Съобщение № 12/25.06.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

№ 12/25.06.2021г.

 

      

              До заинтересуваното лице

 

            Уведомяваме Ви, че за: Поставен Дървен павилион в ПИ с идентификатор 72624.619.1 – урбанизирана територия за „Комплексно застрояване“, публична общинска собственост, източно от сграда (трафопост) с идентификатор 72624.619.1.13 по КК град Добрич е съставен Констативен акт № 10 от 25.06.2021г. на основание чл. 57а, ал.2 от Закона за устройство на територията.

            Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Община град Добрич, Дирекция УТСК, стая 309.

         Настоящото съобщение е публикувано в сайта на Община гр. Добрич/рубрика „Обяви и съобщения“/съобщения  по устройство на територията, залепено на обекта и на таблото пред сградата на Община град Добрич на 25.06.2021г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4  от ДР на ЗУТ.  

                          

 

                                                                                                           С Ъ С Т А В И Л И:

25.06.2021.                                       

гр. Добрич                                                                                     1.........../п/.....................               

 

                                  2........../п/......................

                                  

          3........../п/......................                                                                 

 

съобщението е публикувано на 25.06.2021г.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
13.18° C разкъсана облачност
Нагоре