Обявление № 70-00-813/17.06.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-813

град  Добрич 17.06.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед №811 от 17.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за изменение Подробен устройстен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXI 445  в кв.909 на ЖК “Рилци“ гр. Добрич

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх.Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ЗК_811_2021г.

ПУП-ПРЗ

обявлението е публикувано на 18.06.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.12° C облачно
Нагоре