегашен текст:

 

Чл. 55. Общински съвет определя следните цени на входни билети:

 

ОП „Център за защита на природата и животните”

1. Входни билети за индивидуални посещения:

 • възрастни

2,00 лв.

 • учащи, студенти и пенсионери

1,00 лв.

Безплатен вход:

 • деца под 7 години;
 • лица с увреждания;
 • на всички национални празници, на празника на град Добрич / 25-ти септември/ и деня на детето /1-ви юни/.

 

§3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

    §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Оценка на въздействието

Финансова обосновка

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
9.13° C облачно
Нагоре