Обявление № 94Г-00-571/01.02.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Г-00-571

град  Добрич 01.02.2021 г.

 

Община град Добрич на основание чл.129  ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със Заповед № 124 от 01.02.2021 г. на Кмета на Община град Добрич е извършена поправка на Заповед № 1761 от 01.12.2020г. за одобрено изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ІX-760 и УПИ XIX-760 в кв.934 по плана на ЖК „Рилци“, град Добрич. Поправката се изразява в преномериране на новообразуваните УПИ, поради констатирано дублиране на номерата в гореописания квартал.

Одобреният проект е изложен на работно място №8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич  от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта на Кмета може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

арх. Боряна Станчева   /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обялението е публикувано на 01.02.2021г.

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
13.94° C ясно небе
Нагоре