Обявление № 94Г-00-679/18.01.2021г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94Г-00-679

град  Добрич 18.01.2021г.

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №72624.904.486 землище на гр. Добрич

Плановете са изложени в Община град Добрич – Център за услуги и информация от 8.00 ч. до 17.00 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересуваните лица  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Добрич.

 

             

Арх. Боряна Станчева      /п/

Главен архитект на Община град Добрич

обявлението е публикувано на 19.01.2021г.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
7.03° C облачно
Нагоре