Обявление № 10-17-5/28.04.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

10-17-5

град  Добрич 28.04.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) събщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII за "ЖС" в кв.557 на ЖК "Русия 1" град Добрич, за промяна отреждането му за "Паркинг".

Плановете са изложени в Община град Добрич  - Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването по ал.3, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

 

Арх. Боряна Станчева       /п/                                                                           

Главен архитект на Община град Добрич

публикувано на 10.05.2021г.

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.12° C ясно небе
Нагоре