Търг №3/02.04.2021г.

О  Б  Я  В  А

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 18-18/23.02.2021 г. на Общински съвет град Добрич, обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 02.04.2021 година от 10.00 часа в зала в сградата на Община град Добрич, ул. „България“ №12.  

 

Предмет на търга: Поземлен имот с идентификатор 72624.176.90 /седем, две, шест, две, четири, точка, едно, седем, шест, точка, девет, нула/по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на ИД на АГКК с площ 1 222 687 /Един милион двеста двадесет и две хиляди шестстотин осемдесет и седем/ квадратни метра.

Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.

 

Начална тръжна цена: 1 447 050,00 /Един милион четиристотин четиридесет и седем хиляди, и петдесет/ лева.

 

Стъпка за наддаване: 20 000,00 /Двадесет хиляди/ лева.

 

Размер на депозитната вноска: 361 763,00  /Триста шестдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и три/ лева.

 

Стойност на тръжните документи: 72.00 /Седемдесет и два/ лева с включен ДДС.

Същите могат да бъдат закупени в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 17.03.2021 г. до 17.00 часа на 31.03.2021 г.

 

Оглед на имота: На 31.03.2021 г. и 01.04.2021 г., от 10.00 до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

 

Краен срок за внасяне на депозитни вноски: 01.04.2021 г.

 

Допълнителна информация относно търга: На тел. 058/600030 или 0888044664 – Ангел Вълчев – старши експерт в дирекция „Общинска собственост“.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Дата на публикуване: 17.03.2021 г.

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.77° C облачно
Нагоре