Община Добрич обявява конкурс за 2-ма психолози в Младежки център Добрич

Описание на длъжността: 

 • Проучва индивидуалните психологични особености, потребности на младежите и техните семейства.
 • Осъществява индивидуално консултиране на младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие.
 • Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им.     
 • Подпомага училищното и професионално ориентиране и насочване на младежите.
 • Организира индивидуални и групови дейности по придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне с насилието, превенция на рисково поведение.
 • Посредничи при взаимодействия или решаване на конфликти между младежи, учители, родители и други членове на екипа.
 • Работи на терен.

Психолозите ще бъдат назначени на трудов договор на непълно работно време - 1 час на ден до 30 април 2016 г.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Завършена образователна степен – бакалавър/магистър, професионална област на висшето образование – Психология или еквивалент;
 • Професионален опит минимум 5 години, като психолог.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да имат практически опит в работа с младежи в риск и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и младежи.

Начин на извършване на подбора:

 1. Проверка на документите.
 2. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец (публикувано на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Автобиография по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Декларация по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Копие на документ за самоличност;
 • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
 • Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Актуална снимка.

 

Място и срок за подаване на документи:

 • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
 • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
 • На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Психолог

НЕ ОТВАРЯЙ!

 • Едномесечен срок считан от датата на публикуване на обявата;

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Прикачени файлове

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
17.15° C предимно ясно
Нагоре