Проект “Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич”

 

 

 

На 30. 03. 2016 г. Община град Добрич стартира изпълнението на проект № BG16RFOP001-8.001-0004-C01 “Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура „Бюджетна линия за 39 общини–бенефициенти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“.

 Общата му стойност е 150 161.40 лв., в това число 127 637.19 лв. финансиране от ЕФРР и 22 524.21 лв. национално съфинансиране.

Проектът има за цел да повиши капацитета на Общината за изпълнение на ролята й на бенефициент, на градска власт и на междинно звено за ефикасно и ефективно използване на възможностите за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за постигане на стратегическите цели за развитието на града.

Основните дейности, предвидени за изпълнение са:

  • Актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнение и управление на инвестиционната програма;
  • Възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционната програма;
  • Възнаграждения на екипа на Междинното звено;
  • Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;
  • Участие в програми за обмен на опит и добри практики;
  • Осъществяване на мерки за публичност и визуализация;
  • Управление на проекта.

Продължителността на проекта е 92 месеца.

 

Този документ е създаден в рамките на бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-8.001-0004-C01Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.99° C облачно
Нагоре