Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда  на територията на Община град Добрич за срок от 21.01.2021 г. до 22.02.2021 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Действащата към момента Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда  е приета с решение на Общински съвет №14-2 от 27.11.2012 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение №42-4от 16.02.2015 г., изм. и доп. с решение №43-2 от 31.03.2015 г., изм. и доп. с решение №47-4 от 28.07.2015 г., изм. и доп. с решение №7-2 от 26.04.2016 г.

1. Причини и мотиви за приемане на нова Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич

Със заповед на кмета на Община град Добрич №1751/06.12.2019 г., същата изменена със заповед №1361/06.10.2020 г. е назначена работна група със задача да изготви проект за изменение и допълнение Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда.

В Община град Добрич постъпи Протест с изх. №308/25.06.2019 г. от Окръжна прокуратура - гр. Добрич, с който се оспорват текстовете на чл. 19, ал. 1 и а;. 3, чл. 46, ал. 1, ал. 5 и ал. 6, чл. 47, ал. 1, т. 2, ал. 3, ал. 4, и ал. 5, чл. 48, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата. Доводите на Окръжният прокурор на гр. Добрич са, че оспорените разпоредби противоречат на текстове от по-висока степен в Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за местни данъци и такси, и следва да бъдат отменени. Текстове по протеста са отменени с влязло с Решение №12/28.01.2020 г. на Административен съд – Добрич, потвърдено с Решение №13116/22.10.2020 г. на Върховен Административен съд на Република България.

В допълнение Закона за защита от шума в околната среда предвижда правомощия на общинските съвети да приемат наредба, с която  се определят изискванията към шума, от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради.

Комисията проведе няколко работни заседания и след разисквания стигна до заключение, че много текстове от сега действащата наредба, са вече неприложими или се намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната .

Вследствие на гореизложеното и на налагащите се многобройни и значителни  изменения комисията предложи да се изработи проект на изцяло нова наредба. Предложението за изработване на настоящия проект на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич е обусловено от необходимостта за съответствие с действащото законодателство, както ясна и точна формулировка на разпоредбите.

Предвид необходимостта от съответствие с действащото законодателство, както и предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗНА, се налага отмяна на действащата наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околната среда и замяната и с нова съгласно настоящия проект.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на нова Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич:

  • Постигане на съответствие и избягване на противоречия с императивни законови норми;
  • Усъвършенстване на подзаконовата нормативна база на Община град Добрич, на материята, отнасяща се до опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на Община град Добрич, опазването на общинската собственост и инфраструктура, поддържане и опазване на околната среда, естетичен вид и чистота, осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите в жилищните сгради и в сградите в режим на етажна собственост;
  • Гарантиране и осигуряване на спокойствието, сигурността, условията за труд и отдих на гражданите и гостите на града.

 

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Приемането на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

 4. Очаквани резултати от прилагането:

  • Синхронизиране на текстовете от новата наредба с действащото законодателство в Република България;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по–добра информираност на местната общност;
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията;
  • Въвеждане на Наредбата значително да подобри регулирането на задълженията и отговорностите на гражданите.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА, ЗЗШОС, ЗЗД и др.) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

 проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за защита на шума в околната среда, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич, съгласно Приложение №1 към настоящата докладна записка.

2. Възлага на Кмета на Община гр. Добрич последващи съгласно закона действия.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Публикувано на 21.01.2021 г.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.94° C ясно небе
Нагоре