Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

 

Документът е публикуван на 29.03.2021 г. 

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд за срок от 29.03.2021 г. до 28.04.2021 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В процеса на работа на общинската администрация периодично се прави анализ на действащата подзаконова нормативна уредба, чието приемане и изменение е в компетентността на органа на местното самоуправление и при необходимост се правят предложения за актуализация и изменението ѝ. В резултат на горното предлагам на Вашето внимание предложение на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

Със Заповед  № 1636/10.11.2020г. и Заповед № 116/29.01.2021г. на Кмета на Община град Добрич е сформирана работна група, която да изготви Проект за изменение на Наредбата, във връзка с възникналата необходимост от  промяна.

 

         

 1. ПРИЧИНИ, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища.

 

               Отстраняване на несъответствия/непълноти в уредбата, констатирани от служители от общинската администрация при работата им по установяване на жилищни нужди.

       Внасяне на яснота относно изискванията към лицата, които желаят да бъдат настанявани в общински жилища.

 

2. ЦЕЛИ, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 Необходимост от дефиниране на ясни и адекватни критерии, на които следва да отговарят гражданите на Община град Добрич при установяване на жилищни нужди.

 

3. РЕЗУЛТАТИ, очаквани от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Синхронизиране с действащото законодателство;
 • Регламентиране на критерии отговарящи на обществените потребности на гражданите;

 

 

 

 

4. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, необходими за прилагането на новата уредба:

 За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. АНАЛИЗ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

 

            Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич за обществено обсъждане.

 

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич е уведомила всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич.

 

 

6. ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ:

 

С действащата по настоящем Наредба право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни нужди, съгласно тази наредба.

 

 Кандидатите  трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 

1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване.

2. Не притежават жилище, вила, 1/3 или повече идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Община град Добрич и в страната.

3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, 1/3 или повече  идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Община град Добрич и в страната.

4. Не притежават фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти в страната.

5. Не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 или 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на Общината.

6. Не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 5000 лева в налични парични средства по влогове, произведения на изкуството, нумизматика, филателия, МПС, земеделски земи и други основни и оборотни средства.

 

 

 

7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към Общината за предходното наето жилище.

8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Имат доказан средно месечен доход на семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи под аренда и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството и изчислени въз основа на данни от НСИ.

9. Не притежават дялово участие в търговски дружества и кооперации.

На горепосочените изисквания следва да отговарят и всички граждани, семейства и домакинства, настанени в общински жилища, към момента на подновяване на договор за наем.

            Така заложените критерии са ограничителни по отношение на гражданите получили в наследство една трета от имоти в страната, с което не се задоволяват техните жилищни нужди, но се явява пречка за настаняване в общинско жилище и подновяване на договорите им за наем.

            Друго ограничително условие е притежаване на дялово участие в капитала на търговски дружества, което е пречка за стопанска инициатива и реализиране на доходи.

            Друга ограничителна мярка е притежаване на земеделски земи без посочване на количествен критерии.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет град Добрич да вземе следното:

 

ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, както следва: 

 

§1. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл.4, ал.1, т. 4, като се създават  нови т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Допълва се разпоредбата на чл.4, ал.1, т. 6. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл.4, ал. 2:

 

Стара редакция:

Чл. 4. /1/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Отговорните длъжностни лица от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация са длъжни да:

1. Организират, регистрират и отчитат общинските жилища.

2. Проучват постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени жилища или жилища по чл. 3, ал. 1, т. 3 и предлагат на Кмета на Общината проекти за решения за предоставянето им.

3. Проучват и обосновават потребността от ведомствени и резервни жилища по вид и брой. Когато се установи, че наличните ведомствени и резервни жилища надвишават потребностите или са недостатъчни, предлагат на Кмета на Общината промяна на предназначението им от Общински съвет.

4. Водят и поддържат регистър на общинските жилища, който съдържа данни освен за общинските жилища и за подадените от лица и семейства заявления за определяне на жилищни нужди, включените и извадените от Окончателен годишен списък лица и семейства, настанените в общински жилища лица и семейства, иззетите от наематели общински жилища и други данни, касаещи състоянието на общинските жилища.

5. Осъществяват контрол по изпълнение на наемните договори на общинските жилища.

6. (отм. с решение№32-1 от27.03.2018 г.)

 

Нова редакция:

Чл. 4. /1/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Отговорните длъжностни лица от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация са длъжни да:

 1. Организират, регистрират и отчитат общинските жилища.
 2. Проучват постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени жилища или жилища по чл. 3, ал. 1, т. 3 и предлагат на Кмета на Общината проекти за решения за предоставянето им.
 3. Проучват и обосновават потребността от ведомствени и резервни жилища по вид и брой. Когато се установи, че наличните ведомствени и резервни жилища надвишават потребностите или са недостатъчни, предлагат на Кмета на Общината промяна на предназначението им от Общински съвет.
 4. Водят и поддържат регистри на:

  4.1 общинските жилища и други данни, касаещи състоянието на общинските жилища;

  4.2 за подадените от лица и семейства/домакинства заявления за определяне на жилищни нужди;

  4.3 включените и извадените изключените от Окончателен годишен списък лица и семейства;

              4.4 настанените в общински жилища лица и семейства/ домакинства,

  4.5 иззетите от наематели общински жилища.

 5. Осъществяват контрол по изпълнение на наемните договори на общинските жилища.
 6. (отм. с  решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Изискват от юридическото лице по чл. 24 от Наредбата ежемесечна справка за сключени договори за наем.

   

  /2/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Фактическото настаняване на лицата в жилища от общинския жилищен фонд се реализира от служители на юридическото лице по чл. 24 от Наредбата. „Жилфонд-инвест“ ЕООД.

   

  §2 Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 5, ал. 1:

   

  Стара редакция:

  Чл. 5. /1/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Ремонтите и поддържането на общинските жилища - апартаменти от общинския жилищен фонд се осъществява под общото ръководство и контрол на Кмета на Общината, чрез „Жилфонд-инвест“ ЕООД.

   

  Нова редакция:

  Чл. 5. /1/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Ремонтите и поддържането на общинските жилища - апартаменти от общинския жилищен фонд се осъществява под общото ръководство и контрол на Кмета на Общината, чрез юридическото лице по чл. 24 от Наредбата. „Жилфонд-инвест“ ЕООД.

   

  §3. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 8, т. 9 и се създава нова т. 10:

   

   

   

  Стара редакция:

  Чл. 6. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни нужди, съгласно тази наредба.

  /2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия:

  1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване.

  2. Не притежават жилище, вила, 1/3 или повече идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Община град Добрич и в страната.

  3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, 1/3 или повече идеални части от такъв имот или право на строеж върху него на територията на Община град Добрич и в страната.

  4. Не притежават фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти в страната.

  5. Не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 или 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на Общината.

  6. Не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 5000 лева в налични парични средства по влогове, произведения на изкуството, нумизматика, филателия, МПС, земеделски земи и други основни и оборотни средства.

  7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към Общината за предходното наето жилище.

  8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Имат доказан средно месечен доход на семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи под аренда и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството и изчислени въз основа на данни от НСИ. 9. Не притежават дялово участие в търговски дружества и кооперации.

   

  Нова редакция:

  Чл. 6. /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат граждани, семейства или домакинства с установени жилищни нужди, съгласно тази наредба.

  /2/ Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на следните условия:

  1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване, считани преди датата на подаване на заявление по чл. 7, ал. 1.

  2. Не притежават жилище, вила, 1/3 или повече идеални части или повече от една втора идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, на територията на Община град Добрич с изключение на получени в наследство след първоначалното настаняване.

  3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, 1/3 или повече идеални части от такъв имот или право на строеж върху такива имоти или повече от една втора идеални части от тях, на територията на Община град Добрич и в страната с изключение на получени в наследство след първоначалното настаняване.

  4. Не притежават ателиета, както и  фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, или повече от една втора идеални части от такива имоти в страната.

  5. Не са прехвърляли имоти и вещни права върху тях по т. 2, 3 или 4 на други лица през последните десет години, с изключение на продажба на имот по принудителен ред, прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице, дарение в полза на Общината.

  6. Не притежават части от имоти по т. 2,3, и 4, моторни превозни средства, както и налични парични средства по влогове и други основни и оборотни средства на обща стойност, по-голяма от десет хиляди лева, както и повече от тридесет декара земеделска земя.

  7. Срещу лицата и членовете на техните семейства/домакинства не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаването му и са погасени всички задължения към Общината за предходното наето жилище.

  8. (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Имат доказан в страната и до шест месеца в чужбина средно месечен доход на лицето, семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, арендно възнаграждение от земеделски земи и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището: ел. енергия и вода, съобразени с квадратурата на жилището и брой членове на домакинството. и изчислени въз основа на данни от НСИ.

  9. Притежаваните имоти изброени в т. 2 и т. 3 по отношение, на които са учредени вещни права на ползване по отношенеие на трети лица са изключение от изискванията на чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3.

  9. Не притежават дялово участие в търговски дружества и кооперации.  

  10. Всички горецитирани изисквания са относими общо за цялото семейство/домакинство.

   

  §4. Допълва разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 2. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т. 4. Допълва разпоредбата на чл. 7, ал. 3, т. 7. Допълва разпоредбата на  чл. 7, ал. 3, като се създава нова т. 8. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 7, ал. 5:

   

  Стара редакция:

  Чл. 7. /1/ Семействата/домакинствата подават заявление в едно с декларация по образец, утвърдена със заповед на Кмета на Общината в периода от 01 юли до 30 септември на текущата година.

  /2/ Декларацията по ал. 1 съдържа данни за:

  1. Трите имена на заявителя,  членовете на семейството/домакинството му, ЕГН и родствена връзка.

  2. Данни за имотното и материалното положение на семейството/домакинството, съгласно чл.6, ал.2, т.1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10.

  3. Наличие на извършени сделки с недвижими имоти, съгласно  чл. 6, ал. 2, т. 5.

  4. Наличие на данни за изпълнена процедура срещу лицето по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище и за задължения от наето предходно общинско жилище.

  5. Жилищното състояние на семейството/домакинството, относно вида, размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който имат постоянен/настоящ адрес.

  /3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство/домакинство/:

  1.Декларация по образец, съгласно ал.2.

  2. Удостоверение от работодателя за размера на годишното трудово възнаграждение (предходните 12 месеца) на заявителя и членовете на неговото семейство/домакинство.

  3. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич, Бюро по труда град Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на получените за предходните 12 месеца обезщетения и/или помощи, пенсии и др., в случай че лицата са безработни, с намалена работоспособност и/или пенсионери, копие от последното разпореждане за размера на месечната пенсия.

  4. Удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти през последните 10 години на територията на Община град Добрич, а при необходимост и от други населени места.

  5. Копия от договори за наем, когато лицето и членовете на неговото семейство/домакинство живеят на свободно договаряне.

  6.  Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако има такова.

  7. Копия на документите за собственост, когато е декларирано имущество по чл. 6, ал. 2, т.2 и 3.

   

  Нова редакция:

  Чл. 7. /1/ Лицата, семействата/домакинствата подават заявление в едно с декларация по образец,  утвърдена със заповед на Кмета на Общината в периода от 01 юли до 30 септември на текущата година.    

  /2/ Декларацията по ал. 1 съдържа данни за:

  1. Трите имена на заявителя, членовете на семейството/домакинството му, ЕГН и родствена връзка.

  2. Данни за имотното и материалното положение на всички членове от семейството/домакинството, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 10.

  3.  Наличие на извършени сделки с недвижими имоти, съгласно  чл. 6, ал. 2, т. 5.

  4. Наличие на данни за изпълнена процедура срещу лицето по чл. 65 от ЗОС за изземване на общинско жилище и за задължения от наето предходно общинско жилище.

  5. Жилищното състояние на лицето, семейството/домакинството, относно вида, размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, за който имат постоянен/настоящ адрес.

  /3/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за лицето и членовете на неговото семейство /домакинство/: 

  1. Декларация по образец, съгласно ал. 2.

  2. Удостоверение от работодателя за размера на годишното трудово възнаграждение (предходните дванадесет месеца) на заявителя и членовете на неговото семейство/домакинство.

  3. Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич, Бюро по труда град Добрич или ТП на Национален осигурителен институт за размера на получените за предходните дванадесет месеца обезщетения и/или помощи, пенсии и др., в случай че лицата са безработни, с намалена работоспособност и/или пенсионери, копие от последното разпореждане за размера на месечната пенсия.

  4. Удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти през последните 10 години на територията на Община град Добрич, а при необходимост и от други населени места.

  4. Удостоверение за застрахователна стойност за МПС

  5. Копия от договори за наем, когато лицето и членовете на неговото семейство/домакинство живеят под наем на свободно договаряне.

  6.  Копие от решение на ТЕЛК за всеки член от семейството/домакинството, ако има такова.

  7. Копия на документите за собственост, вещни права когато е декларирано имущество по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5.

  8. Данъчна оценка на имоти и вещни права по чл. 6, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, за имоти които не са на територията на Община град Добрич.

  /4/ Декларираните данни по ал. 2 подлежат на служебна проверка за верността им.

  /5/ Декларацията по ал. 2 се подава подписва от всички пълнолетни членове на семейството/домакинството.

   

  §5. Допълва се разпоредбата на чл. 8, ал. 1, т. 1. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл. 8, ал. 1, т. 2:

   

  Стара редакция:

  Чл. 8. /1/ Стойността на притежаваното имущество по чл. 6 се определя, както следва:

  1. за моторни превозни средства (МПС), селскостопански машини и други - по застрахователната им стойност;

  2. за земеделските земи - по пазарни цени, определени от лицензирани експерт – оценители.

   

  Нова редакция:

  Чл. 8. /1/ Стойността на притежаваното имущество по чл. 6 се определя, както следва:

  1. за моторни превозни средства (МПС), селскостопански машини, ремаркета и други - по застрахователната им стойност;

  2. за жилища, вили, незастроени поземлени имоти предназначени за жилищно или вилно строителство,  работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета, получени в наследство преди първоначалното настаняване – по данъчна оценка.

  2. за земеделските земи - по пазарни цени, определени от лицензирани експерт –оценители.

   

  §6. Допълва се разпоредбата на чл. 9, ал. 1. Изменя се разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 3:

   

  Стара редакция:

  Чл. 9. /1/ Семействата /домакинствата, които отговарят на условията по чл. 6, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

  1. Първа-ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други.

  2. Втора – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения ред.

  3. Трета–живеещи въз основа на свободно договаряне най-малко една година.

  4. Четвърта – живеещи при родители с недостатъчна жилищна площ или при други роднини, съгласно приетите норми по чл.17, ал.1.

  /2/ При подреждане в една и съща група се дава предимство на:

  1. лица с над 90 % намалена работоспособност;

  2. лица с над 70 %  до 89 % намалена работоспособност;

  3. семейства/домакинства с повече от две непълнолетни деца;

  4. самотен родител на две и повече непълнолетни деца;

  5. семейства/домакинства с две непълнолетни деца;

  6. самотен родител с едно непълнолетно дете;

  7. семейства/домакинства с едно непълнолетно дете.

   

   

  Нова редакция:

   Чл. 9.  /1/ Лицата, семействата /домакинствата, които отговарят на условията по чл. 6, се подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва:

  1. Първа - ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други.

  2. Втора – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно - хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения ред.

  3. Трета – живеещи въз основа на свободно договаряне най-малко една година.

  4. Четвърта – живеещи при родители с недостатъчна жилищна площ или при други роднини, съгласно приетите норми по чл. 17, ал. 1.

  /2/ При подреждане в една и съща група се дава предимство на:

 1. лица с над 90 % намалена работоспособност;
 2. лица с над 70 %  до 89 % намалена работоспособност;
 3. семейства/домакинства с повече от две непълнолетни деца;
 4. самотен родител на две и повече непълнолетни деца;
 5. семейства/домакинства с две непълнолетни деца;
 6. самотен родител с едно непълнолетно дете;
 7. семейства/домакинства с едно непълнолетно дете.

   

  §7. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 10 като се създават нови ал. 1, ал. 2 и ал. 3:

   

  Стара редакция:

  Чл. 10.В Общината се съставя и поддържа регистър на нуждаещите се от жилища лица, семейства и домакинства, които са подали заявления за определяне на жилищните нужди, съгласно чл.9 от Наредбата.

   

Нова редакция:

 Чл. 10. В Общината се съставя и поддържа регистър на нуждаещите се от жилища лица, семейства и домакинства, които са подали заявления за определяне на жилищните нужди, съгласно чл. 9 от Наредбата.

Чл. 10./1/ Кмета на Община град Добрич назначава комисия, която установява жилищната обезпеченост на лицата, семействата/домакинствата относно вид, площ, собственост и фактическото обитаване на жилището, което е регистрирано като настоящ адрес, както и всички обстоятелства по чл. 9, ал.1.

/2/ Комисията се състои от 3 до 5 члена: служители при дирекция „Общинска собственост“, служители при дирекция „Устройство на територията“, социални работници и други.

/3/ Комисията в срок от 01 октомври до 31 октомври след предварително уведомление посещава настоящите адреси на лицата, семействата/домакинствата подали заявление, проверява обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 и протоколира констатираните обстоятелства.

 

 

§8. Изменя се разпоредбата на чл. 11 ал. 1. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 11. Ал. 2:

 

Стара редакция:

Чл. 11. /1/ (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на всяко едно от  досиетата, постъпили в периода 01 юли до 30 септември на текущата година и изготвяне на окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.-кмет и секретар –служител от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация.

/2/ В състава на комисията се включват служители от общинска администрация, общински съветници, определени от ПК „Управление на общинската собственост, приватизация, следприватизационен и след концесионен контрол”, експерти - юристи, лекари, социални работници и други.

/3/ Комисията провежда заседанията си, ако е налице необходимия кворум повече от половината от членовете й. /4/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

 

Нова редакция:

Чл. 11. /1/ (изм. и доп. с решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на всяко едно от  досиетата, постъпили в периода 01 юли до 30 септември на текущата година и изготвяне на окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище. със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.-кмет и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация.

/2/ В състава на комисията се включват  служители от общинска администрация, общински съветници и други. определени от ПК „Управление на общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”, експерти - юристи, лекари, социални работници и други.

/2/ Комисията се състои от пет до девет члена, председател ресорния зам.-кмет, секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ общински съветници и други експерти.

/3/ Комисията провежда заседанията си, ако е налице необходимия кворум повече от половината от членовете й.

/4/  Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

 

§9. Създава се нов Раздел ІІ ГОДИШЕН СПИСЪК НА ЛИЦА, СЕМЕЙСТВА/ДОМАКИНСТВА С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И С ПРАВО ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

 

Стара редакция:

Раздел ІІ обхваща от  чл. 16 до чл. 19.

 

Нова редакция:

Раздел ІІ обхваща от  чл. 12 до чл. 18.

 

 

§10. Допълва разпоредбата на чл. 13:

 

Стара редакция:

Чл. 13. Остават в Окончателния годишен списък:

1. временно настанените в резервни жилища;

2. учащите в друго населено място или извън страната;

3. работещите в друго населено място в страната.

Нова редакция:

Чл. 13. Остават в Окончателния годишен списък, титулярите:

1. временно настанените в резервни жилища;

2. учащите в друго населено място или извън страната;

3. работещите в друго населено място в страната.

 

 

 

§11. Допълва разпоредбата на чл. 14:

 

Стара редакция:

Чл. 14. /1/ Изключват се от Окончателния годишен списък:

1. неотговарящите на някое от условията по чл. 6;

2. започналите индивидуално или групово жилищно строителство;

3. включените в жилищно-строителни кооперации, чието строителство е започнало;

4. настанените по съответния административен ред в общинско жилище;

5. лица, които са декларирали неверни данни относно обстоятелствата по чл. 6;

6. лица, които не са спазили изискванията по чл.12 от Наредбата.

/2/ Изключването от списъка се извършва с решение на комисията по чл. 11 от Наредбата, описано в протокол, представен на Кмета на Общината.

Нова редакция:

Чл. 14. /1/ Изключват се от Окончателния годишен списък, титулярите:

1. неотговарящите на някое от условията по чл. 6;

2. започналите индивидуално или групово жилищно строителство;

3.включените в жилищно-строителни кооперации, чието строителство е започнало;

4. настанените по съответния административен ред в общинско жилище;

5. лица, които са декларирали неверни данни относно обстоятелствата по чл. 6;

6. лица, които не са спазили изискванията по чл. 12 от Наредбата.

/2/ Изключването от списъка се извършва с решение на комисията по чл. 11 от Наредбата, описано в протокол, представен на Кмета на Общината.

 

§12. Допълва се разпоредбата на чл.16, ал.2. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл.16, ал. 3. Изменя се разпоредбата  на чл. 16, ал. 5:

 

Стара редакция:

Чл. 16. /1/ Комисията по чл. 11, след приключване приема на заявления по чл. 7 до 30 септември на текущата година, разглежда в двумесечен срок постъпилите преписки. /2/ Служителите, отговорни за жилищното настаняване извършват съответните проверки и набавят по служебен ред необходимата информация, с което да удостоверят достоверността на декларираните данни от заявителите.

/3/ Комисията разглежда събраните доказателства и се произнася с мотивирано решение за включване или невключване в окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, като определя степента на жилищната нужда на гражданите по групи, съгласно чл. 9 от Наредбата и нормата за жилищно настаняване, съгласно чл. 19 от Наредбата.

/4/ За своята работа, комисията съставя протокол, съдържащ решението по ал. 3, мотиви и правни основания за включване или отказ от включване в окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище. Протоколът се представя на Кмета на Общината за утвърждаване.

/5/ Въз основа на утвърден от Кмета протокол по ал. 3, комисията изготвя годишен проекто -списък  на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище по реда на поредността на групите по чл. 9 от Наредбата.

 

Нова редакция:

Чл. 16. /1/ Комисията по чл. 11, след приключване приема на заявления по чл. 7 до 30 септември на текущата година, разглежда в двумесечен срок постъпилите преписки.

/2/ Служителите, отговорни за жилищното настаняване извършват съответните проверки и набавят по служебен ред необходимата информация, с която да удостоверят достоверността на декларираните данни от заявителите. При невъзможност за набавяне на необходимата информация по служебен ред изискват същата от гражданите, като им предоставят 14 дневен срок за представянето й. При неспазване на посочените срокове общинска администрация има право на отказ от включване в окончателния годишен списък.

/3/ Комисията разглежда събраните доказателства входираните заявления в едно с приложенията им и се произнася с мотивирано решение за включване или не включване в окончателен годишен проекто списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, като определя степента на жилищната нужда на гражданите по групи, съгласно чл. 9 от Наредбата и нормата за жилищно настаняване, съгласно чл. 19 от Наредбата.

/4/ За своята работа, комисията съставя протокол, съдържащ решението по ал. 3, мотиви и правни основания за включване или отказ от включване в окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище. Протоколът се представя на Кмета на Общината за утвърждаване.

/5/ Въз основа на утвърден от Кмета протокол по ал. 3, комисията изготвя годишен проекто - списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище по реда на поредността на групите по чл. 9 от Наредбата.

 

§13. Изменя се разпоредбата на чл. 17 ал. 1 и ал. 2:

 

Стара редакция:

Чл. 17 /1/ Годишният проекто-списък съдържа данни за:

1. лицето–титуляр в семействата/домакинствата, подали заявление по чл. 7;

2. броя членове на семейството/домакинството;

3 определената от комисията по чл. 11 група на установени жилищни нужди, съгласно чл.9 от Наредбата;

4. определената от комисията по чл. 11 норма за жилищно настаняване, съгласно чл.19 от Наредбата;

5. Входящ регистрационен номер на заявлението по чл. 7.

/2/ Годишният проекто - списък се обявява на информационното табло и на сайта на Община град Добрич, всяка година до 20 януари.

/3/ Срокът, в който заинтересованите лица могат да правят възражения до Кмета на Община град Добрич по проекто - списъка е 14 дневен и започва да тече от датата на обявяване.

/4/ Лицата подават възражение по образец в едно с декларация по чл. 7, ал. 2 до Кмета на Общината.

/5/ Постъпилите възражения се разглеждат в 14-дневен срок и при необходимост, комисията по чл. 11 отново извършва съответните проверки и набавя по служебен ред необходимата информация, с което да удостовери верността на декларираните данни от лицата.

/6/ Комисията по чл. 11 съставя окончателен протокол с решение кои лица и семейства/домакинства, подали възражения подлежат на включване в окончателен списък.

 

Нова редакция:

Чл. 17 /1/ Годишният Проекто - списъкът съдържа данни за:

1. лицето – титуляр в семействата/домакинствата, подали заявление по чл. 7;

2. броя членове на семейството/домакинството;

3 определената от комисията по чл. 11 група на установени жилищни нужди, съгласно чл. 9 от Наредбата;

4. определената от комисията по чл. 11 норма за жилищно настаняване, съгласно чл. 19 от Наредбата;

5. Входящ регистрационен номер на заявлението по чл. 7.

/2/ Годишният проекто - списъкът се обявява на информационното табло и на сайта на Община град Добрич, всяка година до 20 януари.

/3/ Срокът, в който заинтересованите лица могат да правят възражения до Кмета на Община град Добрич по проекто - списъка в 14 дневен и започва да тече от датата на обявяване.

/4/ Лицата подават възражение по образец в едно с декларация по чл. 7, ал. 2 до Кмета на Общината.

/5/ Постъпилите възражения се разглеждат в четиринадесет дневен срок и при необходимост, комисията по чл. 11 отново извършва съответните проверки и набавя по служебен ред необходимата информация, с което да удостовери верността на декларираните данни от лицата.

/6/ Комисията по чл. 11 съставя окончателен протокол с решение кои лица и семейства/домакинства, подали възражения подлежат на включване в окончателен списък.

 

§14. Допълва разпоредбата на чл. 18 ал. 1 и ал. 2, т. 1. Изменя се разпоредбата на чл. 18, ал. 5, т. 6. Допълва разпоредбата на чл. 18, като се създава нова ал. 6:

 

Стара редакция:

 Чл. 18 /1/ Кметът на Общината утвърждава окончателен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище за съответната година в срок до 30 април.

/2/ В окончателния списък се включват:

1. Семействата/домакинствата/, включени в окончателния списък от предходната година и неполучили жилища – включват се в началото на утвърдения окончателен списък за текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл. 6 и на групите по чл. 9.

2. Семейства/домакинства/, включени в проекто – списъка за настаняване за текущата година и одобрените възражения.

/3/ В окончателния списък не се включват лица, семейства/домакинства, които не са подали декларация в срока по чл.7 ал.1 от Наредбата.

/4/ В протокола по чл. 17, ал. 6 се вписва информация за лицата, които подлежат на изключване от окончателниягодишен списък, съгласно чл.14, ал.2.

/5/ Окончателният списък съдържа данни за:

1. лицето–титуляр в семействата/домакинствата, подало заявление почл.7;

2. Броя членове на семейството/домакинството;

3. определената от комисията по чл. 11 група на установени жилищни нужди, съгласно чл.9 от Наредбата;

4. определената от комисията по чл. 11 норма за жилищно настаняване, съгласно чл.19 от Наредбата;

5. годината на включване на лицето в списъка;

6. поредността на лицата в списъка се определя от входящия регистрационен номер на заявлението по чл.7.

/6/ Окончателният списък се обявява на информационното табло и на сайта на Община град Добрич, всяка година след 30 април.

 

Нова редакция:

Чл. 18 /1/ Кметът на Общината утвърждава окончателен годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище за съответната година в срок до 30 април.

/2/ В окончателния списък се включват:

1. Лицата, семействата/домакинствата/, включени в окончателния годишен списък от предходната година и неполучили жилища – включват се в началото на утвърдения окончателен списък за текущата година при спазване на установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл. 6 и на групите по чл. 9.

2. Лица семейства/домакинства/, включени в проекто – списъка за настаняване за текущата година и одобрените възражения.

/3/ В окончателния списък не се включват лица, семейства/домакинства, които не са подали декларация в срока по чл. 7 ал. 1 от Наредбата.

/4/ В протокола по чл. 17, ал. 6 се вписва информация за лицата, които подлежат на изключване от окончателния годишен списък, съгласно чл. 14, ал. 2.

/5/ Окончателният списък съдържа данни за:

 1. лицето – титуляр в семействата/домакинствата, подало заявление по чл. 7;
 2. броя членове на семейството/домакинството;
 3. определената от комисията по чл. 11 група на установени жилищни нужди, съгласно чл. 9 от Наредбата;
 4. определената от комисията по чл. 11 норма за жилищно настаняване, съгласно чл. 19 от Наредбата;
 5. годината на включване на лицето в списъка;
 6. Поредността на лицата, семействата/домакинствата в списъка се определя от входящия регистрационен номер на заявлението по чл. 7.

Нова /6/ Поредността на лицата, семействата/домакинствата в списъка се определя въз основа на групата на установени жилищни нужди, съгласно чл. 9 от Наредбата;

/7/ Окончателният списък се обявява на информационното табло и на сайта на Община град Добрич, всяка година след 30 април.

 

§15. Допълва разпоредбата на чл. 19, като се създават нови ал.5 и ал. 6:

 

Стара редакция:

Чл. 19. /1/ Определят се следните норми за жилищно настаняване:

1. за едночленно или двучленно семейство/домакинство без деца или самотен родител с дете до 18 години–едностайно жилище;

2. за тричленно семейство/домакинство или самотен родител с дете над 18 г. – двустайно жилище;

3. за четиричленно семейство/домакинство–тристайно жилище;

4. за семейства/домакинства с пет и повече членове–четиристайно жилище.

/2/ При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

/3/ Право за настаняване в по-голямо жилище, над установените по ал. 1 норми, имат семейства/домакинства, в които има членове със заболявания, доказани с решение на ТЕЛК над 71 % и когато член от семейството/домакинството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от Министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице, съгласно експертно решение на ТЕЛК.

/4/ При изразено писмено съгласие от лицата, настаняване може да се извърши и под установените жилищни норми.

 

Нова редакция:

Чл. 19. /1/ Определят се следните норми за жилищно настаняване:

1. за едночленно или двучленно семейство/домакинство без деца или самотен родител с дете до 18 години – едностайно жилище;

2. за тричленно семейство/домакинство или самотен родител с дете над 18 г. – двустайно жилище;

3. за четиричленно семейство/домакинство – тристайно жилище;

4. за семейства/домакинства с пет и повече членове – четиристайно жилище.

/2/ При определяне на необходимата жилищна площ се взема предвид и детето, което ще се роди.

/3/ Право за настаняване в по-голямо жилище, над установените по ал. 1 норми, имат семейства/домакинства, в които има членове със заболявания, доказани с решение на ТЕЛК над 71 % и когато член от семейството/домакинството страда от болест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите, утвърден от Министъра на здравеопазването, или се нуждае от помощта на друго лице, съгласно експертно решение на ТЕЛК.

/4/ При изразено писмено съгласие от лицата, настаняване може да се извърши и под установените жилищни норми.

Нова /5/ При настаняването се взема предвид посочен от титуляра район и др. основателни изисквания свързани с обитаемостта на жилището. При отправяне на предложение за настаняване се вземат предвид основателни изисквания свързани с обитаемостта на жилището (район и други).

Нова /6/ Предложения за настаняване се отправят по поредността на утвърдения окончателен списък за предходната година.

 

§16. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 20, ал. 1. Допълва се разпоредбата на чл. 20, ал. 2, като се създават нови т. 1, т. 2, т. 3. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 20, ал.3. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 20, ал 4, като се създава нова т. 1. Допълва разпоредбата на  чл. 20, като се създава нова ал. 5:

 

Стара редакция:

Чл. 20./1/ Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед от Кмета на Общината за срок от 3 години, който може да бъде удължен по реда на чл. 23 за не повече от 10 години.

/2/ Преди издаване на настанителната заповед, включените в окончателен списък по чл. 18 семейства/домакинства подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 6 от Наредбата.

/3/ Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем за срок от три години, който може да бъде подновяван в случай, че наемателят отговаря на изискванията по тази наредба, но за не повече от десет години.

/4/ В едномесечен срок преди изтичане на десетгодишния срок на договора за наем, в случай, че наемателят отговаря на изискванията за настаняване в общинско жилище, може да се сключи нов договор за наем с него, въз основа на заповед на Кмета на Общината и при наличие на подадено заявление от лицето и декларация, че няма промени в обстоятелствата по чл.6 от Наредбата.

 

Нова редакция:

Чл. 20./1/ Настаняването в общинско жилище се извършва със заповед от Кмета на Общината за срок от три пет години. който може да бъде удължен по реда на чл. 23 за не повече от десет години.

/2/ Преди издаване на настанителната заповед, включените в окончателен списък по чл. 18 лица, семейства/домакинства подават нова декларация за обстоятелствата по чл. 6 от Наредбата, към която прилагат всички изискуеми документи.

 1. Служителите, отговорни за жилищното настаняване извършват съответните проверки и набавят по служебен ред необходимата информация, с която да удостоверят достоверността на декларираните данни от заявителите.
 2. При невъзможност за набавяне на необходимата информация по служебен ред изискват същата от гражданите, като им предоставят 30 дневен срок.
 3. При неспазване на посочения срок общинска администрация не издава настанителна заповед.

/3/ Въз основа на настанителната заповед се сключва  писмен договор за наем за срок от три пет години. който може да бъде подновяван в случай, че наемателят отговаря на изискванията по тази наредба, но за не повече от десет години.

/4/   В едномесечен шестмесечен срок преди изтичане на десетгодишния петгодишния срок на договора за наем, в случай, че наемателят и членовете на неговото семейство/домакинство отговарят на изискванията за настаняване в общинско жилище, може да се сключи нов договор за наем с него.

1. Въз основа на заповед на Кмета на Общината и при наличие на подадено заявление от лицето и декларация, че няма промени заявителя и всички членове на семейството/домакинството отговарят на изискванията на чл. 6 от Наредбата.

/5/ При сключване на Договор с едно и също лице, семейство / домакинство, за едно и също жилище е допустимо завишаване на нормите по чл. 19 до една трета над допустимите жилищни норми, основани на промяна броя на членовете на първоначалното семейство/домакинство.

 

§17. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 21, ал. 7:

 

Стара редакция:

Чл. 21. /1/ Заповедта за настаняване се издава за свободни жилища.

/2/ В едно жилище се настанява само едно семейство/домакинство.

/3/ По изключение, две семейства/домакинства без родствена връзка могат да бъдат настанени в едно жилище с тяхно изрично писмено съгласие. Като титуляри на настанителната заповед се вписват по един пълнолетен член на всяко семейство/домакинство.

 /4/ Заповедта има действие по отношение на всички членове от семейството /домакинството на титуляра на настанителната заповед.

/5/ Когато член от семейството/домакинството страда от болест и се нуждае от помощта на друго лице, съгласно експертно решение на ТЕЛК, на лицето се предоставя допълнителна жилищна площ, като тези обстоятелства се посочват в мотивите на заповедта за настаняване.

/6/ Заповедта за настаняване се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс.

/7/ Ако настаненото семейство/домакинство без основателни причини не заеме определеното жилище в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за настаняване, органът по чл. 20, ал. 1 я отменя. Заповедта за отмяна подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

Нова редакция:

Чл. 21. /1/ Заповедта за настаняване се издава за свободни жилища.

/2/ В едно жилище се настанява само едно семейство/домакинство.

/3/ По изключение, две семейства/домакинства без родствена връзка могат да бъдат настанени в едно жилище с тяхно изрично писмено съгласие. Като титуляри на настанителната заповед се вписват по един пълнолетен член на всяко семейство/домакинство.

/4/ Заповедта има действие по отношение на всички членове от семейството /домакинството на титуляра на настанителната заповед.

/5/ Когато член от семейството/домакинството страда от болест и се нуждае от помощта на друго лице, съгласно експертно решение на ТЕЛК, на лицето се предоставя допълнителна жилищна площ, като тези обстоятелства се посочват в мотивите на заповедта за настаняване.

/6/ Заповедта за настаняване се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс.

/7/ Ако настаненото лице, семейство/домакинство без основателни причини не сключи договор за определеното жилище в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за настаняване, органът по чл. 20, ал. 1 я отменя губи правото на сключване на договор. Заповедта за отмяна подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

§18. Допълва се разпоредбата на чл. 22, ал. 1. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 22, като се създава нова ал. 2:

Стара редакция:

Чл. 22. /1/ Семейства/домакинства, които са отказали без основателни причини да приемат два пъти предложените им различни жилища, отпадат от окончателния списък за срок от 5 години.

/2/ След изтичане на срока по ал. 1, семействата/домакинствата имат право да кандидатстват отново по реда на чл.7 от Наредбата.

 

Нова редакция:

Чл. 22. /1/ Лица, семейства/домакинства, които са отказали без основателни причини да приемат два пъти предложените им различни жилища, отговарящи на писмено посочените от тях условия, отпадат от окончателния списък за срок от пет години.

Нова /2/ Води се електронен Регистър на отказите по чл. 22, ал. 1 предложение първо и отделен електронен Регистър на отпадналите на основание чл. 22, ал. 1 предложение второ от Наредбата.

/3/ След изтичане на срока по ал. 1, лицата, семействата/домакинствата имат право да кандидатстват отново по реда на чл. 7 от Наредбата.

 

§19. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 23, ал. 4:

 

Стара редакция:

Чл. 23. /1/  Договорите за наем на общинските жилища по чл. 20, ал. 3 апартаменти се сключват с Кмета на Общината или с упълномощено от него длъжностно лице.

/2/ За настанените наематели по чл. 21, ал. 3 се сключват договори с всеки титуляр на настанителна заповед.

/3/ Предаването на общинското жилище се извършва с приемно-предавателен протокол, съставен от представители на наемодателя и подписан от двете страни

/4/ Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се сключи договор за наем и жилището не се заеме, заповедта се отменя от Кмета на Общината.

 

Нова редакция:

Чл. 23. /1/ Договорите за наем на общинските жилища по чл. 20, ал. 3 апартаменти се сключват с Кмета на Общината или с упълномощено от него длъжностно лице.

/2/ За настанените наематели по чл. 21, ал. 3 се сключват договори с всеки титуляр на настанителна заповед.

/3/ Предаването на общинското жилище се извършва с приемно-предавателен протокол, съставен от представители на наемодателя и подписан от двете страни

/4/ Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се сключи договор за наем и жилището не се заеме юридическото лице по чл. 24 от Наредбата уведомява Община гр. Добрич, и заповедта се отменя от Кмета на Общината. губи своята валидност.

 

§20. Допълва се разпоредбата на чл. 24:

 

Стара редакция:

Чл. 24. Събирането на наемите по сключените договори за наем на общинските жилища може да се възлага от Община град Добрич на юридически лица, по реда на Закона за обществените поръчки. Събраните парични суми се внасят до 10-то число на следващия месец по сметка на Община град Добрич.

 

 

Нова редакция:

Чл. 24. Събирането на наемите и други дейности по сключените договори за наем на общинските жилища може да се възлага от Община град Добрич на юридическо лице, по реда на Закона за обществените поръчки. Събраните парични суми се внасят до десето число на следващия месец по сметка на Община град Добрич.

 

§21. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 26 ал. 1. Допълва се разпоредбата на чл. 26, ал. 2. Допълва се разпоредбата на чл. 26, като се създават нови ал. 3 и ал. 4:

 

Стара редакция:

Чл. 26. /1/ Запазват се наемните правоотношения с лицата, които:

1. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на наказанието, но не повече от 6 месеца;

2. учат в друго населено място или извън страната за срока на обучението;

3. пребивават на територията на друга община или извън страната за срок до 6 месеца.

/2/ В случаите по предходната алинея, наемателите са длъжни да подадат декларация по чл. 59 от Наредбата.

 

Нова редакция:

Чл. 26. /1/ Запазват се наемните правоотношения с лицата, титулярите които:

1. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на наказанието, но не повече от 6 месеца;

2. учат в друго населено място или извън страната за срока на обучението;

3. пребивават на територията на друга община или извън страната за срок до 6 месеца.

/2/ В случаите по предходната алинея, наемателите са длъжни да подадат в юридическото лице по чл. 24 от Наредбата декларация по чл. 59 от Наредбата.

Нова /3/ Юридическото лице по чл. 24 от Наредбата ежемесечно изпраща в Община град Добрич справка придружена с копие на подадените декларации по чл. 59 от Наредбата.

Нова /4/ Юридическото лице по чл. 24 от Наредбата следи служебно за посочените в декларациите по чл. 59 от Наредбата срокове. След изтичане срока посочен в декларацията се извършва проверка за обитаемост, съставя се Констативен протокол екземпляр, от който се изпраща в Община град Добрич. При налични основания заповедта за настаняване се прекратява.

 

§22. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 28, ал. 1, като се създават нови т. 1 и т. 2:

 

Стара редакция:

Чл. 28. /1/ Преместване на наематели на едно общинско жилище в друго свободно общинско жилище се допуска по тяхно заявление със съгласието на Кмета на Общината, при спазване на пределните жилищни норми, установени с настоящата Наредба.

/2/ Настанителната заповед се издава от Кмета на Общината.

/3/ Наемът се дължи от датата на подписване на договора за наем, независимо от датата на предаване на имота.

 

Нова редакция:

Чл. 28. /1/ Преместване на наематели на едно общинско жилище в друго свободно общинско жилище се допуска:

Нова т. 1 по тяхно заявление със съгласието на Кмета на Общината, при спазване на пределните жилищни норми, установени с настоящата Наредба. 

Нова т. 2 служебно при възникване на належаща общинска необходимост. Наемателят е длъжен да освободи жилището в срока на предизвестието.

/2/ Настанителната заповед се издава от Кмета на Общината.

/3/ Наемът се дължи от датата на подписване на договора за наем, независимо от датата на предаване на имота.

 

§23. Допълва се разпоредбата на чл. 30:

 

Стара редакция:

Чл. 30. Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок от 6 месеца, но не по-дълъг от 2 години, на лица:

1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

2. В чийто семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.

 

Нова редакция:

Чл. 30. Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок от шест месеца, но не по-дълъг от две години, на лица, семейства домакинства:

1. (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване;

2. в чийто семейства са налице остри социални или здравословни проблеми.

 

§24. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 31:

 

Стара редакция:

Чл. 31. Лицата по чл. 30 подават искане до Общината, в което се излагат подробно обстоятелствата, водещи до необходимостта от настаняване в резервно жилище. Към искането се прилага декларация по чл.7, ал. 2 от Наредбата.

 

Нова редакция:

Чл. 31. Лицата по чл. 30 подават искане заявление по образец до Общината, в което се излагат подробно обстоятелствата, водещи до необходимостта от настаняване в резервно жилище. Към искането заявлението се прилага декларация по чл. 7, ал. 2 от Наредбата образец.

 

§25. Допълва разпоредбата на чл. 34 ал. 4:

 

Стара редакция:

Чл. 34. /1/ Резервният общински фонд задължително разполага по всяко време с минимум две незаети самостоятелни жилища за критични нужди.

/2/ Установения с ал. 1 баланс може да бъде нарушен само при тежки масови природни стихийни бедствия или аварии за срок не по-дълъг от два месеца.

/3/ При форсмажорни обстоятелства при настаняването в резервни жилища могат да не се спазват нормите за жилищна заетост, установени с тази Наредба.

/4/ (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, вредни са в санитарно - хигиенно отношение или загрозяват средата и поради това, че не могат да се поправят или заздравят, подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на територията.

 

 

 

Нова редакция:

Чл. 34. /1/ Резервният общински фонд задължително разполага по всяко време с минимум две незаети самостоятелни жилища за критични нужди.

/2/ Установения с ал. 1 баланс може да бъде нарушен само при тежки масови природни стихийни бедствия или аварии за срок не по-дълъг от два месеца.

/3/ При форсмажорни обстоятелства при настаняването в резервни жилища могат да не се спазват нормите за жилищна заетост, установени с тази Наредба.

/4/ (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, вредни са в санитарно - хигиенно отношение или загрозяват средата и поради това, че не могат да се поправят или заздравят, подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на територията. Обстоятелствата се удостоверяват с протокол от Комисията по чл. 32 от Наредбата.

 

§26. Допълва се разпоредбата на чл. 36 ал. 2:

 

Стара редакция:

Чл. 36. /1/ (досег. текст на чл. 36 – решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат работниците и служителите в общинската администрация или в структури на общинска бюджетна издръжка, ако те и членовете на семейството им не притежават годно за обитаване жилище или вила на територията на Община град Добрич, за срока им на работа в съответното ведомство.

/2/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Лекари и специалисти по здравни грижи, сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община град Добрич,  които нямат жилищен имот на територията на Общината, след подаване на писмено искане от лечебното заведение, в което работят, до момента на прекратяване на трудовото им правоотношение с лечебното заведение.

 

Нова редакция:

Чл. 36. /1/ (досег. текст на чл. 36 – решение № 32-1 от 27.03.2018 г.)  Право да кандидатстват за настаняване под наем във ведомствени жилища имат работниците и служителите в общинската администрация или в структури на общинска бюджетна издръжка, ако те и членовете на семейството им не притежават годно за обитаване жилище или вила на територията на Община град Добрич, за срока им на работа в съответното ведомство.

/2/ (нова - решение № 32-1 от 27.03.2018 г.) Лекари и специалисти по здравни грижи, сключили трудов договор или граждански договор с лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община град Добрич,  които нямат жилищен имот на територията на Общината, след подаване на писмено искане от лечебното заведение, в което работят, до момента на прекратяване на правоотношението им с лечебното заведение.

 

§27. Допълва се разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 1 и т. 3. Допълва се разпоредбата на чл. 40, ал. 1, като се създава нова т. 11, т. 12 и т. 13, 14 и 15.  Допълва се разпоредбата на чл. 40, ал. 2. Допълва се разпоредбата на чл. 40, ал. 2, като се създава нова т. 1. Допълва се разпоредбата на чл. 40, ал. 5. Допълва се разпоредбата на чл. 40, като се създава нова ал. 6:

 

 

 

 

Стара редакция:

Чл. 40. /1/ Наемните правоотношения се прекратяват поради:

1. неплащане на наемната цена или на консумативните разходи за повече от 3 месеца;

2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения без получаване на съответните разрешения от компетентните органи;

3. нарушаване на добрите нрави;

4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

5. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;

6. изтичане на срока за настаняване;

7.използване на жилището не по предназначение;

8. необитаване на жилището от наемателите за повече от 6 месеца, извън случаите на чл.26, ал.1, т.2;

9. преотдаване под наем на наето общинско жилище;

10.прекратяване на трудови и служебни  правоотношения на настанените във ведомствени жилища лица.

/2/ Наемното правоотношение се прекратява със заповед на органа, издал настанителната заповед. Заповедта за прекратяване на наемното правоотношение се издава въз основа на мотивирано предложение на комисия назначена от Кмета на Общината, която съставя констативен протокол и прилага други документи, доказващи основанията по ал. 1. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

/3/ При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 2 към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

/4/ Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

/5/  При постигане на споразумение за разсрочено плащане до 3 (три) месеца на целия дължим наем и внасяне на поне една вноска от дължимата сума от наемателя, заповедта по ал. 2 се обезсилва.

 

Нова редакция:

Чл. 40. /1/ Наемните правоотношения се прекратяват едностранно от Общината поради:

1.  не плащане на наемната цена и/ или на консумативните разходи за повече от 3 месеца;

2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения без получаване на съответните разрешения от компетентните органи;

3. нарушаване на добрите нрави и обществен ред;

4. не полагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;

5. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;

6. изтичане на срока за настаняване;

7. използване на жилището не по предназначение;

8. не обитаване на жилището от наемателите за повече от 6 месеца, извън случаите на чл. 26, ал. 1, т. 2;

9. преотдаване под наем на наето общинско жилище;

10. прекратяване на трудови и служебни правоотношения на настанените във ведомствени жилища лица;

Нова 11. замяна на титуляра при условията на чл. 29;

Нова 12. взаимно съгласие;

Нова 13. починал титуляр в условията на самостоятелно настаняване;

Нова 14. При неспазване на споразумение по ч. 40, ал. 5;

Нова 15. жилището е повредено и е в състояние негодно за обитаване.

/2/ Наемното правоотношение се прекратява едностранно със заповед на Кмета на Община град Добрич. Заповедта за прекратяване на наемното правоотношение се издава въз основа на мотивирано предложение на комисия назначена от Кмета на Общината, която съставя констативен протокол и прилага други документи, доказващи основанията по ал. 1. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и срокът за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

Нова 1. При прекратяване на наемното правоотношение на основание чл. 40, ал. 1, т. 13 след издаване на заповед за прекратяване не се издава заповед за изземване.

/3/ При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал. 1, т. 2 към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.

/4/ Заповедта по ал. 2 може да се обжалва по реда на АПК.  Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

/5/  При постигане на споразумение за разсрочено плащане до (три) месеца на целия дължим наем и до шест месеца за всички останали консумативи и внасяне на поне една вноска от дължимите суми от наемателя, заповедта по ал. 2 се обезсилва. При неизпълнение на споразумението се издава нова заповед за прекратяване. След издаване на нова заповед за прекратяване споразумение е недопустимо.

Нова /6/ Споразумението се изготвя и се следи служебно за неговото спазване от юридическото лице по чл. 24 от Наредбата.

 

§28. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл. 42, ал. 2:

 

Стара редакция:

Чл.42. /1/ При принудително изземване на общинско жилище, в отсъствие на обитателите му, служителите изготвят протокол - опис в два екземпляра на завареното имущество, който се подписва от съставителя и двама свидетели. Единият екземпляр от протокол описа е предназначен за адресатите на заповедта.

/2/ Вещите се съхраняват в определените за целта помещения за срок от една година.

/3/ Ако вещите не бъдат потърсени в срока по ал.2, те стават общинска собственост и могат да се предоставят за здравни, социални и образователни нужди на звената на общинска бюджетна издръжка, или се продават чрез публичен търг с явно наддаване. При липса на интерес от ползването или закупуването им, те подлежат на унищожаване.

 

Нова редакция:

Чл.42. /1/ При принудително изземване на общинско жилище, в отсъствие на обитателите му, служителите изготвят протокол - опис в два екземпляра на завареното имущество, който се подписва от съставителя и двама свидетели. Единият екземпляр от протокол - описа е предназначен за адресатите на заповедта.

/2/ Вещите се съхраняват в определените за целта помещения за срок от една година шест месеца.

/3/ Ако вещите не бъдат потърсени в срока по ал. 2, те стават общинска собственост.

1. могат да се предоставят за здравни, социални и образователни нужди на звената на общинска бюджетна издръжка.

 1.  Продават се чрез публичен търг с явно наддаване. Кмета на Община град Добрич назначава комисия, която извършва оценка на вещите и определя предоставянето и продажбата им.
 2. При липса на интерес от ползването или закупуването им, те подлежат на унищожаване.

 

§29. Изменя се разпоредбата на чл. 46 ал. 1, т. 1:

 

Стара редакция:

Чл. 46. /1/ Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на Общински съвет на:

1.  правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата;

2.  лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на Глава трета от Закона за общинската собственост, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т.3 от Наредбата;

3. лица, настанени по административен ред в общинското жилище най-малко 5 години;

4. други физически или юридически лица, в случаите, определени с решение на ОбС по реда на наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС;

5.  на служители, които са настанени във ведомствени жилища и имат не по –малко 5 години стаж без прекъсване в общинска администрация.

/2/ Предложенията за решения по предходния член се внасят в Общински съвет от Кмета на Общината или ресорния зам.-кмет.

 

Нова редакция:

Чл. 46. /1/ Общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на Общински съвет на:

1.  правоимащи по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата;

1.  лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на Глава трета от Закона за общинската собственост, при наличие на свободни жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата;

2.  лица, настанени по административен ред в общинското жилище най-малко 5 години;

3. други физически или юридически лица, в случаите, определени с решение на ОбС по реда на наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС;

4.  на служители, които са настанени във ведомствени жилища и имат не по – малко 5 години стаж без прекъсване в общинска администрация.

/2/ Предложенията за решения по предходния член се внасят в Общински съвет от Кмета на Общината или ресорния зам.-кмет.

 

§30. Допълва разпоредбата на чл. 49, ал. 7:

 

Стара редакция:

Чл. 49./1/ Кметът на Общината назначава комисия със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.-кмет. и секретар–служител от дирекция „Общинска собственост“.

/2/ В състава на комисията се включват и други служители от общинска администрация.

/3/ Задължение на комисията е да  проучва налице ли са условията по чл. 46 от Наредбата и съставя протокол.

/4/ В тримесечен срок от подаване на заявлението, при установяване на наличието на условията за закупуване на общинско жилище, Кметът на Общината или ресорния зам. кмет внася докладна записка в Общински съвет, за вземане на решение за продажба на жилището, придружена с оценка, извършена по реда на чл. 55 от Наредбата.

/5/ (доп. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на общината издава заповед, която се връчва на заинтересованото лице. В тримесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски. При започната процедура по отпускане на банков кредит, доказана чрез представяне на заявление (искане) за кандидатстване за банков кредит, срокът за заплащане на  цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски е 5 месеца.

/6/ След плащане на сумите по ал. 3  в посочения в заповедта срок, Кметът на Общината сключвадоговор за продажба, който подлежи на вписване.

/7/ (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Ако в срока по ал. 5 купувачът не внесе дължимите суми, се счита, че той се е отказал от покупко-продажбата и преписката се прекратява.

 

Нова редакция:

Чл. 49. /1/ Кметът на Общината назначава комисия със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.-кмет. и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“.

/2/ В състава на комисията се включват и други служители от общинска администрация.

/3/ Задължение на комисията е да  проучва налице ли са условията по чл. 46 от Наредбата и съставя протокол.

/4/ В тримесечен срок от подаване на заявлението, при установяване на наличието на условията за закупуване на общинско жилище, Кметът на Общината или ресорния зам.-кмет внася докладна записка в Общински съвет, за вземане на решение за продажба на жилището, придружена с оценка, извършена по реда на чл. 55 от Наредбата.

/5/ (доп. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на общината издава заповед, която се връчва на заинтересованото лице. В тримесечен срок от връчване на заповедта се заплащат цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски. При започната процедура по отпускане на банков кредит, доказана чрез представяне на заявление (искане) за кандидатстване за банков кредит, срокът за заплащане на  цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски е 5 месеца.

/6/ След плащане на сумите по ал. 3  в посочения в заповедта срок, Кметът на Общината сключва договор за продажба, който подлежи на вписване.

/7/ (изм. с решение № 49-1 от 28.05.2019 г.) Ако в срока по ал. 5 купувачът не внесе дължимите суми, се счита, че той се е отказал от покупко-продажбата и преписката се прекратява служебно.

 

§31. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл. 56 ал. 1:

 

Стара редакция:

Чл. 56. /1/ Ежегодно в срок до 31 декември, комисия назначена от Кмета на Общината, в която влизат представители от общинска администрация и търговско дружество „Жилфонд – Инвест” ЕООД, извършва по реда на чл. 22 от Закона за счетоводството, инвентаризация на материалните активи, в това число и проверка за ползването на общинския жилищен фонд, който е отдаден под наем. За извършената проверка се съставя констативен протокол в три екземпляра – за общината, за търговското дружество и за наемателите.

 

 

Нова редакция:

Чл. 56. /1/ Ежегодно в срок до 31 декември, комисия назначена от Кмета на Общината, в която участват представители от общинска администрация и юридическото лице по чл. 24 от Наредбата търговско дружество „Жилфонд – Инвест” ЕООД, извършва по реда на чл. 22 от Закона за счетоводството, инвентаризация на материалните активи и тяхното състояние. в това число и проверка за ползването на общинския жилищен фонд, който е отдаден под наем. За извършената проверка се съставя констативен протокол. в три екземпляра – за общината, за търговското дружество и за наемателите.

 

§32. Изменя се разпоредбата на  чл. 57, като се създават нови ал. 1 и ал. 2:

 

Стара редакция:

Чл. 57. В следствие на проверка Комисията прави мотивирано предложение до Кмета на Общината за прекратяване на наемния договор и отмяна на заповедта за настаняване, когато установи, че общинското жилище:

1. не се ползва по предназначение;

2. не се ползва от лицата,на които е предоставено;

3. е свободно и не се ползва от лицата, на които е предоставено за срок по-дълъг от един месец;

4.наемателите пребивават в чужбина за повече отшест месеца;

5. е повредено и е в състояние негодно за обитаване;

6. се ползва в разрез с установените правила за ползване на етажната собственост;

7. не се полага грижата на добрия стопанин.

 

Нова редакция:

Чл. 57. /1/ Ежегодно в срок до 31 декември, комисия назначена от Кмета на Общината, в която участват представители от общинска администрация и юридическото лице по чл. 24 от Наредбата извършва проверка за обитаемост на общинските жилища. За проверката се съставя констативен протокол, отразявящ:

 1. обитава ли се жилището и от кого се обитава.
 2. обитателите съответстват ли на настанените по заповед и други.

Нова /2/ В следствие на проверка Комисията прави мотивирано предложение до Кмета на Общината за прекратяване на наемния договор.

 

§33. Изменя се разпоредбата на  чл. 58, ал. 1:

 

Стара редакция:

Чл. 58./1/ Наемодателят периодично прави проверки за наличие на предпоставките по чл. 40 и чл.57 от настоящата Наредба.

/2/ За установените нередности се съставя констативен протокол от определените от наемодателя лица.

 

Нова редакция:

Чл. 58./1/ Наемодателят осъществява периодично прави проверки за наличие на предпоставките по чл. 40 , чл. 56 и чл. 57 от настоящата Наредба.

/2/ За установените нередности се съставя констативен протокол от определените от наемодателя лица.

 

§34. В преходни и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §1 и §2 със следния текст:

 

§1 Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич не изменя действащите договори за наем на общински жилища, които запазват правното си действие до изтичане срока на договора.

 

§2 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич е приета с решение ……………. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила ………………..

 

 Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

 

ВНАСЯ:

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Прикачени файлове

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
20.22° C облачно
Нагоре