Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност

                                                                              

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за учредяване на търговски дружества, в които общината е едноличен собственик на капитала и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества по ЗЗД и в сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ, както и сключването на договори за съвместна дейност.

(2) Търговски дружества, в които общината е едноличен собственик на капитала са  дружествата – публични предприятия - еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества.

(3) Търговски дружества с общинско участие в капитала са дружествата, в които общината участва с непарична вноска или с парична вноска в капитала наред с други участници в капитала на тези дружества.

(4) Не са общинска собственост по смисъла на Закона за общинска собственост, имотите и вещите на търговските дружества по ал. 2 и ал. 3.

(5) Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник и отговорността й не може да надвишава размера на дяловото й участие.

(6) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала могат да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост при равни условия с другите стопански субекти и не се допускат злоупотреби с монополно или господстващо положение или нелоялна конкуренция.

(7) Всички съдружници/акционери в търговските дружества се третират еднакво.

Чл. 2. С настоящата наредба се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско участие в капитала – публични предприятия;

2. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;

3. участието на общината в други търговски дружества;

4. редът и изискванията за възлагането на управлението и контрола на търговските дружества с общинско участие в капитала – публични предприятия, съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

5. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото;

6. редът и изискванията за определяне на представители на общината в органите за управление и контрол на търговските дружества с общинско участие в капитала, техните права и задължения, отговорността при неизпълнение на задълженията;

7. участието на общината в граждански дружества по ЗЗД и сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ;

8. регистър на търговските дружества, на гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел.

Чл. 3. Общинският съвет упражнява правото на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичните предприятия и съответното приложимо законодателство.

 

РАЗДЕЛ II

ОБРАЗУВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЩИНСКИ

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И УЧАСТИЕ В ДРУГИ ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

Чл. 4. Основните принципи на общинската политика при учредяване, преобразуване и прекратяване на общински търговски дружества са:

1. публичност и прозрачност;

2. предоставяне на качествени публични услуги на гражданите при спазване на принципите на свободна конкуренция;

3. икономическа полза за общината;

4. разширяване и/или увеличаване на собствените приходи в общинския бюджет;

Чл. 5. Общинският съвет взема решение за образуване, преобразуване и прекратяване на  търговски дружества, в които общината е едноличен собственик на капитала.

Чл. 6. Общинският съвет взема решение за участието на общината в други търговски дружества.

 

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА ИМА УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

 

Чл. 7. (1) Органи на управление на еднолични общински търговски дружества са:

1. при ЕООД:

а) общинският съвет като едноличен собственик на капитала;

б) управител на ЕООД.

2. при ЕАД:

а) общинският съвет като едноличен собственик на капитала;

б) съвет на директорите, респ. управителен и надзорен съвет на ЕАД.

(2) Членовете на органите за управление се избират от общинския съвет.

(3) Общинският съвет осъществява контрол върху дейността на органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала.

Чл. 8. (1) Органите за управление на търговските дружества с общинско участие в капитала, в които общината е съдружник или акционер, се избират съобразно реда и условията, посочени в Търговския закон.

(2) Общинският съвет избира представителите на общината в органите на управление  на търговските дружества с общинско участие в капитала, при условията и по реда на Търговския закон и съгласно дружествените договори или уставите на тези дружества.

(3) Общинският съвет може да упълномощи Кмета на общината, зам.-кмет или трето лице да представлява Община град Добрич  в общото събрание на търговско дружество, в което общината е съдружник или акционер.

(4) Представителите на общината в търговските дружества, в които Община град Добрич е съдружник или акционер, защитават нейните интереси при осъществяване на дейността на дружествата. Те внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко шестмесечие до общинския съвет и до кмета на общината.

(5) Когато в търговското дружество, в капитала на което се внася непаричната вноска, има и частно участие, общината има блокираща квота при вземането на следните решения:

1. изменение на устава или на дружествения договор;

2. увеличаване и намаляване на капитала;

3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;

4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник;

5. преобразуване и прекратяване на дружеството.

 

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

Чл. 9. (1) Общинският съвет, упражняващ правата на общината като едноличен собственик на капитала на дружества с ограничена отговорност, взема решения относно:

1. приемане, изменяне и допълване учредителния акт на дружеството;

2. образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;

3. увеличаване или намаляване на капитала;

4. приемане анализ на стопанската дейност, годишния финансов отчет и баланса на дружеството; разпределение на печалбата и нейното изплащане;

5. назначаване и освобождаване на регистрирани независими одитори за проверка на годишния финансов отчет по предложение на управителя, след направено предварително проучване и представяне на Кмета на Община град Добрич на най-малко две оферти;

6. утвърждаване ежегодната бизнес задача на дружеството;

7. избиране на управител, освобождаване от отговорност;

8. одобряване на бизнес програмата;

9. откриване или закриване на клонове;

10. участие в други търговски дружества и одобряване на проектоустава или проекта на дружествения договор;

11. придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

12. предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване представител за водене на процеси срещу него;

13. допълнителни парични вноски;

14. придобиване или разпореждане с дялове и акции, собственост на дружеството в други дружества;

15. сключване на договори за заем, респ. кредит от дружеството и съответното обезпечаване чрез залог или ипотека върху дълготрайните му активи;

16. назначаване ликвидатори при прекратяване на дружеството и определяне срока на ликвидацията;

17. даване на разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

18. даване на разрешение за сключване на договори за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;

19. решаване и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт на дружеството.

(2) Общинският съвет може да взема решения по всеки друг въпрос, отнасящ се до управление на дружеството, който не е от компетентността  на друг орган.

(3) Предложения за вземане на решения по ал.1 до общинския съвет могат да правят Кметът, зам.-кметовете и общинските съветници.

Чл. 10. (1) Общинският съвет, упражняващ правата на общината като едноличен собственик на капитала на общинските еднолични акционерни дружества, взема решение относно:

1. приемане, изменение и допълване устава на дружеството;

2. увеличаване или намаляване капитала на дружеството;

3. образуване, преобразуване и прекратяване на дружеството;

4. определяне на членовете на съвета на директорите, респ. на надзорния съвет;

5. одобряване на бизнес програмата;

6. назначаване и освобождаване на регистрирани независими одитори за проверка на годишния финансов отчет;

7. приемане на годишния финансов отчет, след проверка по предходната точка; изплащане на дивидент; попълване на фонд „Резервен”;

8. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите, респ. на надзорния съвет;

9. издаването на акции и облигации;

10. придобиването или отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;

11. участие на дружеството в други търговски или граждански дружества;

12. сключване на договори за заем, респ. кредит от дружеството и съответното обезпечаване чрез залог или ипотека върху дълготрайните му активи;

13. назначаване ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

14. даване разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

15. даване разрешение за сключване на договори за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;

16. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

(2) Съветът на директорите:

1. представлява дружеството;

2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член;

3. одобрява щатното разписание на дружеството;

4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общинския съвет.

(3) Управителният съвет:

1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет

2. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общински съвет град Добрич и на надзорния съвет.

(4) Надзорният съвет:

1. избира членовете на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;

2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет;

3. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общинския съвет.

 (5) При общинските еднолични акционерни дружества с двустепенна система на управление договорите за възлагане на управлението се сключват между председателя на надзорния съвет и всеки член на управителния съвет.

(6) При общинските еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета на директорите (изпълнителен директор) се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен чрез председателя на съвета на директорите.

(7) При общинските еднолични акционерни дружества с едностепенна система на управление договорите за възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, се сключват от името на дружеството, чрез кмета на общината.

Чл. 11. (1) (изм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Управлението и контролът на общинските еднолични търговски дружества се възлагат с договори за управление и контрол след провеждането на конкурс и по решение на Общински съвет. Договорите се сключват чрез Кмета на общината, упълномощен за това от Общинския съвет, с управителния, съответно контролния орган на дружеството. Договорът се сключва съгласно одобрен образец - Приложение № 7 от настоящата Наредба, за срок от пет години.

(2) (изм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Управлението и контролът на общинските еднолични търговски дружества – лечебни заведения се възлагат с договори за управление и контрол след провеждането на конкурс и по решение на Общински съвет. Договорите се сключват чрез Кмета на общината, упълномощен за това от Общинския съвет, с управителния, съответно контролния орган на дружеството. Договорът се сключва  съгласно одобрен образец - Приложение № 8 от настоящата Наредба за срок от три години, а считано от 01.01.2024 г. за срок от пет години.

(3) (отм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.)

Чл. 12. (изм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Договорът за управление и контрол на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност се сключва въз основа на конкурс, проведен по реда и условията на тази Наредба или по решение на Общински съвет за пряк избор, когато се налага назначаването на временен управител при предсрочно прекратяване на сключения договор в случаите по чл.13, ал.4.

Чл. 13. (1) Договорите с управителите, контрольорите, директорите/членовете на съветите на директорите на търговски дружества, в които общината е едноличен собственик на капитала се прекратяват с изтичане срока на договора.

(2) Договорите по ал. 1 могат да бъдат прекратени предсрочно в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните.

2. при смърт или поставяне под запрещение.

3. подаване на молба за освобождаване с предизвестие не по-малко от 3 месеца.

4. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.

5. по решение на общинския съвет с предизвестие от 1 месец.

6. при осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер.

7. несъвместимост с изискванията по чл.20 и чл.23, ал.2 от Закона за публичните предприятия.

8. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.

9. влизане в сила на акт с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

10. неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

11. при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество.

12. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции.

13. при неизпълнение на решение на Общински съвет.

14. при настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето.

15. (отм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.)

16. при констатирано нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или нарушаване на настоящата наредба.

17. при други условия, посочени в договора.

(3) (доп. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Договорите за управление и контрол с членовете на управителните и контролни ограни на общинските лечебни заведения се прекратяват предсрочно при:

1. смърт;

2. подаване на молба за освобождаване;

3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;

5. (доп. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия;

6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

8. освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

            (4) (изм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) В случай на предсрочно прекратяване на договорите за възлагане на управление и контрол по ал. 2 и ал.3, Общински съвет може временно, до провеждане на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца, да избере нов управител, контрольор, директор/член на съвета на директорите без провеждане на конкурсна процедура.

Чл. 14. (1) Общински съвет взема решение за прекратяване на общинските еднолични търговски дружества.

(2) Общинският съвет взема решение за назначаване на ликвидатори, както и одобрява договорите с тях и определя срок за завършване на ликвидацията.

(3) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки.

2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

4. заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

5. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

(4) Ликвидатор на общинско еднолично търговско дружество – лечебно заведение може да бъде лице, което:

1. има висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, дентална медицина, икономика или право;

2. не е лишено от правото да заема материалноотчетническа длъжност;

3. не е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(5) В договора с ликвидаторите се определят:

1. Правата и задълженията на страните.

2. Размерът на възнаграждението и начинът на плащането му.

3. Отговорността на страните при неизпълнение на договора.

4. Срокът за приключване на работата.

(6) След решението на Общинския съвет договорите с ликвидаторите се сключват от Кмета на общината.

(7) Ликвидаторите представят отчет за резултатите от дейността си до края на месеца, следващ всяко тримесечие пред Общински съвет и заместник кмета по „Икономическо развитие и европейски фондове”.

 

РАЗДЕЛ V

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА В

ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ТЯ Е СЪДРУЖНИК ИЛИ

АКЦИОНЕР

Чл. 15. (1) Представителите на общината в дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник правят изявления, извършват действия и изразяват становища само след предварително писмено съгласие на Общинския съвет под формата на решение, когато се касае до следните въпроси:

 1. изменяне и допълване на дружествения договор;
 2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
 3. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
 4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 5. решение за допълнителни парични вноски;
 6. решение за участие в капитала на други търговски дружества;
 7. учредяване на обезпечения в полза на трети лица;
 8. сключване на договори за заем, респ. кредит с трети лица;
 9. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
 10. преобразуване и прекратяване на дружеството.
 11. дава съгласия за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се опрощава дълг или се признават задължения;
 12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

Чл.16  (1) Представителите на общината в акционерни дружества, в които тя е акционер, правят изявления, извършват действия и изразяват становища само след предварително писмено съгласие на Общинския съвет под формата на решение, когато се касае до следните въпроси:

 1. изменяне или допълване на устава на дружеството;
 2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
 3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
 4. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или

договор;

 1. дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
 2. учредяване на обезпечения в полза на трето лице;
 3. сключване на договори за кредит, респ. заем  с  трети лица,договори за съвместна дейност, поемане на менителнични задължения
 4. даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА  на дружеството;
 5. учредяване на ипотека и/или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
 6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от регистрирания одитор, разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденти;
 7. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, съответно на

Надзорния съвет и определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет,

съответно на членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

 1. освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния

        съвет, на Управителния съвет.

(2) При избор на членове на съвети на директорите или на надзорни съвети в дружествата по ал. 1 упълномощеното от Общински съвет лице, представляващо общината в общото събрание, предлага брой членове, съответен на не по-малко от пропорционалното участие на общината в капитала на търговското дружество.

Чл. 17. В десетдневен срок след провеждане на Общите събрания на търговските дружества, представителите на Общината представят на Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали получени във връзка със заседанието.

 

РАЗДЕЛ VI

УПРАВЛЕНИЕ, ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. (1) Продажбата, замяната или учредяването на вещни права върху недвижими дълготрайни активи се извършва след решение на Общински съвет.

(2) Разпоредителни сделки с дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи, собственост на дружеството към 31 декември на предходната година, се извършват след решение на Общински съвет.

(3) (нова - решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни материални активи на стойност по-голяма от 10 000 лв. и учредяването на вещни права върху недвижими имоти, собственост общинско лечебно заведение – еднолично търговско дружество, както и на търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, се извършва след разрешение от Общински съвет, съответно от Съвета на директорите на дружеството.

Чл. 19. (1) Отдаването под наем на дълготрайни материални активи собственост на дружеството се извършва от управителя, съответно от законния представител на дружеството, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община гр. Добрич. Органите за управление на търговските дружества упражняват правомощията на кмета по отношение на провеждането на търга или конкурса, посочени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

(2) Отдаване под наем на дълготрайни материални активи между общинските еднолични търговски дружества може да се извършва и без търг или конкурс след решение на Общински съвет.

(3) Отдаване под наем, предоставяне за ползване на дълготрайни материални активи от общински търговски дружества за нуждите на общината или организации и учреждения на бюджетна издръжка може да се извършва без търг или конкурс с решение на общински съвет.

(4) Отдаването под наем на недвижими имоти или части от такива имоти между търговски дружества, в които Община град Добрич е едноличен сосбтвеник на капитала, общинските предприятия и разпоредителите с бюджет в стуктурата на Община град Добрич, става по цени 10 на сто от определените от Общински съвет базисни цени за отдаване под наем на общинско имущество.

(5) Срокът на договорите за учредяване право на ползване и за наем на тези имоти, не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Чл. 20. Придобиване на дълготрайни материални активи на стойност по чл. 18, ал. 2, невключени в годишната бизнес задача на дружеството се извършва след решение на Общинския съвет.

Чл. 21. Търговските дружества с общинско участие в капитала задължително застраховат имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, включително срещу природни бедствия и земетресения. Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.

Чл. 22. Разпоредбите на настоящия раздел не се прилагат, когато със закон или друг нормативен акт е предвиден друг специален ред.

 

РАЗДЕЛ  VІІ

Възлагане на управлението на  търговски дружества с общинско участие в капитала

 

 

Чл. 23. (1)Управлението и контролът на едноличните търговски дружества с общинско участие се възлага с договори за управление и контрол, сключени от Кмета на общината, след решение на Общински съвет, със съответния управител, членове на съвета на директорите или надзорен съвет, като контролът върху изпълнението им се упражнява от Кмета и Общински съвет.

(2) Възлагането на управлението на търговски дружества, в които Общината е съдружник или акционер, става с договор за управление при условията и по реда на Търговския закон.

Чл. 24. (1) Управители и контрольори на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност могат да бъдат само физически лица, с висше образование и най – малко 5 години професионален опит, съответстващ на спецификата на осъществяваните от публичното предприятие дейности, както и да отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

(2) Управители на общински търговски дружества – лечебни заведения могат да бъдат само физически лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, с придобита специалност, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист.

 (3) Членове на Съвета на директорите и членове на Надзорния съвет на общинските еднолични акционерни дружества могат да бъдат физически лица с висше образование и управленски опит, както и да отговарят на изискванията на чл. 21 ал.1 от Закона за публичните предприятия. Броят на членовете на Съвета на директорите или на Надзорния съвет на общинските еднолични акционерни дружества е от три до пет души, като не по-малко от 1/3 от състава им трябва да е от независими членове съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за публичните предприятия.

(4) (изм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Управлението на еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, утвърдени от Общинския съвет /Приложение №1 и Приложение № 2/, неразделна част от настоящата Наредба.

(5) Избраният управител на общинско еднолично търговско дружество – лечебно заведение има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията по утвърден график на лечебното заведение до четири часа дневно, без право на допълнителни часове от РЗОК. Графикът се изготвя съгласно Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение

            (6) (доп. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага, когато Общински съвет назначава временен управител, временен директор/съвет на директорите или надзорен съвет до провеждане на конкурс в случаите по чл.13, ал.2 и ал.3 от Наредбата на предсрочно прекратяване на договора за възлагане на управлението и контрола на дружеството с член на негов едноличен или колективен орган на управление.

(7) В тримесечен срок от назначаването на временния управител, съответно на временния съвет на директорите или надзорен съвет, се обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество.

(8) (изм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Месечното възнаграждение на управителя на общинско еднолично търговско дружество се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.

(9) (изм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Месечното възнаграждение на управителя на общинско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност – лечебно заведение се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 2 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.

(10) (нова - решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Управителите на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 500 лева. Управителите на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения получават възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 600 лева. При промяна на минималната работна заплата за страната, стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ.

(11) (нова - решение №37-4 от 20.09.2022 г.) След приключване на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите по Приложение № 1 или Приложение № 2 към раздел V, т. 5.1 от Договора, се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя получава авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

Чл. 25. (1) Договорите за управление уреждат:

1. правата и задълженията на страните;

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

4. основанията за прекратяване на договора;

5. (доп. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) размерът на паричната гаранция, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, която членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет дават за своето управление;

6. взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на орган за управление или контрол в Търговския регистър.

 (2) Гаранцията по ал. 1, т. 5 се връща след прекратяването на договора и след решение на Общинския съвет за освобождаване от отговорност, в 14 дневен срок от влизане в сила на решението.

Чл. 26. (1) Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие в капитала, се задължават да изготвят ежегодно бизнес задача на дружеството за следващата година и да я представят на Общински съвет до 30 ноември на предходната година. 

(2) Бизнес задачата по ал. 1 следва да е изготвена в съответствие с бизнес програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала, вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ. 

(3) (изм. с решение №37-4 от 20.09.2022 г.) Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, представят на Общински съвет и на Кмета писмен отчет за дейността си, който съдържа най-малко следната информация:

1. анализ на финансовото и икономическото състояние на дружеството;

2. анализ и оценка на степента на изпълнение на бизнес-плана по показателите, заложени в него;

3. изпълнение на мероприятията, включени в бизнес-плана, съответно етапа на изпълнение;

4. съществуващи проблеми и мерки за тяхното отстраняване;

5. информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.

Чл. 27. Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с общинско участие, са длъжни в срок до 25 април на следващата година да представят на Кмета и на Общински съвет годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.

Чл. 28. Кметът на Общината може да възлага на общинското звено за одит извършването на одит на едноличните търговски дружества с общинско участие и тези с над 50% общинско участие в капитала. Резултатите от одита се представят за сведение на Общински съвет и на Кмета, след приключване на проверката.        

           РАЗДЕЛ VІІІ

Ред за участие на Общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите

 

Чл. 29. За осъществяване на стопанска дейност Общината може да участва в граждански дружества, образувани по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и да сключва договори за съвместна дейност.

Чл. 30. С договора за дружество, Общината съвместно с друго лице или лица се съгласява/т да обединят своите усилия за постигането на една обща цел.

Чл. 31. (1) Решения за участие на Общината като съдружник в гражданско дружество, както и прекратяването на участието, при участие на Общината с парична сума до 5 000 лева се взема от Кмета на Общината.

(2) При участие на общината с парична сума над 5 000 лева, както и при участие със свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в гражданското дружество се взема решение от Общински съвет град Добрич.

Чл. 32.  Общински съвет град Добрич определя представителя на Общината в гражданското дружество.

Чл. 33. (1) Лицето по чл. 32 има правата и задълженията дадени от закона и дружествения договор на съдружника в сдружението.

(2) В дружествения договор се определят случаите, в които решенията относно работите на дружеството се вземат от общински съвет, респ. от Кмета на Общината.

Чл. 34. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 357 – чл. 362 от Закона за задълженията и договорите.

 

РАЗДЕЛ  ІX

Ред за участие на Общината в сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ

 

Чл. 35.(1) Общината може да участва в сдружения с нестопанска цел и да осъществява стопанска дейност чрез тях.

            (2) Сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината, могат да осъществяват дейност само в обществена полза. 

Чл. 36. Общински съвет взема решение:

 1. за участие на общината в сдружение с нестопанска цел;
 2. за прекратяване на членството на общината в сдружение с нестопанска цел.

Чл. 37. Решението за участие на Общината в сдружение с нестопанска цел и за образуване на сдружение с нестопанска цел съдържа:

 1. съгласие за участие на общината в сдружението, определяне на представител на общината в общото събрание, както и предложения за представител на общината в органите на управление и контрол;
 2. при образуване на сдружение с нестопанска цел – седалището и адреса на управление, наименование, цели и средства за постигане, предмет на дейност, както и утвърждава устава на сдружението; представителя на общината в органите на управление и контрол на сдружението, ако съответно бъде избран от общото събрание, както и представителя на общината в общото събрание.

Чл. 38. (1) Представителят на общината в общото събрание дава мнения становища и гласува, след решение на Общински съвет в следните случаи:

1. изменениеи допълнение на устава;

2. приемане и изключване на членове;

3. вземана решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

4. приемане основните насоки и програма за дейността на сдружението;

5. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет;

6. вземане решение за откриване и закриване на клонове;

7. вземане решение за участие в други организации;

8.вземане решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

9. приемане отчета за дейността на управителния съвет;

10. отменяне на решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

11. приема бюджета на сдружението.

Чл. 39. Представителят на общината в Общото събрание информира Общински съвет и Кмета на Общината за дейността на сдружението най – малко два пъти годишно.

Чл. 40. За неуредените в настоящия раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и устава на сдружението.

 

Раздел X

Публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината

 

Чл. 41 (1) В общината се създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината.

(2) Образците на регистрите, редът за воденето и съхранението им,  се извършва по реда на Наредба № 8 от 17.12.2009 година за утвърждаване на образците на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхранението им.

(3) На вписване в регистъра подлежат:

 1. Еднолични търговски дружества с общинско имущество;
 2. Смесени търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник;
 3. Гражданските сдружения в които общината е съдружник;
 4. Юридическите лица с нестопанска цел, в които общината участва.

(4) Регистърът на предприятията, създадени с общинско имущество, предприятията с общинско участие, сдруженията с нестопанска цел, в които Общината участва и гражданските сдружения, в които Общината е съдружник, е публичен.

Чл. 42. Регистърът на предприятията, създадени с общинско имущество, предприятията с общинско участие, сдруженията с нестопанска цел, в които Общината участва и гражданските сдружения, в които Общината е съдружник, се води съгласно изискванията на Наредба № 8 от 17.12.2009 година за утвърждаване на образците на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхранението им.

 Чл. 43. (1) Вписването в регистъра се извършва от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината.

(2) Длъжностното лице по ал.1 извършва вписване в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства.

(3) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.

Чл. 44. Органите на управление на едноличните търговски дружества и лицата, упълномощени да представляват Общината в търговските дружества, изпращат в Общината преписи от издадени от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване регистъра на търговските дружества и на предприятията с общинско участие в 7 /седем/ дневен срок от издаването им.

 

 

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

 

У С Л О В И Я

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

 

            Конкурсът се провежда в съответствие с изискванията на ЗМСМА, Търговския закон, Закона за публичните предприятия и Приложение № 2 към настоящата наредба.

 1. Право на участие има всеки кандидат, който отговаря на условията за провеждане на конкурса, описани в обявата по т. 2.6 от Приложение № 2.
 2. Кандидатите предоставят задължително следните документи в съответствие с изискванията, посочени в обявата:
 • заявление;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • копие от диплома за завършено висше образование, заверено за вярност от кандидата,
 • копие от документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);
 • декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;
 • декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните предприятия за липсата на обстоятелствата по т.2.2 от Приложение № 2.

2.1.  Установяването на обстоятелствата относно съдимостта на лицата се извършва служебно от служител на общината.

 1. Конкурсът се провежда в три етапа: Допустимост по документи; Изготвяне на бизнес програма и оценка от комисията; Събеседване с кандидатите.
 2. Първия етап е допустимост по документи, което включва: проверка на допустимостта на кандидатите съгласно т. 10 на Приложение № 2.
 3. След проверката на допустимостта на кандидатите съгласно т.10 от Приложение № 2, кандидатите се уведомяват от Комисията за резултата от първия етап и допуснатите кандидати получават:
  • Удостоверение ( Приложение № 3 от Наредбата) за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за конкурса;
  • Копие от Приложение № 2 към Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.
  • Копие на проектодоговора за възлагане на управлението – Приложение № 7 или Приложение № 8.

Горепосочените документи се получават от служител на общината, член на Комисията за избор на управител.

 1. На втори етап всеки от кандидатите изготвя бизнес програма за периода на действие на договора за управление. Бизнес програмата за управление следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на бизнес програмата; ІХ. Заключение.” 

 Кандидатът има права да посещава дружеството, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа на ден. В рамките на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните помещения, организационната структура и финансовите отчети на дружеството. 

 1. Кандидатът, който не е представил бизнес програма се отстранява от конкурса.
 2. Събеседването с кандидатите се провежда в двумесечен срок от датата на уведомлението по т. 13 от Приложение № 2.
 3. Събеседването включва въпроси:
  • за личните планове за професионално развитие;
  • по бизнес плана (програмата за управление) на кандидата;
  • по търговско, гражданско и трудово законодателство, регламентиращи дейностите по управлението на търговското дружество;
  • по спецификата на отрасъла, в който попада търговското дружество;
  • за спецификата на пазара;
  • свързани с мениджърския опит и управленски умения на кандидата.
 4. Класирането на кандидатите се извършва на база обобщените резултати от всички етапи на конкурса. При обобщаване на резултатите се използва карта – Приложение № 6.
 5. Комисията съставя протокол за класирането на кандидатите и го предоставя на Кмета на общината, който с докладна записка го внася в Общински съвет Добрич за вземане на решение.
 6. Общински съвет упълномощава Кмета на Общината да сключи с избрания кандидат Договор за възлагане на управлението на търговско дружество – Приложение № 7 или № 8, в 14 – дневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет.
 7. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда на Търговския закон.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

1. Конкурсът за избор на управители на търговските дружества се провежда на три етапа:

- Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

- Представяне от кандидатите на бизнес програма на търговското дружество за целия срок на договора за управление, изготвена в съответствие с бизнес-задачата и стратегията за развитие на дружеството.

- Събеседване с кандидатите.

2.1. Процедурата за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие се открива с решение на Общински съвет Добрич, което съдържа:

 - Предмета на конкурса.

 - Минимални и специфични изисквания към кандидатите.

 - Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени.

             - Критериите за оценка на бизнес програмите на кандидатите.

2.2. Минималните изисквания към кандидатите са: да имат завършено висше образование; да имат най – малко 5 години професионален опит, съответстващ на спецификата на осъществяваните от публичното предприятие дейности; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; не са били член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие; да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет, кмет, зам.-кмет или секретар на община; да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; да не са управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие; да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството. Не могат да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудов договор или по служебно правоотношение.

2.2.1. Специфични изисквания към кандидатите за управители на общински търговски дружества – лечебни заведения: да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, с придобита специалност, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист.

2.3. Необходимите документи за участие в конкурса са: заявление; мотивационно писмо; автобиография; копие от диплома за завършено висше образование, заверено за вярност от кандидата; документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка  и др.); декларация по чл.20, ал.1 от Закона за публичните предприятия за липсата на обстоятелствата по т.2.2; декларация че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.

2.4. Критериите за оценка на бизнес програмите на кандидатите са: степен на реална приложимост на бизнес-програмата; съответствие на бизнес програмата с целите на бизнес задачата на дружеството; съответствие на бизнес програмата с нормативната уредба.

2.5. С решението по т. 2.1., Общинският съвет определя комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния председател. В състава на комисията се включват и изявени специалисти в областта на предмета на дейност на дружеството.

2.6. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет, Кметът на общината публикува обява за конкурса в един местен вестник и на официалната Интернет страница на общината.

3. Въз основа на решението на Общински съвет за откриване на конкурса,  Кметът издава заповед, в която определя поименния състав на комисията, минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността, условията на конкурса, необходимите документи, мястото и сроковете за подаването им.

4. Документите на кандидатите за участие в конкурса се приемат в 15 дневен срок след публикуване на обявата, в Деловодството на Община град Добрич.

5. Заседанията на комисията по конкурса са редовни, ако присъстват най – малко две трети от нейният състав.

6. Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на присъстващите членове.

7. За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.

8. Преди започване на работа, председателят и членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса.

9. Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и дружеството за което кандидатства и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко постъпило заявление се издава входящ номер на подателя му, датата и часът на приемането му.

10. След изтичането на срока за подаване на заявленията за участие, комисията разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, определени в решението на Общинския съвет. В случай, че комисията констатира, че не са представени всички необходими документи или представените такива са нередовни, уведомява писмено на посочен от тях адрес или по електронна поща лицата и дава възможност в тридневен срок от получаване на уведомлението да отстранят нередовностите.

11. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, включително в допълнително предоставения срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на Общинския съвет.

12. Комисията съставя протокол относно това, кои кандидати са допуснати до участие в конкурса.

13. В срок от 3 работни дни от датата на изготвяне на протокола по т.12, комисията уведомява писмено допуснатите до участие в конкурса кандидати. В уведомлението се посочват етапите и конкретните срокове за провеждане на конкурса. Кандидатите получават Удостоверение за предоставена възможност да посещават дружеството във връзка с подготовката си за следващите етапи от конкурса – Приложение № 3.

14. Допуснатите кандидати след първия етап изготвят бизнес програма за срока на управление в 20-дневен срок след уведомлението по т.14 и я представят в три екземпляра, поставени в един запечатан плик в деловодството на общината. Бизнес програмата за управление следва да съдържа: І. Кратка анотация; ІІ. Анализ на бизнеса (характеристика на сектора, SWOT анализ, продукти и услуги, пазарни позиции); ІІІ. Мисия и стратегия; ІV. Маркетингов план (характеристика на пазара, тенденции в развитието, конкуренти, продажби и пазарен дял, ценова политика, промоция и реклама, външни влияния, бюджет на маркетинга); V. Инвестиционен план; VІ. Организация и управление (организационна и производствена структура, организация на работа, мотивация и стимулиране, бюджет за разходите); VІІ. Финансов план; VІІІ. Времеви график за осъществяване на бизнес програмата; ІХ. Заключение. При оценка на бизнес програмите на кандидатите, членовете на Комисията попълват карта за оценка – Приложение № 6. След провеждане на трети етап – събеседване, членовете на Комисията попълват карта за оценка -Приложение № 5.

15. В срок от 3 работни дни, считано от деня, следващ датата, на която е приключило събеседването, Комисията съставя протокол за класиране на кандидатите съгласно техния общ бал и го представя на Кмета на общината.

16. Кметът на общината внася в Общински съвет мотивирано предложение за избор на управител на търговско дружество.

17. Общинският съвет на първото си заседание след провеждане на конкурса взема решение за избор на управител на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност, съответно членове на съвета на директорите на общинското еднолично акционерно дружество.

18. Общинският съвет има право да отхвърли всички кандидати, класирани от комисията за номиниране, като посочи съответните мотиви за това, и да започне нова процедура за номиниране.

19.  Общинският съвет упълномощава Кмета в двуседмичен срок от влизане в сила на решението на Общинския съвет по т.19 да сключи договор за възлагане на управлението на съответното еднолично търговско дружество с общинско имущество – Приложение № 7 или Приложение № 8  и след представена Декларация за наличие на предпоставките по т.2.2.

20. При отказ избрания кандидат да сключи договор, Общински съвет взима решение  да се сключи договор с класирания на второ място и така до изчерпване на първите трима кандидати.

21. Възлагането на управлението се вписва в търговския регистър по реда, предвиден в Закона за търговския регистър.

 

                                                                                                                      Приложение 3

 

О Б Щ И Н А   Г Р А Д   Д О Б Р И Ч

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

 

№ ………… / …………… г.

 

            Настоящото удостоверение се издава на …………………………… ………………………………………………….., Л. К. № ………………………….   

В  уверение  на  това,  че  същият  е  подал  документи  за участие в конкурса за възлагане  на управлението на:............................................................................................................................ …………………………………………………………………………... .гр. Добрич

и има право да посещава дружеството в продължение на 3 / три / работни дни по 8 часа дневно. В рамките на тези посещения трябва да му бъде осигурен достъп до работните помещения, организационната структура и финансовите отчети на дружеството.

 

                                                                       Служител на Общината  

 

Член на Комисията за избор на управител

                                                                                                                             

 

Приложение № 4

 

 

 

К А Р Т А

 

за оценка на бизнес план на кандидат

............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 6 (от много неподходящ до много подходящ) със знак “Х” в съответното поле като имате предвид описанието на показателите представено по-долу.

 

 

Показатели

Оценка

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на търговското дружество и предмета му на дейност;

 

 

 

 

 

 

 

2.

Анализ на демографски и финансово-икономически показатели;

 

 

 

 

 

 

 

3.

Съответствие на разработената бизнес програма с обективното състояние на търговското дружество;

 

 

 

 

 

 

 

4.

Логическа структура на разработката;

 

 

 

 

 

 

 

5.

Наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на програмата.

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна оценка

 

 

 

 

 

Приложение № 5

 

К А Р Т А

 

за оценка на събеседване с кандидат

............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

 

Моля, отбележете вашата оценка по възходящата скала от 1 до 6 (от много неподходящ до много подходящ) със знак “Х” в съответното поле като имате предвид описанието на показателите представено по-долу.

 

 

 

 

Показатели

Оценка

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското дружество;

 

 

 

 

 

 

 

2.

Степен на познаване на нормативната уредба;

 

 

 

 

 

 

 

3.

Способност да се планират и взимат управленски решения;

 

 

 

 

 

 

 

4.

Административни умения, професионални и делови качества;

 

 

 

 

 

 

 

5.

Комуникативни способности и организационни способности;

 

 

 

 

 

 

 

6.

Способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

Средна оценка

 

 

 

Приложение № 6

 

 

К А Р Т А

 

За обобщена оценка на резултатите на ............................................................................................., участник в конкурса за управител на ....................................................................................................

 

Етап

Средни оценки на членовете на комисията

1

2

3

4

5

6

7

1. Бизнес програма

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Събеседване

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума (т.1 + т.2)

 

 

 

 

 

 

 

Общ бал на кандидата

 

 

 

Забележка: Общия бал на кандидата се изчислява, като сумата (т.1 + т.2) се раздели на броя на членовете на комисията.

 

 

 

Дата:

 

 

КОМИСИЯ

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

                                                                                         

 

 

Приложение № 7

                                                                                                              

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Д О Г О В О Р

 

за възлагане на управление на ЕООД с общинско участие в капитала

 

 

Днес, ………………… година в град Добрич между

1. „..........................................” ЕООД, наричано по – долу ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: .............................................., представлявано от ……………………… – Кмет на Община град Добрич, представител на едноличния собственик на капитала на „......................” ЕООД, от една страна и от друга

2.…………………………………………………………………живущ..…………..………………………...……, ЕГН …………………………., л.к. №...................................., наричан по – долу УПРАВИТЕЛ, съгласно Протокол № ……....................…/………………………… от проведен конкурс за възлагане на управление, открит с решение № .............................. на Общински съвет град Добрич, и на основание чл. 141 ал. 7 от Търговския закон и чл. 11, ал. 1  от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност се сключи настоящият договор.

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

            ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а УПРАВИТЕЛЯ приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение, в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и решенията на едноличния собственик на капитала, както и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

 

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

 

1. Този договор се сключва между ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и УПРАВИТЕЛЯ за срок от пет години и влиза в сила от датата на вписването на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписвания и/или от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса.

           

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.1 възлага и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от негово име и за негова сметка всички действия и сделки, свързани с управление на търговското предприятие в съответствие с Търговския закон, учредителния акт и решения на Общинския съвет;

1.2. Определя основните икономически насоки на работа на дружеството за всяка финансова година, в съответствие с бизнес програмата за управление на дружеството и финансовото му състояние;

1.3. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и
определя срокове, в рамките на които сыцият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на
констатирани недостатъци в работата;

1.4. Задължава се да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение;

1.5.Чрез определените от него лица има право на:

-  достъп до всички работни места в дружеството;

- да изисква и получава информация за организационно – структурното и финансово икономическото състояние на дружеството, договори, сключени с трети лица, както и всички първични документи, свързани с дейността на дружеството;

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

 

2. ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ

2.1. организира, ръководи и представлява дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата Наредба, решенията на общински съвет.

2.2. Извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на Дружеството в съответствие с Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

2.3. Извършва маркетингови проучвания и сключва договори с физически и юридически лица.

2.4. Представлява Дружеството пред всички съдебни, държавни, финансови институции и трети лица, както и пред легитимните синдикални организации.

2.5. Решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет.

2.6. Разходва средства на Дружеството за представителни цели, необходими за дейността на същото, при положителен финансов резултат за последното тримесечие, в размер до 1.5 на сто от приходите, но не повече от 5 (пет) хиляди лева годишно на база отчетените приходи.

2.7. Повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение като разходите са за сметка на дружеството. 

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

3.1. Изготвя ежегодно бизнес задача на дружеството за следващата година и да я представя на Общински съвет до 30 ноември на предходната година. Бизнес задачата следва да е изготвена в съответствие с бизнес програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.

3.2. В срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, да представя на Общински съвет и Кмета писмен отчет за дейността си.

3.3. Представя на Кмета и на Общински съвет в срок до 25 април на следващата година годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.

3.4. Управлява повереното от Доверителя имущество добросъвестно, с грижата на добър  стопанин в интерес и защита на Доверителя, да го застрахова ежегодно и да води редовно дружествените книги.

3.5. Организира и внася необходимите документи за вписване в търговския регистър на обстоятелствата, подлежащи на вписване;

 

3.6. Уведомява своевременно Кмета и Общински съвет за всички обстоятелства от съществено значение за имуществото и управлението на Дружеството, както и за заведените от и срещу Дружеството съдебни производства;

3.7. Определя и утвърждава в съответствие с нормативната уредба организационната структура на  повереното му дружество, както и система за финансово управление и контрол;

3.8. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството, като представлява Дружеството пред синдикалните организации, вкл. с право да подписва КТД, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова служители и работници в страната и чужбина;

3.9. Отговаря за изготвяне и представяне на финансовите отчети на Дружеството в законоустановените срокове пред регулаторните органи и ги представя за заверяване от регистриран одитор в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му;

3.10. Предоставя незабавно на Кмета или на Общински съвет пълен комплект от документи при извършена проверка или ревизия от съответните държавни органи;

3.11. Чрез системата на работа, контрол и отчитане да ограничава възможностите за корупционно   поведение и субективизъм на персонала спрямо клиенти и граждани.

3.12. Постига по-голяма публичност и прозрачност на работа и да предотвратява конфликт на интереси при договаряне на услуги и доставки, и при обслужване на клиентите.

             

4. ЗАБРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ

 

4.1. Да извършва действия в нарушение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, в нарушения на Решенията на Общински съвет и Кмета на Общината. Всички действия извършени от Управителя в нарушение, не пораждат валидни правни действия.

4.2. Да предоставя на физически или юридически лица информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството (без годишния финансов отчет, който е публичен).

4.3. Да огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила настоящия договор.

4.4. Да се разпорежда с правата на интелектуалната собственост на Дружеството.

 

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

5.1. Месечното възнаграждение на управителя се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.

5.2. Управителя получава възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 500 лева. При промяна на минималната работна заплата за страната, стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ.

5.3. След приключване на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите по Приложение № 1 към раздел V, т. 5.1 от Договора, се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя получава авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

5.4. ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ не гарантира размера на месечното възнаграждение на Управителя при липса на средства в Дружеството и не го компенсира занапред.

5.5. Възнаграждения, получени от Управителя в завишен размер, вследствие грешки в отчетността, неспазване на разпоредбите на нормативните документи и др., не се считат за “добросъвестно получени” и завишението се възстановява.

5.6. В случаите на временна неработоспособност поради болест, на Управителя се изплаща парично обезщетение, съгласно Нормативната уредба.

5.7. За времето на ползване на платени неприсъствени дни по т. 7.2 от настоящия договор на управителя се заплаща възнаграждение, съгласно договора.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ.

 

6.1. Настоящият договор се прекратява с изтичане на уговорения в него срок;

6.2 Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните.

2. при смърт или поставяне под запрещение.

3. подаване на молба за освобождаване с предизвестие не по-малко от 3 месеца.

4. при обективна невъзможност управителят да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.

5. по решение на общинския съвет с предизвестие от 1 месец.

6. при осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер.

7. несъвместимост с изискванията по чл.20 и чл.23, ал.2 от Закона за публичните предприятия.

8. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения.

9. влизане в сила на акт с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

10. неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

11. при преобразуване или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество.

12. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции.

13. при неизпълнение на решение на Общински съвет.

14. при настъпване на трайно влошаване на финансовите резултати в дружеството, произтекли от действия или бездействия на лицето.

15. при констатирано нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или нарушаване на настоящата наредба.

16.  при системно нарушение на Учредителния акт, Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност;

17. при извършване на действия или бездействия на Управителя, от които са произтекли щети за Дружеството;

18. при предоставяне от Управителя на Общински съвет или Кмета на невярна информация за финансовото и имуществено състояние на дружеството или съставяне и утвърждаване от Управителя на документи с невярно съдържание.

6.3. При прекратяване на договора по чл. 6.2, точки: 16,17,18, УПРАВИТЕЛЯТ дължи на ДРУЖЕСТВОТО неустойка в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната. 

6.4. За всяко едно констатирано неизпълнение на задълженията по настоящия договор, управителят дължи неустойка в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната.

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действуващото гражданско законодателство.

7.2. Управителят има право на 20 платени неприсъствени дни за една календарна година, извън посочените в 154 от КТ. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат отлагани за следващата година, да бъдат финансово компенсирани или изплащани като обезщетение при прекратяване на договора за управление.

7.3 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Общински съвет град Добрич.

7.4. Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

7.5  Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

7.6 Решенията на Общински съвет град Добрич, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на УПРАВИТЕЛЯ от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Община град Добрич.

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

 

Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписванията и/или от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса, и важи за срока на договора.

 

 

 

ДРУЖЕСТВО-ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………… УПРАВИТЕЛ:………………………     

/……………………/                                /…………………../       

 

 

 

 

 

Приложение № 1

към раздел V, т. 5.1

от Договора за управление

на ЕООД

 

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ

за определяне възнаграждението на управителите на ЕООД - нелечебни заведения

1.

Стойност на активите

1.1.

до 500 хил. лв.

2,0

1.2.

над 500 хил. лв. до 1500 хил. лв.

2,5

1.3.

над 1500 хил. лв. до 5000 хил. лв.

3,0

1.4.

над 5000 хил. лв. до 15 000 хил. лв.

3,5

1.5.

над 15 000 хил. лв.

4,0

2.

Средносписъчен брой на персонала

2.1.

до 50 души

2,0

2.2.

от 51 до 100 души

2,5

2.3.

от 101 души до 500 души

3,0

3.

Изменение на рентабилността на приходите от дейността

3.1.

намаляване на рентабилността

0

3.2.

запазване на рентабилността

1,0

3.3.

увеличаване на рентабилността

2,0

4.

Счетоводен финансов резултат

4.1.

при фин. резултат загуба

0

4.2.

при фин. резултат печалбата

1,0

5.

Изменение на отчетната средна брутна работна заплата

5.1.

Намаляване

0

5.2.

запазване или увеличаване

2,0

 

6.

Задължения на предприятието

6.1.

неспазени срокове по текущите задължения и/или необслужвани редовно просрочени задължения по сключени договори за погасяването им

 

0

6.2.

спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им

 

2,0

 

Забележки:

 1. Показателят "Стойност на активите" се установява по балансова стойност на ДМА и КА в края на отчетното тримесечие от баланса на предприятието.
 2. Показателят "Средносписъчен брой на персонала" включва средносписъчния брой на персонала за отчетното тримесечие без лицата, ползващи отпуск по чл. 163, ал.1 и чл. 164, ал.1 от КТ.
 3. Показателят "Изменение на рентабилността на приходите от дейността" се установява, като се сравнят показателите за рентабилност за отчетното и за предходното тримесечие. Рентабилността на приходите от дейността се определя в процент като съотношение между счетоводната печалба и нетните приходи от дейността по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите на предприятието. Данните за счетоводната печалба и нетните приходи от дейността за отчетното тримесечие се установяват като разлика между стойостите им за периода от началото на годината и периода предхождащ отчетното тримесечие. Когато предприятието е отчело за отчетното тримесечие счетоводна загуба, то е без рентабилност.
 4. Показателят "Счетоводен финансов резултат" се определя тримесечно от отчета за приходи и разходи.
 5. Показателят „Изменение на отчетната средна брутна работна заплата“  се установява, като се сравнят данните за отчетното и за предходното тримесечие.
 6. Спазването или неспазването на сроковете по показателя "Задължения на предприятието" се установява въз основа на задълженията за отчетното тримесечие, в т.ч. задължения по главници и лихви по банкови кредити; по главници и лихви по заеми/кредити между публични предприятия (в т.ч. и между такива, участващи в група по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството); задължения към държавния или общинския бюджет (в т.ч. вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване, данък върху добавената стойност, акциз, корпоративни данъци, местни данъци и такси, данък върху доходите от трудови правоотношения или договори за управление и контрол и др.); задължения към доставчици, задължения към персонала, задължения по сключени по съответния ред други договори и др. Проверява се дали предприятието има просрочени задължения или забава спрямо падежа за плащане. Ако има такива задължения за предишни периоди - редовно ли ги обслужва според сключените договори за тяхното погасяване.

Под "задължения към доставчици" се разбират задължения за доставки (в т.ч. на услуги и на вътрешнообщностни придобивания или внос), свързани с производствено-стопанската дейност на предприятието, които са различни от доставките за административните нужди на предприятието. Когато доставчикът е изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащането, то предприятието не обслужва редовно своите задължения. В случаите, когато задълженията се погасяват съгласно договорените за текущи и предишни периоди срокове, се счита, че не са налице просрочени задължения.

Просрочието дори и само при един от елементите в тази група се класифицира като "неспазени срокове".

 

Запазване на показател е налице при отклонение до 5 на сто в двете посоки от стойността на показателя за предходното тримесечие.

 

Образуване на  възнаграждението на управителите:

Възнаграждение (В) =  ОБЕ   x   СБЕ

 където:

В –  възнаграждение на управителя

ОБЕ   – обща бална единица

СБЕ – стойност на балната единица

 

 

 

                Приложение № 8

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

Д О Г О В О Р

 

за възлагане на управление на ЕООД  - общинско лечебно заведение

 

Днес, ………………… година в град Добрич между

1. „..........................................” ЕООД, наричано по – долу ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, със седалище и адрес на управление: .............................................., представлявано от ……………………… – Кмет на Община град Добрич, представител на едноличния собственик на капитала на „......................” ЕООД, от една страна и от друга

2.…………………………………………………………………живущ..…………..………………………...……, ЕГН …………………………., л.к. №...................................., наричан по – долу УПРАВИТЕЛ, съгласно Протокол № ……....................…/………………………… от проведен конкурс за възлагане на управление, открит с решение № .............................. на Общински съвет град Добрич, и на основание чл. 141 ал. 7 от Търговския закон, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност се сключи настоящият договор.

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а УПРАВИТЕЛЯ приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение, в съответствие с действащата нормативна уредба, учредителния акт на дружеството и решенията на едноличния собственик на капитала, както и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

 

ІІ. СРОК И ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Този договор се сключва между ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и УПРАВИТЕЛЯ за срок от три години и влиза в сила от датата на вписването на Решението за избор на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписвания и/или от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса.

           

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

 

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.1 Възлага и упълномощава УПРАВИТЕЛЯ да извършва от негово име и за негова сметка всички действия и сделки, свързани с управление на търговското предприятие в съответствие с Търговския закон, учредителния акт и решения на Общинския съвет;

1.2. Определя основните икономически насоки на работа на дружеството за всяка финансова година, в съответствие с бизнес програмата за управление на дружеството и финансовото му състояние;

1.3. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ по изпълнение на поставените му задачи и
определя срокове, в рамките на които сыцият е длъжен да предприема мерки за отстраняване на констатирани недостатъци в работата;

1.4. Задължава се да заплаща на УПРАВИТЕЛЯ уговореното месечно възнаграждение;

1.5. Чрез определените от него лица има право на:

-  достъп до всички работни места в дружеството;

- да изисква и получава информация за организационно – структурното и финансово икономическото състояние на дружеството, договори, сключени с трети лица, както и всички първични документи, свързани с дейността на дружеството;

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

2. ПРАВА НА УПРАВИТЕЛЯ

2.1. Организира, ръководи и представлява дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт, настоящата наредба, решенията на общински съвет.

2.2. Извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на Дружеството в съответствие с Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

2.3. Извършва маркетингови проучвания и сключва договори с физически и юридически лица.

2.4. Представлява Дружеството пред всички съдебни, държавни, финансови институции и трети лица, както и пред легитимните синдикални организации.

2.5 Организира управлението на дружеството, като утвърждава вътрешнонормативната уредба;

2.6 Решава всички въпроси, които не са от изключителната компатентност на Общинския съвет;

2.7. Разходва средства на Дружеството за представителни цели, необходими за дейността на същото, при положителен финансов резултат за последното тримесечие, в размер до 1.5 на сто от приходите, но не повече от 5 (пет) хиляди лева годишно на база отчетените приходи.

2.8. Повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение като разходите са за сметка на дружеството. 

2.9. Практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификацията по утвърден график на лечебното заведение до четири часа дневно, без право на допълнителни часове от РЗОК. Графикът се изготвя съгласно Закона за лечебните заведения и Националния рамков договор. Възнаграждението за извършването на тази дейност се определя съобразно Вътрешните правила за работна заплата на лечебното заведение.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

3.1. Изготвя ежегодно бизнес задача на дружеството за следващата година и я представя на Общински съвет до 30 ноември на предходната година. Бизнес задачата следва да е изготвена в съответствие с бизнес програмата за срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на персонала вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.

3.2. В срок до края на месеца, следващ първо, второ и трето тримесечие, представя на Общински съвет и Кмета писмен отчет за дейността си.

3.3. Представя на Кмета и на Общински съвет в срок до 25 април на следващата година годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес задачата.

3.4. Управлява повереното от Доверителя имущество добросъвестно, с грижата на добър  стопанин в интерес и защита на Доверителя, да го застрахова ежегодно и да води редовно дружествените книги.

3.5. Организира и внася необходимите документи за вписване в търговския регистър на обстоятелствата, подлежащи на вписване;

3.6. Уведомява своевременно Кмета и Общински съвет за всички обстоятелства от съществено значение за имуществото и управлението на Дружеството, както и за заведените от и срещу Дружеството съдебни производства;

3.7. Определя и утвърждава в съответствие с нормативната уредба организационната структура на  повереното му дружество, както и система за финансово управление и контрол;

3.8. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството, като представлява Дружеството пред синдикалните организации, вкл. с право да подписва КТД, налага дисциплинарни наказания, стимулира и командирова служители и работници в страната и чужбина;

3.9. Отговаря за изготвяне и представяне на финансовите отчети на Дружеството в законоустановените срокове пред регулаторните органи и ги представя за заверяване от регистриран одитор в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му;

3.10. Предоставя незабавно на Кмета или на Общински съвет пълен комплект от документи при извършена проверка или ревизия от съответните държавни органи;

3.11. Чрез системата на работа, контрол и отчитане да ограничава възможностите за корупционно   поведение и субективизъм на персонала спрямо клиенти и граждани.

3.12. Постига по-голяма публичност и прозрачност на работа и да предотвратява конфликт на интереси при договаряне на услуги и доставки, и при обслужване на клиентите.

4. ЗАБРАНИ ЗА УПРАВИТЕЛЯ

4.1. Да извършва действия в нарушение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община град Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, в нарушения на Решенията на Общински съвет и Кмета на общината. Всички действия извършени в нарушение от Управителя, не пораждат валидни правни действия.

4.3. Да предоставя на физически или юридически лица информация за финансово-икономическото състояние на Дружеството (без годишния финансов отчет, който е публичен).

4.4. Да огласява служебна информация и сведения за Дружеството, докато е в сила настоящия договор.

4.5. Да се разпорежда с правата на интелектуалната собственост на Дружеството.

 

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

 

5.1. Месечното възнаграждение на управителя се определя чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по Системата от показатели за определяне възнаграждението на управителите, обективирана в Приложение № 2 към раздел V, т. 5.1 от Договора за управление и определената стойност на една бална единица, с изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.

5.2. Управителя получава възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на 600 лева. При промяна на минималната работна заплата за страната, стойността на балната единица се променя с процента на увеличение на МРЗ.

5.3. След приключване на всяко тримесечие в зависимост от постигнатите през него стойности на показателите и критериите по Приложение № 2 към раздел V, т. 5.1 от Договора, се изчислява балната оценка и се преизчисляват месечните възнаграждения за отчетното тримесечие. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие. През първите два месеца на тримесечието управителя получава авансово месечно възнаграждение въз основа на балната оценка за предходното тримесечие.

5.4. ДРУЖЕСТВОТО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ не гарантира размера на месечното възнаграждение на Управителя при липса на средства в Дружеството и не го компенсира занапред.

5.5. Възнаграждения, получени от Управителя в завишен размер, вследствие грешки в отчетността, неспазване на разпоредбите на нормативните документи и др., не се считат за “добросъвестно получени” и завишението се възстановява.

5.6. В случаите на временна неработоспособност поради болест, на Управителя се изплаща парично обезщетение, съгласно Нормативната уредба.

5.7. За времето на ползване на платени неприсъствени дни по т. 7.2 от настоящия договор на управителя се заплаща възнаграждение, съгласно договора.

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ.

 

6.1. Настоящият договор се прекратява с изтичане на уговорения в него срок;

6.2 Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. смърт;

2. подаване на молба за освобождаване;

3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. осъждане за извършено умишлено престъпление от общ характер;

5. несъвместимост с изискванията по чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за публичните предприятия;

6. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

7. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

8. освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

6.3. За всяко едно констатирано неизпълнение на задълженията по настоящия договор,   управителят дължи неустойка в размер на 1 (една) минимална работна заплата за страната.

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

7.1. Възникналите спорове между страните по този договор и неуредените с него въпроси, се решават в съответствие с действуващото гражданско законодателство.

7.2. Управителят има право на 30 платени неприсъствени дни за една календарна година, извън посочените в 154 от КТ. Неизползваните платени неприсъствени дни не могат да бъдат отлагани за следващата година, да бъдат финансово компенсирани или изплащани като обезщетение при прекратяване на договора за управление.

7.3 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба и решенията на Общински съвет град Добрич.

7.4. Промени и допълнения на този договор могат да се правят само с писмено съгласие на двете страни.

7.5  Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.

7.6 Решенията на Общински съвет град Добрич, свързани с дружеството, се считат за доведени до знанието на УПРАВИТЕЛЯ от датата на публикуването им на официалната интернет-страница на Община град Добрич.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на Управителя в търговския регистър на Агенция по вписванията и/или от датата на сключване на договора, когато досегашния управител е спечелил конкурса.

 

ДРУЖЕСТВО-ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………        УПРАВИТЕЛ:………………………     

/……………………/                               /…………………../        

Приложение № 2

към раздел V, т. 5.1

от Договора за управление

на ЕООД – лечебно заведение

 

СИСТЕМА от ПОКАЗАТЕЛИ

за определяне възнаграждението на управителите на ЕООД - лечебни заведения

1.

Стойност на активите

1.1.

до 500 хил. лв.

2,0

1.2.

от 500 хил. лв. до 2000 хил. лв.

2,5

1.3.

над 2000 хил. лв.

3,0

2.

Средносписъчен брой на персонала

2.1.

до 50 души

2,0

2.2.

от 51 до 100 души

2,5

2.3.

от 101 души до 500 души

3,0

3.

Изменение на рентабилността на приходите от дейността

3.1.

намаляване на рентабилността

0

3.2.

запазване на рентабилността

1,0

3.3.

увеличаване на рентабилността

2,0

4.

Приходи от медицинска дейност

4.1.

до 50 хил. лв.

0

4.2.

от 50 хил. лв. до 300 хил. лв.

1

4.3.

от 300 хил. лв. до 500 хил. лв.

1,5

4.4.

над 500 хил. лв.

2,0

5.

Изменение на отчетната средна брутна работна заплата

5.1.

намаляване

0

5.2.

запазване или увеличаване

2,0

6.

Задължения на предприятието

6.1.

неспазени срокове по текущите задължения и/или необслужвани редовно просрочени задължения по сключени договори за погасяването им

0

 

 

6.2.

спазени срокове по текущи задължения и редовно обслужвани просрочени задължения по договорите за погасяването им

2,0

 

 

Забележки:

 1. Показателят "Стойност на активите" се установява по балансова стойност на ДМА и КА в края на отчетното тримесечие от баланса на предприятието.
 2. Показателят "Средносписъчен брой на персонала" включва средносписъчния брой на персонала за отчетното тримесечие без лицата, ползващи отпуск по чл. 163, ал.1 и чл. 164, ал.1 от КТ.
 3. Показателят "Изменение на рентабилността на приходите от дейността" се установява, като се сравнят показателите за рентабилност за отчетното и за предходното тримесечие. Рентабилността на приходите от дейността се определя в процент като съотношение между счетоводната печалба и нетните приходи от дейността по отчета за приходите и разходите/отчета за доходите на предприятието. Данните за счетоводната печалба и нетните приходи от дейността за отчетното тримесечие се установяват като разлика между стойостите им за периода от началото на годината и периода предхождащ отчетното тримесечие. Когато предприятието е отчело за отчетното тримесечие счетоводна загуба, то е без рентабилност.
 4. Показателят "Приходи от медицинска дейност" се определя тримесечно от отчета за приходи и разходи.
 5. Показателят „Изменение на отчетната средна брутна работна заплата“  се установява, като се сравнят данните за отчетното и за предходното тримесечие.
 6. Спазването или неспазването на сроковете по показателя "Задължения на предприятието" се установява въз основа на задълженията за отчетното тримесечие, в т.ч. задължения по главници и лихви по банкови кредити; по главници и лихви по заеми/кредити между публични предприятия (в т.ч. и между такива, участващи в група по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството); задължения към държавния или общинския бюджет (в т.ч. вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване, данък върху добавената стойност, акциз, корпоративни данъци, местни данъци и такси, данък върху доходите от трудови правоотношения или договори за управление и контрол и др.); задължения към доставчици, задължения към персонала, задължения по сключени по съответния ред други договори и др. Проверява се дали предприятието има просрочени задължения или забава спрямо падежа за плащане. Ако има такива задължения за предишни периоди - редовно ли ги обслужва според сключените договори за тяхното погасяване.

Под "задължения към доставчици" се разбират задължения за доставки (в т.ч. на услуги и на вътрешнообщностни придобивания или внос), свързани с производствено-стопанската дейност на предприятието, които са различни от доставките за административните нужди на предприятието. Когато доставчикът е изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащането, то предприятието не обслужва редовно своите задължения. В случаите, когато задълженията се погасяват съгласно договорените за текущи и предишни периоди срокове, се счита, че не са налице просрочени задължения.

Просрочието дори и само при един от елементите в тази група се класифицира като "неспазени срокове".

Запазване на показател е налице при отклонение до 5 на сто в двете посоки от стойността на показателя за предходното тримесечие.

Образуване на  възнаграждението на управителите:

 

Възнаграждение (В) =  ОБЕ   x   СБЕ

 където:

В –  възнаграждение на управителя

ОБЕ   – обща бална еденица

СБЕ – стойност на балната единица

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

      1. Тази Наредба се приема на основание чл.79 от АПК във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост.

      2. Към сключените преди влизане в сила на настоящата Наредба договори за възлагане на управление и контрол, се прилага разпоредбата на т.7.5. от раздел VII от договорите:

       „т.7.5. Съгласие на двете страни не се изисква, когато промяната и допълнението на договора произтичат от изменения на действащата нормативна уредба.“

 

       3. Започналите конкурси за управители на общински еднолични търговски дружества се довършват по досегашния ред.

       4. Настоящата Наредба е приета с Решение № …………  от ……………...2022г. на Общински съвет град Добрич и влиза в сила  от …………………………………………………

 

Приета с решение № 15-2 от 24 ноември 2020 година на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с Решение №37-4 от 20.09.2022 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Дата на публикуване: 10.10.2022 г.

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.41° C предимно облачно
Нагоре