ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

 

Видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите в  изборите за народни представители на 04 април 2021 г., разработени от Централна избирателна комисия:

Активно избирателно право

Гласуване на избиратели с увреждания


Електронни услуги с електронен подпис във връзка с провеждането на Избори на народни представители на 04 април 2021 г., разработени от държавната администрация чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, както следва:

910001

 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002

Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл.37, ал.1 и 2 от Изборния   кодекс) - вписване в избирателните списъци

910003

 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители  (по чл.27, ал.3 и 4 във връзка с чл.243 и чл.251 от Изборния кодекс)

910004 

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите  на 04 април 2021 г.(по чл.43, ал.1, изр.1 от Изборния кодекс)

 

910005

 

Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл.39, ал.2 и 3 от Изборния кодекс)  

910006

 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.


 

Заповед на Кмета 224/22.02.2021 г., относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали свързани с Избори за народно събрание 2021. ( Публикувана на 22.02.21 г.)


Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#query
 Избирателните списъци са обявени в районите на избирателните секции, съгласно Заповед № 193/16.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич.  Избирателни списъци в изборите на народни представители на 04.04.2021 г. (публикувани на 19.02.2021 г.)

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение № 8-НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 27.03.2021 г.


Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 9-НС). Срокът е до 02.04.2021г.
 


Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, издадени от Министерство на здравеопазването (публикувано на 18.02.2021 г.)
 Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Избори за народни представители на 04 април 2021 г. ( Публикувана на 18.02.2021 г.)
 Заповед № 193/16.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, с която определя местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за Изборите за народни представители на 04 април 2021 г.  (публикувана на 16.02.2021г.)
 Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът е до 20.03.2021 г. (събота)
Публикувано на: 15.02.2021 г.
 Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-НС) в срок до 20.03.2021г.
Публикувано на: 15.02.2021 г.
 Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в град Добрич. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в град Добрич, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 12-НС).
Публикувано на: 15.02.2021 г.

 

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 20.03.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия на 24.03.2021г. избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение №14-НС)  могат да го направят в срок до 29.03.2021 г.

Заявленията се подават в:

Община град Добрич, Център за услуги и информация, гише "Деловодство" , ул. „България” №12, 9300 гр. Добрич;

Община град Добрич, дирекция ГРОН, ул. „Любен Каравелов” №6, 9300 гр. Добрич;

факс № 058/600-166; е-адрес: dobrich@dobrich.bg

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.
 Заповед № 168 от 10.02.2021 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация, обхват, адреси и Приложение към заповедта. (публикувана на 10.02.2021г.)
 Централна избирателна комисия

Актуално

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"

02.03.2021

  П Р О Т О К О Л Днес, 01.03.2021 г. се извърши журиране на получените в периода 29.01 - 19.02.2021 г. видеа, за участие в V Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран от Община град...

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
4.85° C ясно небе
Нагоре