Обявление № 94-00-554/04.03.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

94-00-554

град  Добрич 04.03.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 270 от 04.03.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е извършена поправка на Заповед № 131 от 03.02.2021г. за одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII-3842, VIII-3837 и IX-3836 в кв. 87 на ЦГЧ, град Добрич и Работен устройствен план (РУП) за УПИ XXXIII-3842, 3837 и IX-3836 в кв.87 на ЦГЧ, град Добрич. Поправката се изразява в преномериране на новообразуванoто УПИ, поради констатирано дублиране на номерата в гореописания квартал. Корекцията е нанесена с лилав цвят върху графичните приложения от проектанта.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

изменение на ПУП-ПРЗ

РУП

обявлението е публикувано на 05.03.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.91° C облачно
Нагоре