Годишен план за паша за стопанската 2021-2022 година на територията на Община град Добрич.

I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година е разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ

            Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич, като определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗСПЗЗ.

 

III. ЦЕЛ

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за общо и индивидуално ползване на територията на Община град Добрич, включени в списъка в Приложение № 1.

 

 

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на Община град Добрич в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общинския съвет на Община град Добрич с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците.

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

1. Общината e длъжна:

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на ползването на пасищата и мерите.

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:

2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са регистрирани земеделски производители с животни;

2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни;

2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни, независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата;

2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят начина на трайно ползване;

2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;

2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването им;

2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, промишлени и др. отпадъци;

2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, включително:

  • Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.
  • Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.
  • Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).

2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни /задължителните ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;

2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за растителна защита;

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища;

2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства;

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.

 

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмета на Общината:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона;

2. Дирекция „Общинска собственост ”:

2.1. Отговаря за актуализацията на плана;

2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана;

2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд;

2.4. Води регистър на сключените договори и следят техните срокове.

 

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, Община град Добрич взаимодейства с: Общинска служба по земеделие – Добричка, ОД „Земеделие“ гр. Добрич, ОД по безопасност на храните гр. Добрич.

 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход на бюджета на общината.

 

 

                                                                              Приет с Решение №17-14 от 26.01.2021 г.

на Общински съвет град Добрич

Дата на публикуване: 10.02.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C разкъсана облачност
Нагоре