Обявление № 94-00-276/21.06.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-00-276

град  Добрич 21.06.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 822 от 21.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ І-535 в кв.941 на ЖК “Рилци“ град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх.Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЗК_822_2021г.

ПУП-ПРЗ

обявлението е публикувано на 22.06.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
5.7° C облачно
Нагоре