Обявление № 94Ч-00-1/10.05.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Ч-00-1

град  Добрич 10.05.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение 20-6 от 27.04.2021г. на Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  (ПУП-ПП) във фаза окончателен проект за Поземлен имот (ПИ) 72624.474.85 за обект: Подземна кабелна линия СрН за електрозахранване на Урбанизиран ПИ 72624.474.108 (урбанизирана територия в землището на град Добрич).

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

 

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Обнародвано в бр.45 от 28.05.2021г. на Държавен вестник

публикувано в сайта на Община град Добрич на 28.05.2021г.

 

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.67° C ясно небе
Нагоре