План за изпълнение на общинската стратегия за превенция на наркомании в Община град Добрич през 2021 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

2021 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ                                                                                                                                                         

ДЕЙНОСТ

 

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

СРОК

1

2

3

4

 

І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ

 

 

1.

Разширяване на информационна банка - набиране, селектиране и каталогизиране.

ПИЦНВ

текущ

2.

Годишно проучване по теми и  показатели на Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании (EMCDDA).

НФЦ

ПИЦНВ

май-юни

 

3.

Годишен доклад-21 г. по тенденциите на употреба на наркотици и свързани проблеми, съгласно методиката на "Мулти сити" - Група Помпиду, Съвет на Европа.

ПИЦНВ

май-юни

4.

Организиране и провеждане на представително социологическо проучване на тема:”Ниво на разпространение на наркотични вещества сред общата популация в град Добрич. Употреба, проблеми и тенденции. Добрич-2021 г.

НФЦ

ПИЦНВ

 

 

октомври-декември

5.

Разпространение на Годишния доклад-2021  по тенденциите за употреба на наркотици и проблеми свързани  с тях.

 

ПИЦНВ

ноември

6.

Разпространение на анкетни проучвания по училищата и  общата популация.

ОбСНВ

ПИЦНВ

септември

7.

Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали.

ПИЦНВ

текущ

8.

Актуализация на Общински превантивен сайт-http://overcomedrugs.dobrich.com/

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

 

ІІ.ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЕФЕКТИВНИ ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ

 

 

1.

Реализиране на дейности по Национална програма за превенция на употреба на наркотични вещества V-VІІ клас – обучение на психолози, педогогически съветници и класни ръководители, включени в изпълнението на програмата.

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

2.

Реализиране на дейности по Национална програма за превенция на употребата на наркотични вещества VІІІ – ХІ клас за учебната 2021/2022 година – обучение на психолози, педагогически съветници и класни ръководители включени в програмата.

 

ПИЦНВ

септември-декември

3.

 

Изграждане на мрежа от обучени лица. Организиране провеждането на обучение в „Техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване за лечение” на социални и здравни специалисти. Обучение на лица, заети в превантивни програми, събития и кампании - учители, педагогически съветници, социални работници,здравни специалисти в училища.

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

 

4.

Подобряване на предлагането, достъпността и обхвата  на Общинска Програма “Превенция на рисково поведение в ранното образование І-ІV клас”в три  училища.

 

ПИЦНВ

 

 

текущ

 

5.

 Осигуряване изпълнението на “Общинска програма за превенция на употреба на наркотици в училища” на територията на Община град Добрич,  VІІІ-ХІ клас за учебната  2021/2022 г.

ПИЦНВ

 

септември

6.

Разширяване на възможностите за включване на ученици в привлекателни и здравословни за тях форми за прекарване на свободното време

·        Изпълнение на двете Общински дългосрочни превантивно-спортни програми: “Карате-училище” и

·        “Тенис-училище”

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

 

 

7.

Разработване, издаване и разпространение на превантивни материали и превантивни филми – видео лектори сред ученици и други прицелни групи.

ПИЦНВ

 

текущ

8.

Ежегодно участие в Общинска  кампания  „Бъди здрав” с ученици в различни възрастови групи за здравословен начин на живот с цел предотвратяване употребата на наркотични вещества.

ОбСНВ

 

февруари

9.

Ежегодно провеждане на кампания „Лято без риск” за намаляване на предлагането и разпространението на психоактивни

 вещества с цел- превенция на криминогенната обстановка и пътно транспортни произшествия.

Обучение на служителите на КАТ и пътна полиция за въздействието на  наркотичните вещества след употреба от водачи на МПС

Ежегодно през м. ноември възпоменание на жертвите от ПТП-видеолектория и дискусия с ученици.

ОбСНВ,Първо РУ на МВР и Общинска полиция

май

септември

 

 

 

 

 

ІІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ И СОЦИАЛНИ ЩЕТИ ЗА ИНДИВИДА И ОБЩЕСТВОТО

 

 

1.

Развитие на програми и услуги за намаляване разпространението на свързаните с употребата на наркотици социално значими заболявания: ХИВ/СПИН, хепатит В и С, полово предавани болести и туберкулоза.

ОбСНВ

РЗИ

текущ

2.

Развитие на дейностите за скрининг и доброволно тестване /включително на терен/ на кръвно и полово предаваните болести, пре- и пост-тестово консултиране и насочване на специализирано лечение.

Участие в подготвителния процес на кадри за работа с интравенозни наркомани.

ОбСНВ

 

текущ

3.

 

 

Развитие и осигуряване на устойчиво функциониране  на Аутрич програма на местно ниво за работа  с младежи в риск.

ОбСНВ

ОбМЦ

текущ

4.

Участие в междурегионална мрежа за работа с лица, употребяващи наркотици-организационно и експертно подпомагане на здравно-образователни програми сред общността и на дейности по снабдяване с информационни материали, презервативи, лубриканти.

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

 

текущ

5.

Информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики в ромската общност (12-25 г.).

 

ПИЦНВ

ОбСНВ

 

текущ

6.

Информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики сред проституиращи мъже и жени – участие в изграждането на Национална система за постоянен епидемиологичен и поведенчески надзор на ХИВ/СПИН.

ПИЦНВ

МКБППМН

 

 

 

текущ

 

 

 

 

 

ІV. ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

1.

Експертно подпомагане на  деца с рисково поведение от „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” (ЦНСТДБУ-1,2,3).

ОСНВ,

Дирекция „ХД”

 

текущ

2.

Експертно подпомагани при изпълнение на Дневна психорехабилитационна програма за зависими лица към ЦПЗ ”д-р П.Станчев-Добрич ”ЕООД град Добрич.

ЦПЗ, ОбСНВ

текущ

3.

 Институционална и експертна помощ на Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонист на лица, зависими към опиоиди.

ЦПЗ, ОбСНВ

текущ

4.

Експертно подпомагане на Програма за Аутрич работа с деца и младежи в риск в социалните заведения.

Дирекция „ХД”

ПИЦ

текущ

 

V. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ, ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

1.

Повишаване квалификационните умения и тренинг на професионалисти, работещи по намаляване търсенето на психоактивни вещества.

ОбСНВ

НПО

текущ

2.

Провеждане на кампания по случай 11 февруари Международен ден за безопасен интернет

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

февруари

3.

Провеждане  на кампания по случай 26 юни Международния ден за борба с наркоманиите

ОбСНВ-Добрич

ПИЦ-София

май

юни

 

4.

Участие в изпълнението на Програма “ЕКО-ЛЯТО-2020”

ОбМЦ

 

юли

август

5.

Провеждане  на кампания по случай 10 октомври Световен ден на психичното здраве

ЦПЗ

 ОбСНВ

октомври

6.

 

Информационно подпомагане на проекти, одобрени от Национален център по наркомании, осъществявани от НПО.

ПИЦНВ

текущ

7.

 

Изготвяне на отчет и актуализиране на  План за действие  на Общински

съвет по наркотични вещества  град Добрич  - 2021 г.

ОбСНВ

декември

8.

Участие в осъществяването на дейности произтичащи от изпълнението на Националната стратегия и плана за действие на местно/регионално равнище.

 

ПИЦНВ

текущ

9.

Осъществяване обмен на информация, за дейностите по превенция на наркомании и добри практики в политиката по намаляване на търсенето на психоактивни вещества с градовете членове на ECAD

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

текущ

 

VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА

 

 

1.

Анализ на очакванията и потребностите на прицелните групи - градско население,  младежи и техните семейства, млади хора с рисково поведение, злоупотребяващи и зависими лица, маргинални етнически общности. 

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

декември

2.

Ежегоден анализ на наличните ресурси. Планиране на искани ресурси.

ОбСНВ

ПИЦНВ

декември

3.

Отчет на резултатите и ефективността на превантивни, здравни и социални

дейности, финансирани бюджетно или чрез национални програми.
Планиране и въвеждане на инструменти за оценка.

ОбСНВ

ПИЦНВ

декември

4.

Осигуряване на зала за превантивни дейности на ОбСНВ и ПИЦ към него (чрез строително-ремонтни работи, обзавеждане и оборудване на залата)

ОбСНВ-Добрич

 

февруари - април

 

Приет с Решение №18-28 от 23.02.2021 г.

на Общински съвет град Добрич


Дата на публикуване: 08.03.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
5.24° C облачно
Нагоре