Обявление № 70-00-2065/03.02.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

70-00-2065

град  Добрич 03.02.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 132 от 03.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е одобрен проект за Подробен устройстен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.635.12  урбанизирана територия за „Животовъдна ферма“ в землището на гр. Добрич,

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

Арх.Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Заповед № 132/03.02.2021г.

ПУП-ПЗ_72624.635.12

публикувано на 04.02.2021г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре