Обявление № 94Т-00-164/21.06.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

94Т-00-164

град  Добрич 21.06.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 821 от 18.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.388.1  гр. Добрич

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх. Боряна Станчева  

Главен архитект на Община град Добрич

ЗК_821_2021г.

ПУП-ПЗ

обявлението е публикувано на 22.06.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.47° C предимно облачно
Нагоре