Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община град Добрич

П О К А Н А

за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община град Добрич

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД  /Фонд/, в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за Северна България и „Банка ДСК“ /Банка/, в качеството на съфинансираща институция по инструмента за финансиране на проекти "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич"  и " Обновяване на културна инфраструктура - зала "Нели Божкова" при следните основни параметри:

 

І. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич".

1. Предназначение на дълга: -  финансиране на проект "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич", приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

2.  Стойност на дълга – до 693 500  (Шестстотин деветдесет и три хиляди и петстотин) лева, в т.ч:

 • Кредитна линия А от Фонда: до 409 165 (четиристотин и девет хиляди сто шестдесет и пет) лева;
 • Кредитна линия Б от Банката: до 284 335 (двеста осемдесет и четири хиляди триста тридесет и пет) лева.
 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
 2. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

  ІІ. Кредит за финансиране на Данък върху добавената стойност, свързан с реализирането на проект "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич". 

   

  1. Предназначение на дълга: -  финансиране на Данък върху добавената стойност, свързан с реализирането на проект "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич", приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

2.  Стойност на дълга – до 218 500  (двеста и осемнадесет хиляди и петстотин) лева, в т.ч:

 • Кредитна линия А от Фонда: до 128 915 (сто двадесет и осем хиляди деветстотин и петнадесет) лева;
 • Кредитна линия Б от Банката: до 89 585 (осемдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и пет) лева.
 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
 2. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

  ІІІ. Кредит за финансиране на допустими разходи по проект " Обновяване на културна инфраструктура - Зала Нели Божкова".

   

  1. Предназначение на дълга: -  финансиране на проект "Обновяване на културна инфраструктура - Зала "Нели Божкова", приоритетна ос 1 „Интегрирано и устойчиво градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

2.  Стойност на дълга – до 988 800  (деветстотин осемдесет и осем хиляди и осемстотин) лева, в т.ч:

 • Кредитна линия А от Фонда: до 583 392 (петстотин осемдесет и три хиляди триста деветдесет и два) лева;
 • Кредитна линия Б от Банката: до 405 408 (четиристотин и пет хиляди четиристотин и осем) лева.
 1. Начин на финансиране: – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.
 2. Начин на обезпечение на кредита: - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.
 3. Място и дата на провеждане на обсъждането: Обсъждането ще се проведе на 25 март 2021 г. /четвъртък/ от 16.00 часа. Във връзка с въведените противоепидемични мерки публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Чрез посочения линк https://dobrich.webex.com/meet/webex имате две възможности да се включите онлайн. Можете да свалите приложението WEBEX и да се включите в платформата чрез него или да влезете директно през браузърът, който ползвате. Необходимо е да въведете име и email.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес priemna@dobrich.bg, или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 01.04.2021 г. 

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

           

 

ЙОРДАН  ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
19.86° C разкъсана облачност
Нагоре