Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

Документът е публикуван на 25.06.2021 г. 

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич. Общественото обсъждане се обявява за срок от 25.06.2021 до 26.07.2021 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От д-р Емилия Баева – Зам.- кмет „Хуманитарни дейности”

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

През 2018 година, с приемането от Общински съвет град Добрич на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес на територията на Община град Добрич  поставихме началото на една нова за града ни подкрепа, която вече дава своите положителни резултати. Общият брой на одобрените до момента двойки е 11, а на подпомогнатите – 8. С радост споделям, че с помощта на финансова подкрепа по цитирания правилник на бял свят се появиха 3 бебета.

Предвид стремежа ни за развиване и усъвършенстване на процедурата за кандидатстване, се предлага на Общински съвет град Добрич да приеме Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община град Добрич, с който се увеличават допустимите дейности за финансиране. Проектът е изготвен от Комисия, назначена със Заповед №606 от 11.05.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.

 

1. Причини и мотиви за приемане на Правилник.

 

На база активната комуникацията, която се  осъществява с кандидатите  и в хода на съвместната работа с Фондация „Искам бебе” се откроиха някои аспекти от процедурата, които следва да бъдат подобрени.

С настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община град Добрич  се цели увеличаване на подлежащите на финансиране дейности.

Държавата, в лицето на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) не финансира изследванията, свързани с доказване на стерилитет, съпътстващи оперативни лечения, имунологични вливания, както и минималния набор задължителни изследвания за извършване на ин витро процедура.

Настоящата актуализация предвижда добавяне на първоначалните изследвания за доказване на репродуктивни проблеми, съпътстващите операции, както и минималния набор изследвания, съгласно медицинския стандарт за дейности по асистирана репродукция за допълване обхвата на финансираните дейности. По този начин ще се подпомогнат двойки, които отговарят на условията на ЦАР, при положение, че не се финансира една и съща дейност.

Друг важен акцент в предложението е свързан със средствата за финансово подпомагане. До момента двойките се финансират с до 3 000 лв. за извършване на ин витро. Актуализацията предвижда, до 1 500 лв. за извършване на изследвания  и  съпътстващи медицински манипулации и до 3 000 лв. за ин витро или ин витро с донорска яйцеклетка или сперматозоиди. Не се предвижда кандидатите да получават финансиране едновременно в двете направления  в рамките на една календарна година.

Предлага се и промяна, съгласно нововъведенията в текста на заявлението за кандидатстване и декларацията.

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника.

Повече хора с репродуктивни проблеми да имат възможност за реализиране на дейности по асистирана репродукция.

Да се подпомогнат двойки, отговарящи на изискванията на ЦАР.

Да се подобри демографската характеристика на Община Добрич чрез увеличаване  броят на децата.

Да се постигне устойчивост на механизма за предоставяне на финансова подкрепа от Общината.

      

3. Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

            Необходимите средства за прилагането на процедурите в Правилника за 2021 г.  са в размер на 15 000 лв. Същите са осигурени от Бюджета на Община град Добрич, съгласно Решение №18-4/23.01.2021 г. на Общински съвет град Добрич.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адресна територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство–Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, Закон за здравето и др./ свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 26.07.2021 година (вкл.)

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.76, ал.3 от АПК, Общински съвет град Добрич:

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес  на територията на Община град Добрич, както следва:

 

 

§1.  Чл. 3 се променя така:

1. В чл. 3, ал. (1), текста „Със средства, предвидени в бюджета на Община град Добрич, се финансират лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) при наличие на следните индикации:” се заменя със „Със средства, предвидени в бюджета на Община град Добрич, се финансират лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) при наличие на някои от следните индикации:”

2. В чл. 3, ал. 1, т. 3 след текста „Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци LUFS” се добавя „преждевременна яйчникова недостатъчност (POF), поликистозен овариален синдром (PCOS)”

3. В чл. 3, ал. 1 се създава нова т. 4 с текст „Стерилитет, свързан с ендометриоза на яйчника или на тазовия перитонеум”

4. В чл. 3, ал. 1 предишната т. 4 става т. 5

5. В чл. 3, ал. 1 предишната т. 5 става т. 6

6. В чл. 3, ал. 1 предишната т. 6 става т. 7

7. В чл. 3, ал. 1 предишната т. 7 става т. 8

8. В чл. 3, ал. 2 след текста „Може да се финансира асистирана репродукция на спонтанен цикъл след писмено съгласие на заявителката” се добавя  „по преценка на лекуващия лекар” и се поставя точка. Останалият текст се отменя.

9. В чл. 3 ал. 3 се отменя.

 

§2. Чл. 4 се променя така:

 1. В ал. 1 се създава нова т. 1 с текст „първоначалните изследвания за доказване на репродуктивни проблеми, назначени от лекар – специалист по АРТ и описани в становище, относно обективното състояние на пациента”

  2. В ал. 1 се създава нова т. 2 с текст „изследванията, необходими като минимум съгласно медицинския стандарт за дейности по асистирана репродукция както следва:

  а) микробиологични;

  б) спермален анализ;

  в) за трансмисивни инфекции;

  г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;

  д) хормонални - преди КОХС;

  е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;

  ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);

  3. В ал. 1 предишната т. 1 става т. 3

  4. В ал. 1 предишната т. 2 става т. 4

  5. В ал. 1 предишната т. 3 става т. 5

  6. В ал. 1 се създава нова т. 7 с текст „имунологични вливания”

  7. В ал. 1 се създава нова т. 8 с текст „съпътстващи оперативни лечения (лапароскопия, лапаротомия, хистероскопия, хистеросалпингография и др.)”

   

  § 3. Чл. 5 се променя така:

 1. т. 1 и 2 се отменят
 2.  В т. 3 текста „изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им” се заменя с „изследвания и медицински манипулации извън пряко свързаните с извършване на дейности по асистирана репродукция”

   

  § 4. Чл. 6 се променя така:

 1. Текста „Кандидатстването за финансово подпомагане на медицински дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, по реда на настоящия Правилник е за един опит в рамките на една календарна година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване и финансиране през следващата календарна година, както и за финансиране от Центъра за асистирана репродукция (при положение, че не се финансира една и съща процедура).” се заменя с „Кандидатстването за финансово подпомагане на медицински дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, по реда на настоящия Правилник е за един опит в рамките на една календарна година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване и финансиране от Центъра за асистирана репродукция (при положение, че не се финансира една и съща дейност).”

   

  § 5. Чл. 7 се променя така:

 1. Текста „Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за финансово подпомагане, са в размер до 3 000 лв. (три хиляди лева) на двойка заявител, в рамките на една календарна година. Изплащането на одобрените средства може да се извърши и през следващата календарна година, като се предвиждат в бюджета на Общината.” се заменя с „Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за финансово подпомагане, са:

  т. 1 в размер до 3 000 лв. на двойка заявител за извършване на ин витро или ин витро с донорска яйцеклетка и сперматозоиди

  т. 2 до 1 500 лв. на двойка заявител за извършване на изследвания и съпътстващи медицински манипулации.

  Финансирането е за една календарна година, като не се предвижда кандидатите да получават подпомагане едновременно в двете направления за една календарна година.  Изплащането на одобрените средства може да се извърши и през следващата календарна година, като се предвиждат в бюджета на Общината.

   

  § 6. Чл. 9 се променя така:

 1. В т. 11 текста „да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим с  методите   на   АРТ” се заменя с „да е налице писмено становище на лекар – специалист в областта на асистираната репродукция с назначени изследвания за доказване на стерилитет или доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим с  методите   на   АРТ”
 2. В т. 12 текста „да не са одобрени за финансово подпомагане за инвитро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич;” се заменя с „В случай, че са одобрени за финансиране на ин витро процедура от Центъра за асистирана репродукция могат да кандидатстват единствено за финансиране на дейности, които не се подпомагат от ЦАР”
 3. В т. 13 текста „възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич да съответства на Наредба № 28/20.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция.” се заменя с „възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич да не надвишава 49 години към момента на подаване на заявлението”

   

   

   

  § 7. Чл. 10 се променя така:

 1. В ал. 1, т. 2 текста „етапна епикриза, в която задължително се отбелязва липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, а при индикации за асистирана репродукция на спонтанен цикъл - и препоръка на медицински специалист по асистирана репродукция за прилагане на този метод;” става „етапна епикриза, в която задължително се отбелязва липсата на контраиндикации за извършване на дейности по асистирана репродукция”
 2. В ал. 1 се добавя нова т. 17 с текст „писмено становище на лекар – специалист в областта на асистираната репродукция с назначени изследвания за доказване на стерилитет”
 3. В ал. 1 се добавя нова т. 18 с текст „В случай, че са одобрени за финансиране на ин витро процедура от Центъра за асистирана репродукция, следва да представят документация удостоверяваща това обстоятелство”

   

  § 8. Чл. 20 се променя така:

 1. В ал. 2 текста „Одобрените лица подават заявление (Приложение № 3) до Кмета на Община Добрич и декларация (Приложение № 4) в едномесечен срок от приключване на процедурите по асистирана репродукция.” става „Одобрените лица подават заявление (Приложение № 3) до Кмета на Община Добрич и декларация (Приложение № 4) след приключване на процедурите по асистирана репродукция.”

   

 2. Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с прилагането на Правилника:
 • Заявление за отпускане на финансово подпомагане – Приложение 1;
 • Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 9, т. 7, т. 9, т. 10 и т. 12 – Приложение 2

 

 1. Средствата за осигуряване на финансова помощ на семейства и двойки с репродуктивни проблеми за 2021 г. в размер на 15 000 лева са осигурени от Бюджета на Община град Добрич.

   

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, съгласно закона действия в изпълнение на горепосочените решения.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

Д-Р ЕМИЛИЯ БАЕВА

Зам. – кмет „Хуманитарни дейности”

и Председател на Комисията за актуализиране на Правилник за изменение и

допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение

на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на

Община град Добрич

 

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
18.05° C облачно
Нагоре