Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2021 г.

 

            Българските читалища като традиционни, самоуправляващи се местни организации, притежават изключителен потенциал за стимулиране на устойчиво регионално и местно развитие. Тяхната роля отива далеч отвъд изграждането и съхраняването на местната културна идентичност. Чрез многообразието от продукти, услуги и инициативи в сферата на културата, информацията, образованието, социализацията и гражданското общество, те се превръщат в изключителен фактор за изграждане на общество на знанието, фактор за  развитие на даден регион, съдействат за повишаване на качеството на живот и субективното благополучие на своите общности и граждани.

 

 

I.                   АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРЕЗ 2020 г.

 

Брой читалища на територията на Община град Добрич

 

            През 2020 г. на територията на Община град Добрич функционират следните читалища:

Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.” (НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.”);

Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”  (НЧ „Пробуда – 1939 г.”);

Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” (НЧ „Романо дром – 2002 г.”);

Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” (НЧ „Мевляна – 2012 г.”);

Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“   (НЧ „Български искрици – 2016 г.“);

Народно читалище „Добрич – 2017 г.“ (НЧ „Добрич – 2017 г.“).

            Всички читалища в Добрич съгласно Закона за народните читалища (ЗНЧ) са съдебно регистрирани и са вписани в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения към Министъра на културата.

 

 

Рег. №

Читалище

Град

Област

17

„Йордан Йовков – 1870 г.“

Добрич

Добрич

1582

„Пробуда – 1939 г.“

Добрич

Добрич

2962

„Романо дром – 2002 г.“

Добрич

Добрич

3545

„Мевляна – 2012 г.“

Добрич

Добрич

3654

„Български искрици – 2016 г.“

Добрич

Добрич

3660

„Добрич – 2017“

Добрич

Добрич

 

Субсидирана численост на персонала на читалищата през 2020 г.

 

            Понастоящем читалищата са в системата на т.нар. делегирани от държавата дейности. Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидирана численост, като една субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са разчетени средства за заплата, осигуровки и веществена издръжка. В съответствие със ЗНЧ читалищата набират средства и от други източници - членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания, ползване на земеделски земи и др. Основен източник за средства обаче си остава държавната субсидия, която се отпуска на читалищата чрез съответните общински бюджети.

  С Решение на Министерския съвет № 644 от 1 ноември 2019 г. за изменение  и допълнение на Решение на Министерския съвет № 208 от 16 април 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2020 г. беше в размер на 10 440 лв., като същият е завишен с 10% спрямо предходната 2019 г.         

            Общият брой субсидирани бройки за читалищата в Добрич за 2020 г. е 45, в това число и увеличение с 2 бройки, разпределени съгласно Правилата за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища, утвърдени със Заповед № РД09-15/13.01.2015 г. на министъра на културата, както следва:

·        НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;

·        НЧ „Пробуда – 1939 г.”  - 2 бр.;

·        НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;

·        НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 2 бр.;

·        НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;

·        НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 1 бр.

 

           

Материална база

            Като цяло читалищата на територията на Община град Добрич разполагат с материална база, която включва в себе си сграден фонд и оборудване.

            Повечето от сградите на читалищата са актувани като общинска публична собственост.

 

 

Читалище

Адрес

Правен статус на сградния фонд

„Йордан Йовков – 1870 г.“

 

Ул. „25 септември“ 44

Телефон за връзка:

058 / 603 – 531

chitalishte1870.dch@gmail.com

https://yovkov1870.eu/

 

Предоставена сграда

Публична общинска собственост

„Пробуда – 1939 г.“

 

Бул. „Добруджа“ 200

ЖК „Рилци“

Телефон за връзка:

0886 933 953

Email: nch_rilci@abv.bg

Предоставена сграда

Публична общинска собственост

„Романо дром – 2002 г.“

Ул. „Васил Левски“ 7

Телефон за връзка:

0897 914 350

romanodrom@gbg.bg

 

Предоставена база в сграда

Частна общинска собственост

„Мевляна – 2012 г.“

 

Ул. „Отец Паисий“ 16

Телефон за връзка:

 0888 32 32 75

mevlana_2012@abv.bg

Предоставена база в сграда

Публична общинска собственост

„Български искрици – 2016 г.“

 

Ул. „Д-р Константин Стоилов“ 18

Телефон за връзка:

0876 888767

bulgaria_iskritsi@abv.bg

 

Предоставена работилница в АЕМО „Стария Добрич“.

Публична общинска собственост

„Добрич – 2017 г.“

 

ЖК „Дружба“ – 58

Телефон за връзка:

0898 583 475

dobrich-2017@abv.bg

https://www.facebook.com/dobrich2017

 

Предоставена база в сграда

Частна общинска собственост

 

 

Дейност в условията на пандемия

            Как читалищата преминаха през пандемията от коронавирус, през извънредното положение и извънредната епидемична обстановка?

            В трудната 2020 година читалищата не отстъпиха от позициите си на културно-просветни сдружения и изпълняваха мисията си на такива, въпреки затворените физически пространства и забраните за събиране на хора. В това им помогнаха дигиталните умения на служители и доброволци, придобивани и повишавани в годините по различни програми и проекти.

            Обществените читалищни библиотеки са съвременни информационни центрове за своите потребители и във времето на противоепидемични забрани предоставяха онлайн услуги.

            Читалищната дейност в широтата и разнообразието си представлява неформално образование и обучение на участниците от всички възрасти. Тъкмо затова читалищата са признати като част от мрежата за осъществяване на Националната стратегия за учене през целия живот, като организация за обучение на възрастни, като фактор за социално включване на възрастното население и междупоколенческо учене. Това е всъщност и тематичният фокус на електронната платформа за учене на възрастни в Европа, EPALE.

Времето на затворени културни и обучителни пространства промени начините на читалищна дейност за неформално учене. При новите условия читалищата инициираха онлайн занимания, конкурси, срещи, изложби и участия във външни такива. Читалищните онлайн инициативи провокираха активност и събираха малки и големи в домашна среда да творят като си предават знания и умения докато преживяват, споделят и съпреживяват. С помощта на технологиите добрите идеи се популяризират във виртуалността. Учат на родолюбие, възпитават в национални, европейски и общочовешки ценности.

            Читалищата показаха жизненост, сила и принос на граждански организации в израстването на обществото. Но поставят и въпроси: за финансовите си трудности, за подновяване и поддръжка на техниката, с която разполагат, за продължаващи обучения на екипите си, за автоматизация на библиотеките.

 

II.                ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2021 година се приема в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища въз основа на внесените от читалищата програми за развитието им и направените  предложения за дейността им през 2021 г. (чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища). Програмата е съобразена със стратегическите документи за развитието на общината.

            Изготвянето на Програмата цели запазването на читалищата като: културни центрове за ресурсно осигуряване; в място за достъп до информация и съвременни комуникации; в средище на поддържане и развитие на любителското изкуство, както и на ключови организации за осъществяване на регионални, местни и градски инициативи.

 Стратегически цели:

1. Утвърждаване на читалищата като познато и привлекателно място за местната общност;

2. Социалното развитие и смекчаване на неравенствата;

3. Създаване на практика на учене през целия живот, утвърждаване на икономиката на знанието;

4. Съхраняване и развитие на местната културна идентичност;

5. Отключване на творческия дух на гражданите и общностите;

6. Достъп до глобалните достижения на културата чрез различни форми – фестивали,  културни изложения, събори и др.;

7. Място за зараждане на културните и творческите индустрии като потенциал за икономическо развитие и работни места;

8. Читалището като средище и модел за културно многообразие;

9. Подкрепа и развитие на фестивалите на любителското изкуство.

 

III. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

1.          Читалищата финансират дейностите си основно в рамките на държавната субсидия.

            Във връзка с изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година и в съответствие с РМС № 790 от 30 октомври 2020 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 година, стандартът за една субсидирана бройка за народните читалища през 2021 година е в размер на 11 484 лв. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства за здравословни и безопасни условия на труд.

            Общият брой субсидирани бройки за читалищата в Добрич за 2021 г. е 45, както следва:

·        НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;

·        НЧ „Пробуда – 1939 г.”  - 2 бр.;

·        НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;

·        НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 2 бр.;

·        НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;

·        НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 1 бр.

2.          През 2021 година читалищата на територията на Община град Добрич ще бъдат финансирани допълнително над държавната субсидия от Община град Добрич със средства от собствени приходи на общината в размер на 25 000 лв. след Решение на Общински съвет град Добрич.

3.           За финансиране на дейностите от програмата читалищата разчитат и на средства освен от държавния и общинския бюджет още от членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания и други.

            Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ предвидените по държавния и общинския бюджет средства се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на Община град Добрич и представител на всяко читалище по Критерии за разпределение на субсидията на народните читалища, одобрени от Министъра на културата, и за които се сключват договори между Кмета на Община град Добрич и председателя на съответното читалище на основание чл. 26 а, ал.3 от ЗНЧ.

 

 

IV. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ

            Календарът на дейностите е на базата на направените от председателите на читалищата на територията на града - НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Пробуда – 1939 г.“, НЧ „Романо дром – 2002 г.“, НЧ „Мевляна – 2012 г.“, НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ „Добрич – 2017 г.“, предложения за дейност през 2021 година.

           

 

месец

събитие

организатор

януари

173 години от рождението на Христо Ботев (1848-1876)

- Изложба на библиотечни документи

 

14 януари – Ромска Нова година

- Изложба

 

21 януари  – Бабинден

- Възстановка на обреди и ритуали

 

- Изложба на шевици „Нека я съхраним за бъдещето“

 

27  януари -  142 години от освобождението на Добрич от османско владичество

- Изложба на библиотечни документи

 

Представяне на зимни празници – Бабинден, Антоновден, Атанасовден

 

Легендите за Крали Марко и Момчил юнак, представени от децата в клуб „Възрожденска работилница“

 

Проект „Читалищната библиотека – в дома на читателя с увреждане на опорно-двигателния апарат“

 

Поетична вечер, посветена на Дамян Дамянов

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

февруари

14 февруари – Трифон Зарезан

- Възстановка на обреди и ритуали

 

14 февруари – Св. Валентин

- Отбелязване „Любовта е вино, виното е любов“

- Изложба

- Младежки лудории

 

18 февруари – 148 години от гибелта на Васил Левски

- Изложба на библиотечни документи

- „Аз съм Левски“ – конкурс за рисунка, презентация

- Седмица, посветена на Васил Левски

- Участие в общоградски събития

- Поднасяне на цветя на паметника

 

21 февруари – Международен ден на майчиния език – „Майчиният ми език и защо трябва да го запазим“

 

Участие в Годишна работна среща на Фондация „Америка за България“

 

Представяне на кукерски празници и обичаи

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

Март

1 март – Баба Марта

- Конкурс за изработване на мартеници и изложби на мартеници

 

 

 

1 март – Ден на самодееца

- Концерт-продукция на школите

 

3 март - 143 години от Освобождението на България

- Изложба на библиотечни документи с презентация

- Участване в общоградски събития

- Литературно четене

- Изложба

- Открит урок

 

 8 март – Международен ден на жената

- Изложба на ръчно изработени изделия

- Творчески конкурс „Жената – вчера, днес и утре“,  изложба и дегустация на ястия

- „Прекланям се пред вас, жени“ – изнесен спектакъл

 

14 март – Сирни Заговезни, Прошка

- Сирнишка трапеза

 

22 март – Първа пролет

- Честване

- Пъстър хоровод

- Отбелязване на Невруз /Първа пролет/ с татарската общност в Дома на културата в гр. Мангалия, Румъния – концерт на фолклорната група към читалището

 

Участие в Годишна среща на Национална мрежа „Алианс за РДР“ – София

 

Екскурзия в Румъния и посещение на паметници, свързани с българската история

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

април

2 април – Международен ден на детската книга

- Седмица на детската книга

 

8 април – Международен ден на ромите

(самостоятелна програма)

 

22 април – Световен ден на Земята

Дни на младежката активност – творчески изяви на ученици в конкурси, изложби, изработка на атрактивни постери и картички с послание да пазим природата, да съхраним земята, спортни празници и др.

 

24 и 25 април – Лазаровден и Цветница

- „Цветя“ – пролетна изложба на Школата по изобразително изкуство

- Възстановка на обреди и обичаи

- Представяне на пролетни обичаи – Лазаровден, Цветница, Великден

- „Цветница – красота и вдъхновение“ – изложба на стайни цветя, конкурс „Цветята в моя дом“

 

23 април - Световен ден на книгата и авторското право

– Маратон на четенето

- Представяне на книгите на д-р Хасан Ефраимов

 

26 април – Жива картина – национално освободително движение, хайдутите и българските реболюционери

 

Празник на фолклора – спектакъл на ДТС „Хорце“ и ФТК „Хорце“

 

Свещени дни и нощи в мюсюлманския и християнски календар. Начало на месец Рамазан /14 април 2021 г./ . Среща разговор с представители на двете религии

 

Танцов фестивал

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

май

2, 3 и 4 май  – Великден

- Оцветяване на яйца

- Весел Великден- честване

- Конкурс за великденско яйце

 

- Великденско хоро

 

6 май – Гергьовден

- Хоро на мегдана

- Едерлези - изложба

 

9 май – Ден на Европа

- Конкурс за есе „Европа и България“

- Отбелязване

 

Май  – Празници на НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ (151 години)

- Празнични концерти на школите и формациите към читалището, изложби

 

11 май – Ден на Св. св. Кирил и Методий, Ден на библиотекаря

- Честване

- „Библиотекар за един ден“-опознавателна среща с децата

- Маратон на четенето, „Стани библиотекар за един ден“, „Подари книга, стани приятел“

 

13 – 14 май – Концерт по случай Рамазан Байрам

 

24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

- Празничен концерт, изложба на детски рисунки

- Участие в общоградски тържества

 

 

Годишно представяне на НЧ „Български искрици-2016 г.“ – демонстрации, живи картини, изложби, представяне на книги за таврийските българи. Международна среща

 

„Като жива вода“ – участие в събора в Суворово на певческа група към читалището и ТС „Българилци“

 

Регионално културно изложение

 „Даровете на земята“

 

Празничен концерт „Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй – мост между минало и настояще“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

юни

1 юни – Ден на детето

- Честване

 

- „Познай кой приказен герой съм аз“- детски карнавал

 

2 юни – Ден на Ботев и падналите за свободата и независимостта на България

- Изложба на библиотечни документи

- Конкурс за есе „Патриоти ли сме“

- Изложба „Героизмът на Ботев“

 

5 юни – Световен ден за опазване на околната среда – почистване и засаждане на цветя

 

10 юни – 30 юни – Лятна „Етно-еко експедиция „Млад възрожденец“

 

10 юни – Ден на ромската жена

- Отбелязване

 

15 юни – „Движи се и победи! – спортен празник

 

Рок фест – Национален фестивал за ученически рок групи

Председател на журито Иван Лечев

 

Концерт-продукция на школите

 

Летен детски център

 

Летни занимания и изложби на Школата по приложно изкуство

 

Представяне на летни празници и обичаи, живи картини – Еньовден, Петровден, Павльовден, Св. Врач, народни художествени занаяти. Жива картина – епизод от поредицата „Добруджански хайдути“ – Пею Буюклията

 

Участие в Детски етно фестивал „Отворено сърце“ – Велико Търново 2021

 

Участие във Фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ 2021

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

юли

1 юли – 15 септември - Фестивал „Пеещо езеро“

 

1 юли – 15 септември – Неделни хоротеки в двора на читалището

 

1 юли – 15 септември – Международни и републикански турнири по тенис

 

18 юли - 184 години от рождението на Васил Левски

- Изложба

 

20 юли 23 юли - Концерт по повод Курбан Байрям

 

Летен детски център

 

Лятно училище за народни занаяти и практическа история

 

Конкурс-изложба „Здравей, ваканция“

 

Летни занимания и изложби на Школата по приложно изкуство

 

Лятна читалня, тематични празници, анимации с децата „Моят любим приказен герой“

 

Лятно кино – прожекции за малки и големи

 

Участие в работна среща на Национална мрежа „МИР“ – Велико Търново

 

 Пикник с децата от ЖК „Рилци“ в парка

 

„Моето безгрижно лято“ – конкурс за рисунка на асфалт

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

август

2 август – Ден на Европейския ромски Холокост

- Конкурс за есе „За да ни има днес“

 

Фестивал „Пеещо езеро“

 

Летен детски център

 

Лятно училище за народни занаяти и практическа история

 

133 години от рождението на Дора Габе

- Участие в традиционен събор в с. Дъбовик

- Най-добър рецитатор – състезание

 

Кампания „Всички деца – готови за училище“ в ромските квартали

 

Децата и природата „Излети в парка и спортни игри“

 

„Ах, морето“ – изработка на сувенири с морски материали и изготвяне на изложба от клуб „Сръчни ръце“

 

Участие в събора в с. Минково, Община Добричка, на певческата група към читалището и ТС „Българилци“

 

15 август – Голяма Богородица

- Изложба

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

септември

Фестивал „Пеещо езеро“

 

Лятно училище за народни занаяти и практическа история

 

Опознавателна екскурзия до места, свързани с българската история

 

6 септември – Съединението на България

- Фотоизложба

- Изложба с литературно четене

- Включване в общоградски събития

 

22 септември – Ден на независимостта на България

- Фотоизложба на Клуба по дигитална фотография

- Включване в общоградски събития

 

25 септември – Ден на град  Добрич и 81 години от възвръщането на Южна Добруджа към България

- Изложба на библиотечни документи „Ликувай, Добрич“

- Участие в общоградски събития

 

 

 

26 септември – Европейски ден езиците

 

Кулинарно шоу „Баба готви най-добре“

 

Честване на 814  години от рождението на Мевляна Руми – поет, мистик и учител – литературно четене

 

Участие в обучение и обмяна на опит, организирани от ТСА

 

„Мама, татко и аз“ – забавни игри

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

октомври

Откриване на нов творчески сезон и нова учебна година

 

 

 

 

 

1 октомври – Международен ден на музиката и поезията

Месец на дарителството

- „Музикалният живот в Добрич“ – изложба на библиотечни документи

- Музикална вечер

- „На раздумка и песен“ – на гости на най-възрастната самодейка

 

5 октомври – Ден на учителя

- Изложба

 

9 октомври - Беседа - Мевлид

 

Участие в Регионален конкурс „Надсвирване“- Шумен 2021

 

Участие в обучение и обмяна на опит, организирано от АРДР (Алианс за ранно детско развитие)

 

Участие в работни среща на Мрежа РЕЙН-България

 

Фото изложба конкурс „Есенна приказка“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

Ноември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноември – Ден на народните будители

- Среща с поети, писатели и дейци в областта на културата

- Изложба с литературно четене

- Включване в общоградски събития

 

16 ноември – Ден на толерантността

- Конкурс за есе на тема „Различни, но заедно“

 

21 ноември – 141 години от рождението на Йордан Йовков

- Изложба на библиотечни документи „Поглед в Йовковия свят“

- „С творчеството на Йовков“ - честване

- „В света на Йовковите герои“ – литературно четене

 

 

21 ноември – Ден на християнското семейство

- Изнесен спектакъл в с. Ведрина

- Кулинарна изложба от домашно приготвени ястия

- Изложба

 

Представяне на есенни празници и обичаи, живи картини – Кръстовден, Димитровден, Андреевден

 

Открити уроци на тема „Национално-освободителните борби в училищата“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

декември

1 декември – Световен ден за борба със СПИН – раздаване на информационни материали за превенция

 

Коледни тържества с участието на възпитаниците на школите, формациите и съставите - концерти, изложби, презентации, конкурси

 

Коледен музикален конкурс класическа музика

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

 

 

 

 

Приета с Решение №18-25 от 23.02.2021 г.

на Общински съвет град Добрич


Дата на публикуване: 08.03.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C разкъсана облачност
Нагоре