Обявление № 94Г-00-571/01.02.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Г-00-571

град  Добрич 01.02.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 124 от 01.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е извършена поправка на Заповед № 1761 от 01.12.2020г. за одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІX-760 и УПИ XIX-760 в кв.934 по плана на ЖК „Рилци“, град Добрич. Поправката се изразява в преномериране на новообразуваните УПИ, поради констатирано дублиране на номерата в гореописания квартал.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обялението е публикувано на 01.02.2021г.

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
9.66° C разкъсана облачност
Нагоре