Заповед №505/14.0.2021г. за определяне на контрагентите от Търг №4/12.04.2021г.

З А П О В Е Д

505

град Добрич, 14.04.2021 година

   На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол от 12.04.2021 година на Комисия определена със Заповед 492/09.04.2021 година на Кмета на Община град Добрич за провеждане на търг №4/12.04.2021 година за отдаване под наем на имоти, части от имоти и места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – общинска собственост,

 

І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНАТА КЛАСАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА:

 

За обект 3. Част от общински имот в ПИ 72624.623.9517 по ул. „България“ в улична регулация, срещуположно на северния вход на хотел „България“ за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя

1. Никола Йорданов Желязков                                           54,00 лева           

 

За обект 6. Павилион – част от спирка на градски транспорт по ул. „Батовска“, ПИ 72624.621 (до старото обръщало на тролейбусен транспорт) в град Добрич, за търговия

1. „Екс Пойнт Консулт“ ЕООД                                      1500,00 лева без ДДС

            2. „Табако Шоп Бг“ ЕООД                                              1000,00 лева без ДДС

            3. „Джъмбо ВМ“ ЕООД                                                      976,76 лева без ДДС

 

За обект 7. ПИ с идентификатор 72624.619.586 по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК „Балик“, за складиране на стоки           

1. Атанас Красимиров Иванов                                       1510,95 лева

             2. „Ди Ес Хоум“ ООД                                                           480,00 лева

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КОНТРАГЕНТ – УЧАСТНИКЪТ КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО:

 

За обект 3. Част от общински имот в ПИ 72624.623.9517 по ул. „България“ в улична регулация, срещуположно на северния вход на хотел „България“ за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя

            1. Никола Йорданов Желязков                                           54,00 лева           

 

За обект 6. Павилион – част от спирка на градски транспорт по ул. „Батовска“, ПИ 72624.621 (до старото обръщало на тролейбусен транспорт) в град Добрич, за търговия

1. „Екс Пойнт Консулт“ ЕООД                                      1500,00 лева без ДДС

 

За обект 7. ПИ с идентификатор 72624.619.586 по КККР на град Добрич, находящ се в ЖК „Балик“, за складиране на стоки           

1. Атанас Красимиров Иванов                                       1510,95 лева

 

            Копие от заповедта, да се връчи срещу подпис на определения за контрагент участник в търга след влизането й в сила.

В 14 дневен срок от връчването на заповедта, контрагентът следва да сключи договор за отдаване под наем. При неизпълнение в срок на това задължение се счита, че участникът се отказва от сключването на договор за наем. Внесеният от участника депозит се задържа в полза на Община град Добрич.

   Настоящата заповед може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Административен съд град Добрич по реда на АПК.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Добринка Стоилова – Заместник-Кмет „Финанси и общинска собственост”.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 14.04.2021г.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
28.07° C ясно небе
Нагоре