Обявление № 94С-00-42/08.06.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94С-00-42

град  Добрич 08.06.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 769 от 08.06.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.906.185 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич за промяна предназначението на земеделската земя за „Жилищно строителство“.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ПУП-ПЗ_906.185

обявлението е публикувано на 09.06.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре