Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община град Добрич

П О К А Н А

за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община град Добрич

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД  /Фонд/, в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за Северна България и „Банка ДСК“ /Банка/, в качеството на съфинансираща институция по инструмента за финансиране на проекти "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич"  и " Обновяване на културна инфраструктура - зала "Нели Божкова" при следните основни параметри:

 

І. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич".

1. Предназначение на дълга: -  финансиране на проект "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич", приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

2.  Стойност на дълга – до 693 500  (Шестстотин деветдесет и три хиляди и петстотин) лева, в т.ч:

 • Кредитна линия А от Фонда: до 409 165 (четиристотин и девет хиляди сто шестдесет и пет) лева;
 • Кредитна линия Б от Банката: до 284 335 (двеста осемдесет и четири хиляди триста тридесет и пет) лева.
 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
 2. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

  ІІ. Кредит за финансиране на Данък върху добавената стойност, свързан с реализирането на проект "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич". 

   

  1. Предназначение на дълга: -  финансиране на Данък върху добавената стойност, свързан с реализирането на проект "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич", приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

2.  Стойност на дълга – до 218 500  (двеста и осемнадесет хиляди и петстотин) лева, в т.ч:

 • Кредитна линия А от Фонда: до 128 915 (сто двадесет и осем хиляди деветстотин и петнадесет) лева;
 • Кредитна линия Б от Банката: до 89 585 (осемдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и пет) лева.
 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
 2. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

  ІІІ. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект " Обновяване на културна инфраструктура - Зала Нели Божкова".

   

  1. Предназначение на дълга: -  финансиране на проект "Обновяване на културна инфраструктура - Зала "Нели Божкова", приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

2.  Стойност на дълга – до 988 800  (деветстотин осемдесет и осем хиляди и осемстотин) лева, в т.ч:

 • Кредитна линия А от Фонда: до 583 392 (петстотин осемдесет и три хиляди триста деветдесет и два) лева;
 • Кредитна линия Б от Банката: до 405 408 (четиристотин и пет хиляди четиристотин и осем) лева.
 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
 2. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
 3. Място и дата на провеждане на обсъждането: Обсъждането ще се проведе на 25 март 2021 г. /четвъртък/ от 16.00 часа. Във връзка с въведените противоепидемични мерки публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузърът, който ползвате. Необходимо е да въведете име и email.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 01.04.2021 г. 

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

           

 

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Млади музиканти с европейска кариера ще изнесат концерт в Добрич с вход свободен

27.09.2022

Проектът „Нова музикална сцена“ представя талантливата цигуларка Йоанна Русева и пианиста от Франция Гийом Венсан на 28 септември от 19.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова“. Млади изпълнители, които вече имат...

Млади музиканти с европейска кариера ще изнесат концерт в Добрич с вход свободен
ВИЖ ДОБРИЧ
22.14° C облачно
Нагоре