Заповед №263/02.03.2021г. за определяне на контрагентите от Търг №1/26.02.2021г.

З А П О В Е Д

№ 263

град Добрич, 02.03.2021 година

 

   На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол от 26.02.2021 година на Комисия определена със Заповед 251/25.02.2021 година на Кмета на Община град Добрич за провеждане на търг № 1 / 26.02.2021 година за отдаване под наем на имоти, части от имоти, места за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ и места за поставяне на рекламно-информационни елементи (РИЕ) – общинска собственост,

 

І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНАТА КЛАСАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА:

 

За обект 2. Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

1 ЕТ „Декстрем – Диян Янков“                                     110,00 лева без вкл. ДДС;

 

За обект 5. Част от общински имот в улична регулация, непосредствено до УПИ II – за „Поликлиника“ в кв. 13 на ЦГЧ по ул. Димитър Петков“, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1 „ДТ Преснюс“ ЕООД                                         120,00 лева

2 ЕТ „Чернат – Васил Колев“                                          54,00 лева

 

За обект 6. Част от общински имот по ул. „Райна Княгиня“ с лице към бул. „25-ти септември“ (до Професионална гимназия по туризъм), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1 „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                    120,00 лева

2 ЕТ „Чернат – Васил Колев“                                          54,00 лева

 

За обект 7. Част от общински имот в УПИ II – за „КЖС и подземни гаражи“ в кв. 519 на жк „Русия 1“, на североизточната страна на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Полковник Калотинов“, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1 „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                    120,00 лева

2 ЕТ „Чернат – Васил Колев“                                          36,00 лева

 

За обект 8. Част от общински имот по ул. „Независимост“, в улична регулация пред южната част на градинската пред УПИ II – за „Обществено обслужване и трафопост“ в кв. 17 на ЦГЧ (пред хотел „Добруджа“), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1 „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                    120,00 лева

2 ЕТ „Чернат – Васил Колев“                                          54,00 лева

За обект 9. Част от общински имот в улична регулация, непосредствено до УПИ I – „за „Озеленяване и ОО“ в кв. 48 на ЦГЧ (северната страна на градинската пред площад „Свобода“), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1. „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                   120,00 лева

2. ЕТ „Чернат – Васил Колев“                                         54,00 лева

 

За обект 10. Част от общински имот на югозападната част на пресечката на ул. „Райко Цончев“ с бул. „3-ти март“, непосредствено до тротоара, в УПИ VII – за „ЖС и озеленяване“ в кв. 71 на ЦГЧ, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1. „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                   120,00 лева

2. ЕТ „Чернат – Васил Колев“                                         36,00 лева

 

За обект 11. Част от общински имот по ул. „България“, в улична регулация, пред южната част на градинката пред УПИ I – за „Хотелски комплекс, обществено обслужване и озеленяване“ в кв. 50 на ЦГЧ (пред северния вход на хотел „България“), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1. „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                   120,00 лева

2. ЕТ „Чернат – Васил Колев“                                         54,00 лева

 

За обект 12. Част от общински имот по ул. „Независимост“, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV – за „Обществено обслужване“ в кв. 46 на ЦГЧ, ва западния джоб на градинката пред Галерията, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1. „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                   120,00 лева

2. ЕТ „Чернат – Васил Колев“                                         54,00 лева

 

За обект 13. Част от общински имот в ПИ 72624.623.9517 по ул. „България“ в улична регулация, срещуположно на северния вход на хотел „България“ за поставяне на преместваем обект – павилион за цветя

            1. Никола Йорданов Желязков – предложението е нередовно, съгласно чл. 82, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В пликът липсва декларация за извършен оглед.

 

За обект 15. Общинско място (ПИ 72624.609.15) по бул. „Добруджа“ в улична регулация, на острова на пресечката с ул. „Христо Ботев, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

            1. „Трипъл Ес Адвартайзинг“ ООД                              260,00 лева без вкл. ДДС

 

За обект 16. Общинско място (ПИ 72624.615.9013) в разделителната ивица на бул. „Русия“, до бензиностанция „Газтрейд“ на 30 м разстояние източно от поставения билборд срещу търговска верига „Лидл“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

            1. „Трипъл Ес Адвартайзинг“ ООД                              270,00 лева без вкл. ДДС

 

За обект 17. Общинско място (ПИ 72624.624.9521) в разделителната ивица на бул. „Трети март“ на 60 м западно от кръстовището с ул. „Генерал Колев“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

            1. „Трипъл Ес Адвартайзинг“ ООД                              265,00 лева без вкл. ДДС

 

За обект 18. Общинско място в разделителната ивица на бул. „Русия“ в участъка между ул. „Ивайло“ и ул. „Тунджа“ на 30 м северно от съществуващ РИЕ, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

            1. „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД  320,00 лева без вкл. ДДС

            2 .„Трипъл Ес Адвартайзинг“ ООД                              270,00 лева без вкл. ДДС

 

 

За обект 20. Кожухарска работилница в АЕМО „Стария Добрич“, за художествена обработка на кожа и изработване на изделия от кожа

1. Ивайло Иванов Маринов                                              73,00 лева без вкл. ДДС

 

За обект 22. Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за търговия

            1. „Марин-ко 2020“ ООД                                                 329,81 лева без вкл. ДДС

 

За обект 23. Помещение по ул. „Христо Ботев“, за производствени дейности и услуги

       1. „Бергон - интернет“ ЕООД – предложението е нередовно, съгласно чл.82, ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Не попълнена в цялост декларация за извършен оглед.                             

 

За обект 24. Помещение на ул. „Клокотница“ 8, за автосервиз

1. ЗП „Валентин Димов“                                                  150,00 лева без вкл. ДДС

       2. Атанас Илиев Атанасов – предложението е нередовно, съгласно чл. 82, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Не попълнена декларация за извършен оглед.                                            

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА КОНТРАГЕНТ – УЧАСТНИКЪТ КЛАСИРАН НА ПЪРВО МЯСТО:

 

За обект 2. Част от фоайе на I-ви етаж в сградата на Дом за стари хора, за поставяне на автомат за пакетирани изделия и безалкохолни напитки

1 ЕТ „Декстрем – Диян Янков“                                     110,00 лева без вкл. ДДС;

 

За обект 5. Част от общински имот в улична регулация, непосредствено до УПИ II – за „Поликлиника“ в кв. 13 на ЦГЧ по ул. Димитър Петков“, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1 „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                    120,00 лева

 

За обект 6. Част от общински имот по ул. „Райна Княгиня“ с лице към бул. „25-ти септември“ (до Професионална гимназия по туризъм), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1 „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                    120,00 лева

 

За обект 7. Част от общински имот в УПИ II – за „КЖС и подземни гаражи“ в кв. 519 на жк „Русия 1“, на североизточната страна на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Полковник Калотинов“, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1 „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                    120,00 лева

 

За обект 8. Част от общински имот по ул. „Независимост“, в улична регулация пред южната част на градинската пред УПИ II – за „Обществено обслужване и трафопост“ в кв. 17 на ЦГЧ (пред хотел „Добруджа“), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1 „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                    120,00 лева

 

За обект 9. Част от общински имот в улична регулация, непосредствено до УПИ I – „за „Озеленяване и ОО“ в кв. 48 на ЦГЧ (северната страна на градинската пред площад „Свобода“), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1. „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                   120,00 лева

 

За обект 10. Част от общински имот на югозападната част на пресечката на ул. „Райко Цончев“ с бул. „3-ти март“, непосредствено до тротоара, в УПИ VII – за „ЖС и озеленяване“ в кв. 71 на ЦГЧ, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1. „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                   120,00 лева

 

За обект 11. Част от общински имот по ул. „България“, в улична регулация, пред южната част на градинката пред УПИ I – за „Хотелски комплекс, обществено обслужване и озеленяване“ в кв. 50 на ЦГЧ (пред северния вход на хотел „България“), за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1. „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                   120,00 лева

 

За обект 12. Част от общински имот по ул. „Независимост“, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV – за „Обществено обслужване“ в кв. 46 на ЦГЧ, ва западния джоб на градинката пред Галерията, за поставяне на преместваем обект – павилион за вестници и списания

1. „ДТ Преснюс“ ЕООД                                                   120,00 лева

 

За обект 15. Общинско място (ПИ 72624.609.15) по бул. „Добруджа“ в улична регулация, на острова на пресечката с ул. „Христо Ботев, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

            1. „Трипъл Ес Адвартайзинг“ ООД                              260,00 лева без вкл. ДДС

 

За обект 16. Общинско място (ПИ 72624.615.9013) в разделителната ивица на бул. „Русия“, до бензиностанция „Газтрейд“ на 30 м разстояние източно от поставения билборд срещу търговска верига „Лидл“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

            1. „Трипъл Ес Адвартайзинг“ ООД                              270,00 лева без вкл. ДДС

 

За обект 17. Общинско място (ПИ 72624.624.9521) в разделителната ивица на бул. „Трети март“ на 60 м западно от кръстовището с ул. „Генерал Колев“, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

            1. „Трипъл Ес Адвартайзинг“ ООД                              265,00 лева без вкл. ДДС

 

За обект 18. Общинско място в разделителната ивица на бул. „Русия“ в участъка между ул. „Ивайло“ и ул. „Тунджа“ на 30 м северно от съществуващ РИЕ, за поставяне на Рекламно-информационен елемент – двустранен

            1. „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД             320,00 лева без вкл. ДДС

           

За обект 20. Кожухарска работилница в АЕМО „Стария Добрич“, за художествена обработка на кожа и изработване на изделия от кожа

1. Ивайло Иванов Маринов                                              73,00 лева без вкл. ДДС

 

За обект 22. Част от едноетажна сграда в УПИ ХVI-11 - „за ОДО“, кв.7 по ПУП-ПРЗ на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”, за търговия

            1. „Марин-ко 2020“ ООД                                                 329,81 лева без вкл. ДДС

 

За обект 24. Помещение на ул. „Клокотница“ 8, за автосервиз

1. ЗП „Валентин Димов“                                                  150,00 лева без вкл. ДДС

           

            Копие от заповедта, да се връчи срещу подпис на определения за контрагент участник в търга след влизането й в сила.

В 14 дневен срок от връчването на заповедта, контрагентът следва да сключи договор за отдаване под наем. При неизпълнение в срок на това задължение се счита, че участникът се отказва от сключването на договор за наем. Внесеният от участника депозит се задържа в полза на Община град Добрич.

   Настоящата заповед може да се обжалва в четиринадесет дневен срок от съобщаването й пред Административен съд град Добрич по реда на АПК.

   Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Добринка Стоилова – Заместник-Кмет „Финанси и общинска собственост”.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“

30.06.2022

Добрич става столица на културата на България за седмица и сцена на истински звездопад! Вижте кои любими БГ звезди ще изнасят концерти и спектакли от 4 до 10 юли в града! Очакваме ви! Вход свободен за почти всички представления!...

Община град Добрич и Арт Будилник представят „Събуди се за култура“
ВИЖ ДОБРИЧ
22.18° C ясно небе
Нагоре