Община Добрич обявява конкурс за 2-ма психолози в Младежки център Добрич

Описание на длъжността: 

 • Проучва индивидуалните психологични особености, потребности на младежите и техните семейства.
 • Осъществява индивидуално консултиране на младежи по проблеми, свързани с тяхното поведение; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители; психичното, личностното и интелектуалното им развитие.
 • Осъществява консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им; кариерното развитие (училищно, професионално и социално) на децата им.     
 • Подпомага училищното и професионално ориентиране и насочване на младежите.
 • Организира индивидуални и групови дейности по придобиване на социални умения, изграждане на умения за справяне с насилието, превенция на рисково поведение.
 • Посредничи при взаимодействия или решаване на конфликти между младежи, учители, родители и други членове на екипа.
 • Работи на терен.

Психолозите ще бъдат назначени на трудов договор на непълно работно време - 1 час на ден до 30 април 2016 г.

 

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Завършена образователна степен – бакалавър/магистър, професионална област на висшето образование – Психология или еквивалент;
 • Професионален опит минимум 5 години, като психолог.

Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да имат практически опит в работа с младежи в риск и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и младежи.

Начин на извършване на подбора:

 1. Проверка на документите.
 2. Интервю.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили  всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец (публикувано на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Автобиография по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Декларация по образец (публикувана на интернет страницата на Община град Добрич);
 • Копие на документ за самоличност;
 • Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията;
 • Копие на документ/и, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Актуална снимка.

 

Място и срок за подаване на документи:

 • Деловодство на Община град Добрич, ул. „България” 12, гр. Добрич;
 • Комплектът с документи трябва да бъде в запечатан плик;
 • На плика трябва да е изписана следната информация:

Дирекция „Икономическо развитие и Европейски фондове”, ул. „България” 12, гр. Добрич

Име, адрес и телефон на кандидата

за участие в конкурс за Психолог

НЕ ОТВАРЯЙ!

 • Едномесечен срок считан от датата на публикуване на обявата;

Датата и часът за провеждане на интервю с допуснатите кандидати ще бъдат обявени на интернет страницата на Община град Добрич www.dobrich.bg.

Прикачени файлове

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
9.71° C облачно
Нагоре