Общински съвет Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019 - 2023 г.

Общински съвет Добрич на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс,  предоставя  възможност на всички заинтересованите лица в 14  дневен срок от дата на публикуването на настоящия проект на интернет страницата на  Общински съвет - Добрич,  да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на  Общинския съвет или изпратени на електронния адрес: dobs.dobrichbg@gmail.com

Предоставеният срок  е  на основание чл. 26 ал. 4 изр. Второ с оглед необходимостта от приемането на правила за провеждането на заседания на общински съвет при наличието на предпоставките на чл. 28а от ЗМСМА.

 

 

Мотиви към проекта за

Правилник  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – гр. Добрич, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023г.

                                          / съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/

I. Причините които налагат изменението и допълнение   на „Правилника“

Съгласно последните измененията  на ЗМСМА  се създаде  нов чл. 28 а   от ЗМСМА , според който  при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. В случаите когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. Изменението в законодателство изисква, да бъде актуализиран  и Правилника  в  който  да бъдат уредени условията и редът за свикване и провеждане на заседанията, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

 С настоящият проект  се предлагат  правила за провеждането на заседание от разстояние и  неприсъствено заседание на общинският съвет  и неговите комисии.  Детайлно е  разработен реда за провеждане на заседания при наличие на предпоставките на чл.28а ал.1  от ЗМСМА  неприсъствено  тъй като провеждането  им  чрез видеоконферентна връзка  е поставено  в зависимост от програмният продукт, които  ще  се ползва  при  онлайн заседания, чрез пряка видео - конферентна връзка с образ и звук.

II. Мотиви за изменението и допълнението са:  осигуряване на безпрепятствена работа на общински съвет – гр. Добрич  и неговите комисии  по време на  обявената извънредна епидемиологична обстановка   с оглед съблюдаване на наложените противоепидемични мерки.

III. Цели които си поставя: осигуряване на безопасна работа на органа на местното самоуправление чрез уреждане на правила за свикването,   провеждането и начина на гласуване при обявено заседание от разстояние или неприсъствено заседание на общинския съвет и неговите комисии.

IV. Очаквани резултати от прилагането:  да се създадат правила за безпрепятствена работа на общински съвет в условията на обявената извънредна епидемиологична обстановка.

V. Финансови и други средства необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнение:  Приемането на измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – гр. Добрич, неговите комисии   и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г., при провеждането на заседание неприсъствено,   не изисква нови финансови средства.  За изработването на  програмен продукт с цел осигуряване на възможност за провеждане  на заседания  от разстояние  /онлайн / следва да бъдат предвидени средства в  бюджета за 2021г.,   

VI. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: Проекта за изменение на „Правилника" съответства на правото на европейския съюз, тъй като същият е изготвен и предложен за приемане при спазване на основните принципи заложени в правото на ЕС, като откритост, публичност и прозрачност.

 

Вносител

Председател на Общински съвет – гр. Добрич: Мая Димитрова

Образец 1-ФОРМУЛЯР ЗА гласуване неприсъствено

Образец 2 - ГЛАСУВАНЕ ПОИМЕННО неприсъствено

Образец 3 - ФОРМУЛЯР за становища в неприсъствено заседание

Образец 4 – ФОРМУЛЯР ЗА гласуване неприсъствено на членовете на ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

МАЯ ДИМИТРОВА

 

Председател на Общински съвет град Добрич

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и отмяна на решение №14-25 от 27.10.2020 г.


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с измененията в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр. 70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

 

С оглед на гореизложеното предлагаме да приемем следното:

 

ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 28а, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет град Добрич изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

            §1. Създава се нова глава  ДЕСЕТА, като ГЛАВА ДЕСЕТА – „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ става глава „ЕДИНАДЕСЕТА“

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ПОСТОЯННИТЕ МУ КОМИСИИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 /ОНЛАЙН/ ИЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО

 

            Чл.82 /1/ При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние чрез онлайн връзка/  или неприсъствено.

           /2/ Председателя на Общинския съвет свиква заседания  на  постоянните комисии и заседанията на Общинския съвет от разстояние  при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконферентна връзка  чрез технически средства, които позволяват използване на защитена комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, която връзка отговаря на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и възможност за участие в гласуването на всеки общински съветник.

           /3/ За заседанията по ал. 2 се изготвя видеозапис върху електронен носител. За всяко проведено заседание от разстояние се съставя писмен протокол, към който се прилага видеозаписа. Председателят на общинския съвет свиква заседанията, обявява начина на провеждането им и гласуването  в  съответствие с техническата характеристика на  програмният продукт  който се използва за провеждането на заседанията от разстояние.

/4/ В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито. При провеждане на онлайн заседания чрез видеоконференция, когато програмния продукт не позволява гласуване чрез електронна система за гласуване, гласуването се осъществява като всеки общински съветник лично и устно заяви своя вот – „за“, „против“ или „въздържал се“, резултатите от съответното гласуване се сумират и председателят на Общинския съвет обявява общия резултат.

 Когато законът изисква решението да бъде прието поименно, въз основа на изразения вот на всеки общински съветник се съставя поименен списък на гласувалите общински съветници с който се подписва от председателя на Общинския съвет удостоверява вотът от поименното гласуване. Поименния списък се прилага към съответното решение..

/5/ При провеждане на заседания по ал. 1 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

 

            Чл.83 /1/При липсата на техническа възможност  за провеждане на заседания от разстояние/онлайн/, заседанията на  Общински съвет  и на неговите комисии могат да се провеждат неприсъствено.

       /2/ За насроченото  неприсъствено заседание на Общинския съвет, общинските съветници се уведомяват по реда на чл.50,ал.1 от Правилника, като в поканата се отбелязва начина на провеждането на   заседанието /присъствено/ , от разстояние /онлайн/ или /неприсъствено/. При обявено неприсъствено заседание се отбелязва и срокът за предоставяне на формулярите за гласуване.

 

           Чл.84 /1/ При обявено неприсъствено заседание, общинските съветници получават на посочен от тях електронен адрес материалите на заседанието, проект  за дневен ред и формуляр за неприсъствено гласуване, съгласно приложения образец 1.

      /2/ Материалите за неприсъственото заседание, ведно с формулярите за гласуване   могат да бъдат получени от общинските съветници и на хартиен носител  при заявено от тях желание.

       /3/ Гласуването при неприсъствено заседание се осъществява лично от всеки общински съветник, чрез саморъчно  отбелязване във формуляра за гласуване, начина на гласуване по представения проект за решение на съответната точка от дневният ред /„за“, „против“, „въздържал се“/,  както и гласуване на предложение по  съответна точка от дневния ред /от общ. съветник или ПК - ако има такова/ и полагане на подпис, удостоверяващ начина на гласуване.

        /4/ Формулярът от  неприсъствено гласуване се представя от всеки общински съветник  в   звеното по чл.29а от ЗМСМА  и/или се изпраща по електронен път до края на деня, в който е обявено провеждането на неприсъственото заседание.

           /5/ Въз основа на формулярите за неприсъствено гласуване, се отчита резултатът от гласуването, приемането  респ.,  не приемането на предложения проект за решение, който се  отразява в протокола на заседанието по всяка точка от дневният ред.

       /6/ Когато законът изисква решението да бъде прието поименно, въз основа на формулярите за неприсъствено гласуване се съставя поименен списък на гласувалите общински съветници, съгласно приложения образец 2, в който председателят на Общинския съвет удостоверява поименно вотът на неприсъственото гласуване.

        /7/ Решенията, приети на неприсъственото заседание се обявяват на интернет страницата на Общински съвет.

 

            Чл.85 /1/ Решение за  неприсъствено заседание на постоянните комисии се взема от председателя на Общинския съвет, съгласувано с председателите на постоянните комисии.

            /2/ За насрочените неприсъствени заседания на постоянните комисии, общинските съветници се уведомяват по реда на чл.55. ал. 1 от Правилника.

 

            Чл.86  /1/ При обявено неприсъствено  заседание   на постоянните комисии, общинските съветници, получават на посочен от тях електронен адрес материалите за заседанието, формуляр за становища, съгласно приложения образец 3, и формуляр за гласуване образец 4. Материалите могат да бъдат предоставени и на хартиен  носител, при заявено от тях желание. 

            /2/ Формулярът за становищата и формуляра за гласуване  на   постоянните  комисии   се представят от всеки общински съветник , член на съответната постоянна комисия  в   звеното по чл.29 а от ЗМСМА и/или се изпращат по електронен път до края на деня, в който е обявено провеждането на неприсъственото заседание на комисията.

            /3/ на база на всички постъпили формуляри по ал.2   от съответната комисия,  в срок до три дни преди провеждането на насроченото неприсъствено заседание на Общинския съвет, се съставя протокол, в който описват взетите решения на комисията, дадените становища и предложения.  

            /4/ За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че всеки общински съветник е взел участие в заседанието на комисията, ако е представил формуляри по реда на ал.2, със становище по точките в дневния ред, и начин на гласуване, в указания от председателя на комисията срок.

/5/ При провеждане на неприсъствени заседания се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

           

            §2. В ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов § 6, както следва:

            Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2019 – 2023 г., приет с решение №………….., влиза в сила от деня на приемането му. 

 

           

            II. Отменя Решение №14-25 от 27.10.2020 г. на Общински съвет град Добрич.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

Мая Димитрова

Председател на Общински съвет град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре