Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на тариторията на Община град Добрич за срок от 22.01.2021 г. до 22.02.2021 г. Поради усложнената епидемична обстановка на територията на страната, очакваме Вашите предложения и становища само на адрес: dobrich@dobrich.bg.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич е приета с Решение № 10-7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет град Добрич, последно изменена и допълнена с решение №16-4 от 18 декември 2020 г. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги от Община град Добрич, реда и срока на тяхното събиране.

      1. Причини които налагат приемането на настоящата наредба, са следните:

      В Държавен вестник брой № 60 от 07.07.2020 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози /ЗАП/. Съгласно чл.12, ал.2 от ЗАП считано от 01.01.2021 г. на Кметовете на общини са възложени нови компетенции и задължения, а именно: издаване на удостоверения за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. До промените в закона производствата по регистрацията се извършваха от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ /ИААА/. Неразделна част от удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници е списък на превозните средства, с които ще се осъществява дейността, както и списък с данни на водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. В съответствие с измененията в закона Община гр. Добрич следва да предоставя следните нови административни услуги :

-Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;

-Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;

-Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;

-Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;

         Удостоверенията за регистрация са безсрочни и се издават по адрес на управление на търговеца. Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗАП Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър в който се вписват удостоверенията за регистрация. Според ал. 5 на същия член ИААА е задължена да предоставя достъп до Регистъра на кметовете на общини и оправомощени от тях длъжностни лица за вписване, отписване и промени в данните на издадените удостоверения.

         В Регистъра се вписват удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, моторните превозни средства с които търговецът извършва превозите и водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване, се извършва изменение и допълнение в Регистъра и в удостоверението за регистрация на търговеца.

        Съгласно ал.5 на чл. 12а от ЗАП редът за регистрация и заличаване от публичния единен таксиметров регистър, както и условията и редът за извършване на таксиметров превоз на пътници се определя с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения. В настоящия случай това е Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници. На 28.10.2020 г. на Портала за обществени консултации, поддържан от Министерски съвет, е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 06.12.1999 г. Към настоящия момент наредбата не е изменена и допълнена в съответствие с промените в ЗАП, които влизат в сила от 01.01.2021г.

        В чл.12, ал.14 от ЗАП е предвидено с наредба на Общински съвет да се определи такса за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени в него. При делегиране на правомощия на общините за администриране на  регистрационния режим, определен в ЗАП, таксите за извършване на административното обслужване следва да бъдат приети с решение на Общински съвет град Добрич.

         Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич е изготвен  в изпълнение на изискванията и принципите на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол (ЗОАРАКСД).

Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ принципите, които следва да бъдат спазвани от Общински съвет при определяне размера на местните такси са: - възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги, повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. В тези случаи разликата между разходите и размерът на таксата е за сметка на общинските приходи.

        В изпълнение на  чл.8, ал.1 от ЗМДТ размерите на предлаганите общински такси са определени съобразно Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, /в сила от 01.01.2013 г., приета с ПМС № 1 от 05.01.2012 г., обн. в ДВ. бр. 4 от 13 Януари 2012г./.

      

В Приложение № 1- 4стр.  предлагаме размер на такса за всяка услуга с  представени финансова обосновка  и разчет на разходите на Община град Добрич.

       Във връзка с дълго продължилата епидемична обстановка в страната и необходимостта от справяне с тежките икономически последици пред които ще се изправи всеки търговец в своя бранш и в защита на обществения интерес, който в настоящия случай касае услугата извършване на  таксиметров превоз на пътници, прилагайки чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ, предлагаме размерите на общински такси да не възстановяват в пълна степен разходите на общината по предоставяне на услугите.

       С Решение № 42-4 от 18.12.2018 г. на Общински съвет гр. Добрич е променен предмета на дейност на ОП „Паркинги и пазари“, а именно: поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на търговски обекти, паркинги, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване, събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения, събиране на такси и контрол на кратковременното платено паркиране „Синя зона“ на територията на град Добрич, организиране на дейността по принудително преместване (репатриране) на автомобили, съгласно действащите общински наредби. До тази дата, функциите по  събиране на такси и контрол на кратковременното платено паркиране „Синя зона“ се изпълняваха от ОП „Устойчиви дейности и проекти“.

    Във връзка с това е необходимо да се промени и текстът на чл.57а, ал.2 от наредбата

       Следва  да се отмени и таксата за услугата в чл.53, т. 2 на дирекция ИРЕФОП, тъй като с приемането на новия Закон за обществените поръчки /ЗОП/, влязъл в сила на 15.04.2016 г., е отменено изискването на чл. 25, ал. 1, т. 13 за закупуване на документация за участие в обществени поръчки от кандидатите.

          

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата :

            Разширяване на обхватът на извършваните от Община гр. Добрич услуги.

            Повишаване на приходите на общината.

            Съответствие с нормативните актове от по – високо ниво.

Намаляване на административната тежест при обслужване на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

            Възстановяване на разходите на Общината по предоставяне на новите услуги.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба :

       За прилагането на новите текстове от наредбата не са необходими допълнителни финансови средства на Община град Добрич.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите ако има такива:

            Законосъобразност при прилагане на нормативната уредба;

            Актуална нормативна база свързана с местните такси и цени на услуги;

            Отстраняване на нормативни и административни несъответствия и празноти.

Намаляване на административната тежест при обслужване на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

            Възстановяване на разходите на Общината по предоставяне на новите услуги.

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Р. България:

 

   Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /Закон за автомобилните превози, ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

   На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич. Заинтересованите граждани и юридически лица могат да правят предложения и да изразяват становища по проекта на нормативен акт, както и да се провеждат обществени консултации в срок не по - кратък от 30 дни от публикуване на документа.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект

РЕШЕНИЕ:

 

     Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т.7, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал.14 от Закона за автомобилните превози и чл. 79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

            § 1. В чл.43, ал.1 в табличната част се добавя следният текст:

 

Дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки”

1. Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

- чл.12, ал.2 от ЗАП

100,00 лв./ бр.

2. Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство

- чл.12, ал.5 от ЗАП

50,00 лв./ бр.

3. Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

- чл.12, ал.5 от ЗАП и чл.10, ал.6 от Наредба № 34/06.12.1999 г.

25,00 лв./ бр.

4. Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

- чл.12а, ал.3 от ЗАП

100,00 лв./ бр.

 

      §2. В чл.53, табличната част относно цени на услуги, които се предоставят от дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ отпада т.2 и се вписва актуалното наименование на дирекцията. Текстът се изменя по следния начин:

 

Дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

 

 

1. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници  и водоустойчив светлоотразителен стикер, защитен с холограма:

  • разрешение за извършване на таксиметров превоз

15,00 лв./ бр.

  • дубликат на разрешително за таксиметров превоз

5,00 лв./ бр.

  • водоустойчив светлоотразителен стикер, защитен с холограма

10,00 лв./ бр.

2. Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга

14,00 лв.

 

Стар текст:

Дирекция "Икономическо развитие и европейски фондове"

 

 

1. Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници  и водоустойчив светлоотразителен стикер, защитен с холограма:

  • разрешение за извършване на таксиметров превоз

15,00 лв./ бр.

  • дубликат на разрешително за таксиметров превоз

5,00 лв./ бр.

  • водоустойчив светлоотразителен стикер, защитен с холограма

10,00 лв./ бр.

2. Продажба на документация за участие в обществените поръчки, възлагани по ЗОП (включваща корици, спирала за подвързване, диск, брой страници формат А4)

5,00 лв. + 0,10 лв./ бр.стр.

закръглено до цяло число

3. Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга

14,00 лв.

      

 § 3. Чл. 57а, ал.2 се изменя по следният начин:

        (2) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Паркинги и пазари” и се внасят ежедневно в приход на общинския бюджет.

         Стар текст:

         (2) Приходите по предходната алинея се събират от ОП „Устойчиви дейности и проекти” и се внасят ежедневно в приход на общинския бюджет.

 

              § 4. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §1  със следният текст:

          § 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение …………… на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от обнародването в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

   Задължава се Кметът на Община гр. Добрич да предприеме последващи съгласно закона действия във връзка с изпълнение на наредбата.

ВНАСЯ:

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
26.09° C облачно
Нагоре