Община Добрич обявява конкурс за управител на "Център за психично здраве д-р Петър Станчев"ЕООД

 

О Б Я В А

 

 

         Община град Добрич на основание чл.44, ал.1, т.1 , т.2  от ЗМСМА ; чл.3, ал.1 и ал.2, чл.4, ал.1 и ал.2 и чл.7, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ДВ,бр.55/2000г.,изм.и доп.ДВ,бр.15/2001г.,бр.116/2002г.,бр.91//2003г.,бр.4/2006г.,бр.71/2010г. и бр.18/2011 г. и бр.57/2012 г.)  на Министерство на здравеопазването, Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на основание Решение № 42-20 / 16.02.2015 г. на Общински съвет град Добрич,

 

О Б Я В Я В А :

 

            Конкурс за управител на “Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич”  ЕООД .

 

 

И З И С К В А Н И Я :

 

1.Кандидатите за управител :

 

  • да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, с призната специалност по психиатрия и с квалификация по здравен мениджмънт;

 

  • да имат най - малко 5 /пет/ години трудов стаж , като лекар; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина,  да имат призната специалност по психиатрия;

 

  • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

                       

                                                                   

Д О К У М Е Н Т И :

 

  • заявление за участие в конкурса / мотивационно писмо /- свободен текст;
  • копие от документ за завършено образование, квалификация, специализации и др.;
  • препис - извлечение от трудовата книжка или осигурителна книжка;
  • свидетелство за съдимост;
  • медицинско свидетелство заверено от Психодиспансер;
  • автобиография с хронологична последователност на заеманите от кандидата длъжности;
  • програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период .

    

     Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават от кандидатите в запечатан плик и се завеждат в  деловодството на Община град Добрич.

     Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период  се представя едновременно с документите за участие в конкурса в отделен запечатан плик.

     Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи и програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се подават  в срок до 17,00 часа на 03.04.2015 г.

          Кандидатите за управител могат да получат информация относно темите - предмет на събеседването в срок до 14,00 часа на 07.04.2015 г.  от Секретаря на комисията по конкурса.

Конкурсът за управител ще се проведе в Малката заседателна зала на Община град Добрич на 07.04.2015 г. от 15.00 часа.

          За справки тел. 058 /600 050, дирекция ИРЕФ или  058/600 395, Деловодство.

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

                  

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
15.56° C предимно ясно
Нагоре