Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Публичното обсъждане се обявява за срок до 30.03.2015 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg

 

 

М О Т И В И

за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет град Добрич, изм. с Решение № 42-4 от 16.02.2015 г. на Общински съвет град Добрич.

          Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения на наредбата.

          Настоящото предложение се отнася единствено до чл. 52, ал. 3 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Мотивите в подкрепа на проекта за изменение и допълнение са, че към настоящия момент, срокът за възстановяване на аварийно прокопаване, извършвано от възложител или експлоатационно дружество е 10 работни дни след отстраняването на аварията. Така определен, срокът се явява неограничен във времето. Създават се предпоставки за  несвоевременно отстраняване на авариите. Новото предложение е възстановителните дейности да приключват в срок до 15 дни от датата на уведомлението за започването им, като по този начин същият е точно фиксиран.

Въвеждането на промените в наредбата ще бъдат стимул за качествено и в срок извършване на възстановителните дейности.

Настоящите изменения и допълнения са съобразени с проблемите, които са възникнали, както за гражданите, така и за служителите, ангажирани с практическото приложение на досега действащия вариант.

          Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати.

          По-ефективно и своевременно отстраняване на повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и възможност за осъществяване на контрол по качеството на възстановителните дейности.

          Очакванията са след въвеждане на промените значително да намалее броя на невъзстановените улици, тротоари и зелени площи. Промените в наредбата ще доведат и до освобождаване на собствени бюджетни средства.

          Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект.

          Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

          Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

 Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

 

Приложение 1

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

           

Параграф единствен. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Възложителят или експлоатационното дружество, извършващо аварийно прокопаване, са длъжни да приключат възстановителните дейности в срок до 15 дни от датата на уведомлението по ал. 1, за което да уведомят Община град Добрич за приемане на качеството и/или срочното изпълнение на възстановителните дейности“.

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре